10 位MW之友 50.0 km 排名
NO.1 阿祥
50.0 km 成績 : 05:09:07
NO.2 Kevin德治
50.0 km 成績 : 05:12:00
NO.3 蔡宜燕
50.0 km 成績 : 05:16:37
NO.4 JCY
50.0 km 成績 : 05:36:36
NO.5 劉邦賢(錸德竹22晨跑團)
50.0 km 成績 : 05:48:57
NO.6 jesse lee
50.0 km 成績 : 05:51:08
NO.7 余世明
50.0 km 成績 : 05:52:05
NO.8 陳志成
50.0 km 成績 : 05:52:40
NO.9 蔡哥
50.0 km 成績 : 06:06:07
NO.10 船長
50.0 km 成績 : 06:08:21
10 位MW之友 25.0 km 排名
NO.1 林育星
25.0 km 成績 : 02:38:03
NO.2 陳向榮
25.0 km 成績 : 02:40:08
NO.3 美君
25.0 km 成績 : 02:42:22
NO.4 吳小寶
25.0 km 成績 : 02:53:39
NO.5 賴土伯
25.0 km 成績 : 02:58:24
NO.6 Thomas Chen
25.0 km 成績 : 02:58:26
NO.7 stanley
25.0 km 成績 : 03:01:21
NO.8 Jia-Wun Luo
25.0 km 成績 : 03:04:34
NO.9 吳明杰
25.0 km 成績 : 03:05:21
NO.10 哲安林
25.0 km 成績 : 03:06:00
9 位MW之友 12.5 km 排名
NO.1 Shu-Ting Chen
12.5 km 成績 : 01:15:28
NO.2 Pei-Fang Chang
12.5 km 成績 : 01:29:11
NO.3 Jeffrey
12.5 km 成績 : 01:31:36
NO.4 俐儀 Ariel Shen
12.5 km 成績 : 01:35:37
NO.5 張鈞閔
12.5 km 成績 : 01:41:37
NO.6 Eddie Wu
12.5 km 成績 : 02:07:38
NO.7 TinaJJ
12.5 km 成績 : 02:15:08
NO.8 彭賢銘
12.5 km 成績 : 02:24:44
NO.9 Lu Dean
12.5 km 成績 : 02:28:55
HOT! 2021/03/27(六)
2021 馬祖北竿硬地超級馬拉松
連江縣北竿鄉綜合運動場
組別
50.0 km
25.0 km
12.5 km
3.0 km
最新參加人數
74

組別

50.0 km

25.0 km

12.5 km

3.0 km

報名費用

1600元

1400元

1300元

600元賽事介紹 : (前往官方網站)

官方網站: Link
歷年評價 : 20214

76 位馬拉松世界之友評分
4
24
37
10
4
1
完成賽事的馬拉松之友 !