10 位MW之友 100.0 km 排名
NO.1 Winy Yang
100.0 km 成績 : 01:13:04
NO.2 Winy Yang
100.0 km 成績 : 03:27:02
NO.3 陳天助
100.0 km 成績 : 06:58:15
NO.4 方榮亮
100.0 km 成績 : 07:02:13
NO.5 Winy Yang
100.0 km 成績 : 07:32:17
NO.6 Gina Yu
100.0 km 成績 : 07:43:14
NO.7 謝坤祐
100.0 km 成績 : 07:56:38
NO.8 廖韋盛(⊙_⊙)
100.0 km 成績 : 08:05:03
NO.9 Sharon
100.0 km 成績 : 08:11:01
NO.10 Emily
100.0 km 成績 : 08:14:09
10 位MW之友 80.0 km 排名
NO.1 曹以會
80.0 km 成績 : 06:48:40
NO.2 葉明軒
80.0 km 成績 : 06:51:04
NO.3 施天晴
80.0 km 成績 : 07:44:56
NO.4 黃金平
80.0 km 成績 : 08:36:42
NO.5 Yi Ming Shih
80.0 km 成績 : 08:58:38
NO.6 Mandy
80.0 km 成績 : 09:05:46
NO.7 天天
80.0 km 成績 : 09:19:23
NO.8 羅堅維
80.0 km 成績 : 09:25:54
NO.9 Adam Lu
80.0 km 成績 : 09:26:18
NO.10 chien ling
80.0 km 成績 : 09:37:59
10 位MW之友 54.0 km 排名
NO.1 徐智謀
54.0 km 成績 : 04:45:51
NO.2 黃智宏
54.0 km 成績 : 04:51:49
NO.3 聖融
54.0 km 成績 : 05:03:25
NO.4 蔡德甫
54.0 km 成績 : 05:04:46
NO.5 鄭彥邦
54.0 km 成績 : 05:11:35
NO.6 許竣欽
54.0 km 成績 : 05:14:47
NO.7 益哥
54.0 km 成績 : 05:23:06
NO.8 余樺懿
54.0 km 成績 : 05:32:57
NO.9 劉宸榮
54.0 km 成績 : 05:36:18
NO.10 周昇廉
54.0 km 成績 : 05:36:47
HOT! 2019/01/20(日)
2019 尖石鄉鎮西堡~祖靈之鑰(勇)超級馬拉松
新竹縣尖石鄉公所
組別
100.0 km
80.0 km
54.0 km
最新參加人數
752

組別

100.0 km

80.0 km

54.0 km賽事介紹 : (前往官方網站)

官方網站: Link
開始報名 : 2018/06/17 00:00
截止報名 : 2018/08/20 23:59

歷年評價 : 20194.4

747 位馬拉松世界之友評分
4.4
352
342
46
4
3
完成賽事的馬拉松之友 !