10 位MW之友 226.0 km 排名
NO.1 江錦文
226.0 km 成績 : 01:28:46
NO.2 愛戀鐵文
226.0 km 成績 : 01:29:41
NO.3 郭誠德
226.0 km 成績 : 01:30:19
NO.4 Yuanhan Yang
226.0 km 成績 : 01:57:47
NO.5 張裕東
226.0 km 成績 : 03:31:16
NO.6 香魚
226.0 km 成績 : 04:00:57
NO.7 熊浩
226.0 km 成績 : 04:03:50
NO.8 許小榮
226.0 km 成績 : 04:06:47
NO.9 如宏
226.0 km 成績 : 04:39:02
NO.10 陸興燕
226.0 km 成績 : 04:50:14
10 位MW之友 113.0 km 排名
NO.1
113.0 km 成績 : 00:43:13
NO.2 汪正祥
113.0 km 成績 : 00:43:31
NO.3 Mason T
113.0 km 成績 : 00:51:42
NO.4 張美珠(巫妮)
113.0 km 成績 : 00:54:32
NO.5 劉志宏
113.0 km 成績 : 00:54:32
NO.6 大火車頭
113.0 km 成績 : 00:55:39
NO.7 蔡旺旺
113.0 km 成績 : 00:56:30
NO.8 索克羅曼
113.0 km 成績 : 00:58:19
NO.9 Sean YH
113.0 km 成績 : 01:01:15
NO.10 Terry
113.0 km 成績 : 01:01:52
HOT! 2020/10/17(六)
2020 普悠瑪鐵人三項賽
台東縣台東市森林公園活水湖
組別
226.0 km
113.0 km
51.5 km
最新參加人數
152

組別

226.0 km

113.0 km

51.5 km賽事介紹 : (前往官方網站)

官方網站: Link
歷年評價 : 20204.3

107 位馬拉松世界之友評分
4.3
43
58
6
0
0
完成賽事的馬拉松之友 !