Ronald 的朋友
141 位追隨者
黃順吉
已參加 713 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
64018.9 km
Allean Nien
總里程
4428.5 km
Yao Chin
已參加 48 場比賽
PR 全馬
03:10:29
PR 半馬
01:32:43
總里程
43057.3 km
陳金章
已參加 1 場比賽
總里程
4842.6 km
謝耀德
已參加 129 場比賽
PR 全馬
04:01:33
PR 半馬
01:53:26
總里程
21655.9 km
吳泰宇
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:45:17
PR 半馬
02:02:38
總里程
4888.1 km
夏小雙
總里程
5641.4 km
Jenplin Wu
總里程
474.4 km
JOJO
已參加 2 場比賽
PR 全馬
04:16:52
總里程
12009.5 km
Jonas Wu
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:06:11
PR 半馬
01:33:07
總里程
15630.4 km
huang szuyi
已參加 7 場比賽
PR 全馬
04:55:47
總里程
4862.2 km
Max Chen
總里程
0.0 km
品衡(慢慢蛇)
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:20:28
總里程
6888.3 km
vivi
已參加 37 場比賽
PR 半馬
01:50:28
總里程
25988.6 km
Dean迪恩
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:56:53
PR 半馬
02:02:49
總里程
15791.6 km
黃麟勝
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:18:48
PR 半馬
01:37:42
總里程
13709.8 km
曾西堤
總里程
5509.7 km
陳士弘
已參加 103 場比賽
PR 全馬
03:59:43
PR 半馬
01:47:19
總里程
16077.0 km
怡萩
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:12:51
PR 半馬
01:56:48
總里程
17830.2 km
Daniel Chien
總里程
2.6 km
TingTing🍎🐘🍎
總里程
79.9 km
黃梅花 <新莊慢跑>
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:07:46
總里程
11561.2 km
司秋珍(蘭潭跑跑部)
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:49:50
總里程
6895.3 km
老K
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:58:53
PR 半馬
01:40:50
總里程
13342.5 km
Kung
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:46:49
PR 半馬
02:07:42
總里程
13852.7 km
蔡頭
總里程
773.7 km
Zoe Lin
總里程
4.8 km
謝木榮
總里程
961.8 km
Bella Luo
總里程
2224.2 km
chang
已參加 12 場比賽
PR 半馬
01:38:37
總里程
6095.8 km
林士哲
總里程
0.0 km
Vicky
總里程
952.3 km
JACK
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:29:47
總里程
4917.8 km
Min Chu
總里程
80.1 km
Ronald
已參加 6 場比賽
PR 半馬
01:55:20
總里程
13274.7 km
江漢章
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:46:03
PR 半馬
02:21:39
總里程
6480.0 km
amy
總里程
4752.2 km
余文雄
已參加 1 場比賽
總里程
16101.3 km
Clair Hsu
總里程
0.0 km
Ming Yeh
已參加 30 場比賽
PR 半馬
01:43:24
總里程
28550.8 km
Winni Chen
已參加 16 場比賽
PR 半馬
03:24:22
總里程
3101.5 km
Chiouwei
總里程
1621.9 km
陳婷郁
總里程
1682.8 km
陳煌春
已參加 2 場比賽
PR 半馬
01:51:27
總里程
9369.0 km
張宏彬
已參加 41 場比賽
PR 全馬
04:15:21
總里程
7652.9 km
曹至詠
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:18:44
總里程
14386.8 km
寶哥
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:59:52
PR 半馬
02:28:31
總里程
1949.8 km
花花
總里程
13798.8 km
🏃何昌蒼🏃
已參加 38 場比賽
PR 全馬
05:53:57
PR 半馬
02:19:22
總里程
3909.7 km
佳期如夢
總里程
234.5 km
澤陳
已參加 12 場比賽
PR 半馬
01:35:29
總里程
5278.4 km
陳泳秀
已參加 6 場比賽
PR 半馬
01:57:00
總里程
1897.6 km
里妃莎
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:26:00
PR 半馬
02:05:44
總里程
5706.4 km
章魚老大
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:33:44
PR 半馬
01:38:25
總里程
18151.2 km
Vanessa🎀
已參加 2 場比賽
PR 半馬
00:35:44
總里程
2962.8 km
邱梓萓
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:07:48
總里程
3096.6 km
林老師
已參加 103 場比賽
PR 全馬
04:18:20
PR 半馬
02:40:19
總里程
34366.3 km
Mickey
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:54:48
PR 半馬
02:10:15
總里程
14155.0 km
Lihwa Lee
已參加 10 場比賽
PR 全馬
06:20:00
PR 半馬
02:59:43
總里程
1494.8 km
陳龍
已參加 12 場比賽
PR 全馬
04:27:03
PR 半馬
01:52:53
總里程
14604.2 km
周裕凱
總里程
1.0 km
Huan
總里程
895.3 km
Nini Chen
已參加 97 場比賽
PR 半馬
01:59:35
總里程
14758.4 km
ivory
已參加 20 場比賽
PR 全馬
05:05:35
PR 半馬
01:57:58
總里程
3003.4 km
碧寇咖
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:33:05
PR 半馬
01:51:28
總里程
5758.4 km
巫弘堯
已參加 85 場比賽
PR 全馬
04:06:16
PR 半馬
01:35:51
總里程
5167.7 km
碧瑩
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:14:15
總里程
1266.8 km
謝吉昌
總里程
1070.7 km
沈政發
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:22:23
PR 半馬
02:53:24
總里程
8261.5 km
Claire Chiu
已參加 12 場比賽
PR 半馬
02:30:30
總里程
2972.8 km
狸子
已參加 15 場比賽
PR 半馬
03:01:02
總里程
3613.9 km
王彬倉
總里程
3608.3 km
劉育朱
總里程
159.3 km
劉育朱
已參加 53 場比賽
PR 全馬
04:01:09
PR 半馬
01:53:43
總里程
19134.4 km
❣荷°°⊙﹏⊙⑅
已參加 1 場比賽
總里程
1488.7 km
蕭家福
已參加 54 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:32:13
總里程
35345.9 km
Frankie Sun
總里程
18.1 km
老娘跟你拼了
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:19:57
總里程
914.4 km
菜鳥N9
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:19:45
總里程
732.5 km
林美鈴
總里程
5284.8 km
Alan Chen
總里程
12791.6 km
JY Andy
已參加 5 場比賽
PR 全馬
04:03:00
PR 半馬
01:46:00
總里程
5103.1 km
Joe Lee
已參加 24 場比賽
PR 半馬
01:48:08
總里程
10860.6 km
岩紀慈
總里程
8213.1 km
許玉鎔
總里程
0.1 km
許慈芳
總里程
478.0 km
Cherry Sing
總里程
147.7 km
陳盈如
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:17:41
PR 半馬
02:15:49
總里程
5315.6 km
☃️snow⛄
已參加 32 場比賽
PR 半馬
03:18:08
總里程
7250.5 km
Amanda
已參加 13 場比賽
總里程
7558.2 km
Albert Hung
總里程
12485.2 km
阿平
總里程
14298.5 km
黃國華
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:59:17
總里程
3272.9 km
🍓曼 妲 兒🍓
已參加 10 場比賽
PR 半馬
04:10:18
總里程
194.7 km
潘竫薇
已參加 24 場比賽
PR 全馬
04:18:31
PR 半馬
01:55:47
總里程
1785.9 km
Maggie
總里程
11900.5 km
阿斌
已參加 131 場比賽
PR 全馬
03:25:20
PR 半馬
01:33:21
總里程
18413.5 km
Weivi
總里程
594.2 km
👣(咖麻安哪兆🤪
已參加 4 場比賽
PR 半馬
03:18:06
總里程
1962.3 km
瑤瑤
總里程
700.9 km
誌鳴(了然居士)
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:58:45
PR 半馬
02:08:33
總里程
11084.2 km
Mei
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:01:10
總里程
3810.3 km
Anita
已參加 3 場比賽
總里程
200.5 km
LML
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:58:15
PR 半馬
01:55:04
總里程
13622.9 km
Wen
已參加 39 場比賽
PR 全馬
04:20:24
PR 半馬
01:58:33
總里程
15736.8 km
小英
已參加 56 場比賽
PR 半馬
02:05:49
總里程
22692.8 km
瑤瑤
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:12:46
總里程
1531.0 km
ling
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:49:54
PR 半馬
02:26:03
總里程
3393.3 km
Cathy Chang
總里程
680.6 km
小旻
總里程
0.0 km
Joana
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:42:23
總里程
2479.2 km
🎀jessee🐠
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:32:00
總里程
987.7 km
許芊茹
總里程
109.6 km
ChiangYu🆕♾
已參加 84 場比賽
PR 全馬
04:22:53
PR 半馬
01:59:35
總里程
13826.7 km
呂理用
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:38:10
總里程
23593.0 km
Money
已參加 36 場比賽
PR 全馬
05:14:00
PR 半馬
02:02:36
總里程
9662.9 km
李小俊
總里程
56.0 km
盧溪崧
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:46:17
總里程
3989.6 km
Ho Karen
已參加 4 場比賽
總里程
3312.8 km
鍾運華
已參加 141 場比賽
PR 全馬
03:32:07
PR 半馬
01:41:25
總里程
79016.4 km
Cherry霈晴
已參加 11 場比賽
總里程
1962.2 km
🍫LILI🍫
總里程
2812.7 km
Claire Lin
總里程
1117.3 km
Rainie Chang
總里程
0.0 km
陳淑娟
已參加 3 場比賽
總里程
1151.2 km
ttnyequc
已參加 3 場比賽
PR 全馬
04:33:28
PR 半馬
02:19:47
總里程
6383.3 km
Edition Lee
總里程
525.0 km
MELONKUO
已參加 21 場比賽
PR 半馬
01:54:51
總里程
5852.3 km
賴仲由
總里程
0.0 km
徐世宗
已參加 11 場比賽
PR 全馬
03:48:41
PR 半馬
01:44:53
總里程
13069.8 km
yoyo
已參加 27 場比賽
總里程
10000.0 km
李小捷
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:21:00
總里程
13434.6 km
sky
已參加 2 場比賽
總里程
7916.6 km
張清榮
總里程
16013.3 km
江惠婷
已參加 1 場比賽
總里程
3306.4 km
春恩🍁
已參加 31 場比賽
總里程
5399.9 km
金賀菈
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:08:03
總里程
8178.3 km
Jerryboy
已參加 12 場比賽
PR 全馬
05:47:47
PR 半馬
02:18:00
總里程
1342.8 km
Brian Chen
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:58:03
總里程
4215.5 km
張淑貞
總里程
0.0 km
連盈萱
總里程
41.5 km