Wan-Ling Tsai 的朋友
87 位追隨者
張峯源
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:19:41
PR 半馬
01:58:42
總里程
3924.5 km
已參加 34 場比賽
PR 全馬
05:12:53
PR 半馬
02:11:34
總里程
2072.9 km
大肚醺
已參加 43 場比賽
PR 全馬
03:53:16
PR 半馬
01:51:15
總里程
12243.7 km
Jerry Wu
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:18:06
PR 半馬
01:37:25
總里程
22170.3 km
Kevin Cha
已參加 153 場比賽
PR 全馬
03:55:35
PR 半馬
01:55:44
總里程
23374.9 km
Ira
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:37:53
總里程
1244.2 km
唐銀森
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:51:22
總里程
13162.5 km
簡嘉賢
已參加 46 場比賽
PR 全馬
04:41:16
PR 半馬
01:29:35
總里程
2855.3 km
大巨人
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:56:32
PR 半馬
01:38:40
總里程
15919.5 km
nice999(LDS超馬團)
已參加 64 場比賽
PR 全馬
03:47:46
PR 半馬
01:30:55
總里程
25079.8 km
愛亂跑
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:27:15
總里程
5010.2 km
aming183
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:28:30
PR 半馬
01:34:12
總里程
12496.6 km
楊峻昇
已參加 9 場比賽
PR 全馬
01:35:41
PR 半馬
01:31:54
總里程
13507.5 km
Richard Tsai
已參加 73 場比賽
PR 全馬
04:38:17
PR 半馬
01:57:08
總里程
13272.7 km
pauli chen
已參加 109 場比賽
PR 全馬
05:51:08
總里程
4682.8 km
Spencer
已參加 24 場比賽
PR 全馬
05:16:08
PR 半馬
01:59:31
總里程
15390.9 km
namaha33
總里程
401.1 km
阮思兆
已參加 19 場比賽
PR 全馬
03:38:47
PR 半馬
01:48:44
總里程
30639.8 km
姚鴻文/123馬
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:16:36
總里程
24259.8 km
巫鴻儀
已參加 7 場比賽
PR 全馬
03:58:41
PR 半馬
01:50:50
總里程
14851.4 km
智銘春嬌
已參加 66 場比賽
PR 全馬
06:02:15
PR 半馬
01:59:29
總里程
5987.8 km
陳振隆(培英慢跑)
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:33:44
PR 半馬
01:46:00
總里程
22083.8 km
Hope Shih
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:03:56
PR 半馬
02:15:53
總里程
9317.9 km
Andy Tsang
已參加 28 場比賽
PR 半馬
01:49:17
總里程
9990.3 km
Gordon sung
已參加 41 場比賽
PR 全馬
03:46:33
PR 半馬
01:26:52
總里程
22194.8 km
kaikai
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:21:55
總里程
33295.8 km
George
已參加 32 場比賽
PR 全馬
03:50:16
PR 半馬
02:12:54
總里程
11460.3 km
Rambo lin(培英慢跑)
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:05:14
PR 半馬
01:41:52
總里程
8340.4 km
yi-hao liu
已參加 20 場比賽
PR 半馬
02:57:26
總里程
246.1 km
廖紋樑
已參加 3 場比賽
總里程
236.9 km
吳坤明
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:58:11
PR 半馬
01:43:31
總里程
5748.8 km
He-jih Tsai
已參加 26 場比賽
PR 全馬
05:06:36
PR 半馬
02:12:58
總里程
7437.7 km
粘玉婷
已參加 1 場比賽
總里程
11745.3 km
蔡佩珊
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:36:45
PR 半馬
02:27:14
總里程
21450.7 km
Wei Shiuan
已參加 6 場比賽
PR 全馬
05:25:55
PR 半馬
02:04:58
總里程
9853.1 km
GuoFong
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:46:49
總里程
1036.6 km
Maius 瑪雅
已參加 9 場比賽
PR 半馬
01:57:43
總里程
27617.4 km
唯(培英慢跑)
已參加 70 場比賽
PR 全馬
04:29:38
PR 半馬
01:41:23
總里程
17925.8 km
零零
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:22:57
總里程
3085.1 km
JOHNNY
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:08:21
總里程
4714.9 km
吳泰宇
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:45:17
PR 半馬
02:02:38
總里程
4888.1 km
尤小魚
總里程
586.1 km
張文堯
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:24:49
PR 半馬
01:59:16
總里程
2087.1 km
tsubasa
已參加 14 場比賽
PR 全馬
05:13:42
PR 半馬
02:21:48
總里程
1610.0 km
Water man
已參加 82 場比賽
PR 全馬
03:08:31
PR 半馬
01:34:23
總里程
17902.5 km
Louis_kuo
已參加 20 場比賽
PR 半馬
01:53:24
總里程
12035.0 km
Harp Chuang
已參加 35 場比賽
PR 全馬
05:07:01
PR 半馬
02:09:16
總里程
8166.0 km
LongJay Liang
已參加 1 場比賽
總里程
673.3 km
周聯福(培英慢跑)
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:46:13
PR 半馬
01:41:38
總里程
22506.5 km
Sheng Ming Wang
已參加 3 場比賽
總里程
1046.6 km
shih Wei Liau
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:09:44
總里程
10823.6 km
Jenson
已參加 7 場比賽
PR 全馬
04:24:09
PR 半馬
01:48:36
總里程
3925.2 km
施淵舜
總里程
582.7 km
不跑不會怎樣,跑了很不一樣。♥️
總里程
23.7 km
周阿邦
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:23:10
總里程
4945.7 km
曾世吟(培英慢跑)
已參加 26 場比賽
PR 全馬
03:58:43
PR 半馬
01:38:02
總里程
6447.5 km
Gordon Cheng
已參加 70 場比賽
PR 全馬
03:18:13
PR 半馬
01:33:25
總里程
12994.6 km
李建興
總里程
7384.7 km
Erik
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:19:21
總里程
1225.9 km
李美芳
總里程
734.7 km
Kerry Ten
已參加 51 場比賽
PR 全馬
03:35:27
PR 半馬
01:36:48
總里程
11726.3 km
Chi Hao Chan
總里程
0.0 km
q22045
總里程
585.0 km
劉呂峻
總里程
0.0 km
吳家銘
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:47:50
總里程
3047.9 km
跑很慢
總里程
1093.2 km
吳崇安(Vic)
已參加 12 場比賽
PR 全馬
03:48:50
PR 半馬
02:18:42
總里程
9826.0 km
林大鈞
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:07:17
PR 半馬
01:46:21
總里程
4372.3 km
凃世賢
已參加 31 場比賽
PR 半馬
02:31:42
總里程
5454.3 km
吳恐龍
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:26:39
PR 半馬
01:50:51
總里程
5167.5 km
Eason pu
已參加 1 場比賽
總里程
1451.4 km
然無鄉
已參加 13 場比賽
PR 全馬
02:19:55
PR 半馬
01:19:21
總里程
1588.8 km
小賴哥
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:09:59
總里程
1531.9 km
Farmer Kuo
總里程
2.7 km
Barbie Barbie
已參加 23 場比賽
PR 全馬
05:03:23
PR 半馬
01:48:37
總里程
7459.8 km
黃漢源
總里程
0.0 km
邱瑞棟
總里程
406.8 km
Ci-Hong Lian
已參加 62 場比賽
PR 全馬
03:17:35
PR 半馬
01:38:17
總里程
13144.8 km
你不是真正的快樂
總里程
295.0 km
Ricco Lin
總里程
0.0 km
C.t. Hsueh
已參加 3 場比賽
總里程
50.3 km
廖嘉舜
總里程
243.2 km
大巨人
總里程
0.0 km
黃柏霖
總里程
1.9 km
劉采婷
總里程
0.0 km
Wang Wang
總里程
54.6 km
659700_Wesley Lai_TNF
總里程
187.0 km