mlincc 的朋友
89 位追隨者
郭文全
已參加 157 場比賽
PR 全馬
03:34:05
PR 半馬
01:43:28
總里程
22814.2 km
俊偉
已參加 107 場比賽
PR 全馬
03:25:43
PR 半馬
01:29:44
總里程
14358.5 km
劉建明
已參加 69 場比賽
PR 全馬
04:04:42
PR 半馬
01:49:42
總里程
22590.1 km
邱爸
已參加 62 場比賽
PR 全馬
04:37:02
PR 半馬
01:59:52
總里程
10157.2 km
廖昭熙
已參加 129 場比賽
PR 全馬
03:52:27
PR 半馬
01:50:56
總里程
21379.6 km
廖明源
已參加 55 場比賽
PR 全馬
03:57:11
PR 半馬
01:50:54
總里程
27488.3 km
威諾
已參加 107 場比賽
PR 全馬
03:13:01
PR 半馬
01:33:39
總里程
21464.3 km
Arlen
已參加 51 場比賽
PR 全馬
03:52:45
PR 半馬
01:38:09
總里程
20417.0 km
Nick Hsu
已參加 43 場比賽
PR 全馬
03:47:48
PR 半馬
01:39:43
總里程
9838.9 km
阿國仔
已參加 19 場比賽
PR 全馬
06:12:32
PR 半馬
02:13:21
總里程
2191.5 km
陳忠寶
已參加 236 場比賽
PR 全馬
03:29:29
PR 半馬
01:41:08
總里程
38496.4 km
谷中華
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:43:04
總里程
3980.7 km
成龍成龍
已參加 167 場比賽
PR 全馬
03:41:00
PR 半馬
01:59:29
總里程
28531.1 km
李英豪
已參加 193 場比賽
PR 全馬
03:50:06
PR 半馬
01:10:59
總里程
17460.8 km
鵬維
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:29:00
PR 半馬
01:44:38
總里程
8437.9 km
Hung
已參加 105 場比賽
PR 全馬
04:50:38
總里程
12127.5 km
大賓
已參加 21 場比賽
PR 全馬
06:59:57
PR 半馬
02:24:37
總里程
2308.5 km
Jui
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:43:33
總里程
7201.5 km
阿材
已參加 7 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
3322.7 km
黃順吉
已參加 702 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
63584.0 km
何國寶Eddie
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:46:24
PR 半馬
01:43:08
總里程
13219.8 km
中年大叔
已參加 1 場比賽
總里程
5811.1 km
namaha33
總里程
401.1 km
曾子齊
已參加 36 場比賽
PR 全馬
03:27:02
PR 半馬
01:34:47
總里程
5623.9 km
rongjyh(阿志)
已參加 72 場比賽
PR 全馬
04:28:40
PR 半馬
01:59:44
總里程
11145.5 km
黃世明
已參加 53 場比賽
PR 全馬
06:44:28
PR 半馬
02:27:00
總里程
3114.9 km
sunway
已參加 139 場比賽
PR 全馬
03:25:31
PR 半馬
01:51:43
總里程
36810.7 km
Eric Chou
已參加 4 場比賽
總里程
2018.8 km
markovian
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:47:36
PR 半馬
01:52:02
總里程
15247.6 km
阿龍
已參加 69 場比賽
PR 半馬
01:51:17
總里程
13174.4 km
林聞櫃
已參加 50 場比賽
PR 全馬
05:00:42
PR 半馬
02:11:34
總里程
4725.8 km
阿寶
總里程
790.3 km
上存
已參加 110 場比賽
PR 全馬
03:43:06
PR 半馬
01:54:32
總里程
21950.2 km
wefong
總里程
2537.9 km
宋正閒
總里程
700.5 km
Chun Yi
已參加 1 場比賽
總里程
860.8 km
Jeter Hsiao
已參加 37 場比賽
PR 全馬
05:31:00
PR 半馬
02:30:50
總里程
19122.7 km
Pamela
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:41:44
PR 半馬
02:04:11
總里程
8174.4 km
James
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:53:39
PR 半馬
02:08:31
總里程
4452.4 km
Joe
已參加 3 場比賽
總里程
799.4 km
Edward
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:09:54
總里程
1794.9 km
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:37:24
總里程
34498.2 km
liu hsuan
已參加 25 場比賽
PR 全馬
05:55:04
PR 半馬
02:06:13
總里程
13752.8 km
白玉如(姐刷的是黑卡~~)
已參加 22 場比賽
PR 全馬
05:50:00
總里程
5259.4 km
james
已參加 21 場比賽
PR 全馬
05:09:12
PR 半馬
00:00:00
總里程
1548.1 km
蔡佩珊
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:36:45
PR 半馬
02:27:14
總里程
21450.7 km
陳小膺
已參加 5 場比賽
總里程
583.0 km
蘇照福
已參加 121 場比賽
PR 全馬
03:53:44
PR 半馬
02:14:31
總里程
10476.3 km
Huang CP
已參加 8 場比賽
總里程
812.8 km
吳聲志
已參加 3 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
622.9 km
JAGUAR
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:12:43
PR 半馬
01:47:57
總里程
6159.4 km
Annie Tseng
總里程
538.0 km
Redturtle
已參加 62 場比賽
PR 全馬
02:36:50
PR 半馬
01:14:27
總里程
78843.3 km
邱永茂
已參加 77 場比賽
PR 全馬
03:35:05
PR 半馬
01:47:55
總里程
19385.2 km
北極熊
總里程
0.0 km
William Chao
已參加 70 場比賽
PR 全馬
06:05:53
PR 半馬
02:03:46
總里程
6172.4 km
劉士毅
已參加 24 場比賽
PR 半馬
02:23:52
總里程
1633.2 km
鄭劦廷
已參加 3 場比賽
總里程
283.0 km
邵文川
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:20:39
PR 半馬
01:55:06
總里程
8591.5 km
張重聰
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:39:57
PR 半馬
01:35:00
總里程
12529.5 km
康志嘉
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:33:26
PR 半馬
01:59:55
總里程
19283.0 km
大黃
已參加 12 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1237.4 km
鄭維姬
已參加 20 場比賽
PR 半馬
02:26:39
總里程
1839.1 km
Lee
已參加 95 場比賽
PR 全馬
03:19:18
PR 半馬
01:39:28
總里程
38180.2 km
吳小彰
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:32:05
PR 半馬
01:43:02
總里程
7838.6 km
Jeter Kung
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:15:49
PR 半馬
01:49:38
總里程
1777.1 km
阿♥偉
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:23:39
總里程
1898.2 km
蔡聰琪
已參加 31 場比賽
PR 全馬
04:36:11
PR 半馬
02:05:25
總里程
3307.7 km
Nyls Lin
已參加 53 場比賽
PR 全馬
05:10:24
PR 半馬
02:27:56
總里程
2699.4 km
追逐者---跑痴
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:51:09
總里程
882.4 km
洄瀾揪ㄞ走
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:37:05
總里程
10281.8 km
林金鞍
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:21:06
PR 半馬
01:55:01
總里程
8773.3 km
JCL
已參加 13 場比賽
PR 全馬
05:12:24
PR 半馬
02:13:07
總里程
2325.9 km
林哲永
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:24:23
總里程
5803.2 km
阿郎
總里程
14818.0 km
簡子融
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:28:54
PR 半馬
01:47:48
總里程
4843.6 km
李同湖
已參加 78 場比賽
PR 全馬
03:24:13
PR 半馬
01:31:59
總里程
41981.1 km
鄭劦廷
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:46:00
總里程
1881.5 km
梁晋榮
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:02:42
總里程
769.1 km
zs wang
總里程
5471.1 km
陳文吉
總里程
4566.9 km
Nick Chen
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:16:23
PR 半馬
01:40:56
總里程
1286.8 km
戴浙人
已參加 85 場比賽
PR 全馬
04:21:49
總里程
8278.8 km
健太郎
已參加 18 場比賽
PR 全馬
05:33:10
PR 半馬
02:10:14
總里程
2461.9 km
蔡頭
總里程
760.7 km
趙秋鳳
總里程
559.0 km
李兆全
已參加 50 場比賽
PR 全馬
04:22:02
PR 半馬
01:49:18
總里程
2924.2 km
遇見
總里程
2221.5 km
Vivien Wu
已參加 73 場比賽
PR 全馬
03:32:40
PR 半馬
01:45:45
總里程
16773.0 km