10 位MW之友 100.0 km 排名
NO.1 劉小鹿
100.0 km 成績 : 07:55:53
NO.2 許哲銘
100.0 km 成績 : 08:09:35
NO.3 黃振邦
100.0 km 成績 : 08:12:33
NO.4 龐廣江
100.0 km 成績 : 08:46:07
NO.5 王淑珠
100.0 km 成績 : 09:09:03
NO.6 謝旻澔
100.0 km 成績 : 10:25:45
NO.7 洪國淵
100.0 km 成績 : 10:28:26
NO.8 黃啟明
100.0 km 成績 : 10:45:04
NO.9 貝殼
100.0 km 成績 : 10:49:29
NO.10 陳守德
100.0 km 成績 : 10:53:20
10 位MW之友 50.0 km 排名
NO.1 Mao Sheng Liu
50.0 km 成績 : 04:22:48
NO.2 謝子賢
50.0 km 成績 : 04:50:01
NO.3 Hui Jane Tsai
50.0 km 成績 : 04:57:33
NO.4
50.0 km 成績 : 04:59:40
NO.5 Wing Lin
50.0 km 成績 : 05:03:01
NO.6 林明郎
50.0 km 成績 : 06:03:10
NO.7 吳晉昕
50.0 km 成績 : 06:11:42
NO.8 Huey-Ling Tseng
50.0 km 成績 : 06:19:19
NO.9 Rola Tsai
50.0 km 成績 : 06:25:50
NO.10 郎少
50.0 km 成績 : 06:26:29
HOT! 2020/12/13(日)
第四屆高雄山城100KM超級馬拉松
高雄市美濃區美濃國中
組別
100.0 km
66.0 km
50.0 km
最新參加人數
125

組別

100.0 km

66.0 km

50.0 km

報名費用

2800元

1800元賽事介紹 : (前往官方網站)

官方網站: Link
開始報名 : 2020/06/10 00:00
截止報名 : 2020/09/10 23:59

歷年評價 : 20204.1

121 位馬拉松世界之友評分
4.1
42
52
25
2
0
完成賽事的馬拉松之友 !