Diana Lin 的朋友
105 位追隨者
Jason liu
已參加 201 場比賽
PR 全馬
03:22:16
PR 半馬
01:45:08
總里程
28204.6 km
熊慢跑
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:55:57
PR 半馬
02:27:28
總里程
6393.2 km
910112
已參加 13 場比賽
PR 全馬
03:10:08
PR 半馬
01:25:28
總里程
34348.2 km
洪老豬🐷
已參加 19 場比賽
PR 半馬
01:55:28
總里程
2014.5 km
張重聰
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:39:57
PR 半馬
01:35:00
總里程
12484.4 km
Yu hung
已參加 22 場比賽
PR 全馬
02:58:13
PR 半馬
00:00:02
總里程
10993.5 km
CFC
總里程
15585.8 km
開心廚王以家庭為重
已參加 337 場比賽
PR 全馬
03:30:00
PR 半馬
01:33:36
總里程
24780.4 km
Dennis Guo
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:48:37
PR 半馬
01:54:41
總里程
13660.6 km
黃進來
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:21:26
PR 半馬
01:46:55
總里程
11610.0 km
吳燕強(跑後山)
已參加 50 場比賽
PR 全馬
03:49:09
PR 半馬
01:54:10
總里程
14138.9 km
李旭生
已參加 36 場比賽
總里程
9047.8 km
畯(準仔)
已參加 111 場比賽
PR 全馬
05:57:13
PR 半馬
02:10:47
總里程
5481.9 km
poyu
已參加 16 場比賽
PR 半馬
01:55:22
總里程
6442.0 km
David
總里程
13144.9 km
阮嘉隆(河馬跑不快ㄟ老人)
已參加 3 場比賽
總里程
49034.6 km
小Z
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:57:23
總里程
13397.8 km
劉忠憲
已參加 77 場比賽
PR 全馬
03:00:32
PR 半馬
01:28:27
總里程
22443.4 km
台中阿森
已參加 6 場比賽
總里程
14634.4 km
Judy
已參加 12 場比賽
PR 全馬
03:20:53
PR 半馬
01:40:05
總里程
25100.4 km
陳榮興
總里程
18731.2 km
Sunny
已參加 1 場比賽
總里程
1752.1 km
Alan Chen
總里程
10644.6 km
陳介原
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:39:00
PR 半馬
01:53:54
總里程
8612.6 km
fortune168
已參加 6 場比賽
PR 半馬
03:21:24
總里程
6151.9 km
陳少庸
總里程
1354.7 km
王慈寬
已參加 38 場比賽
PR 半馬
02:17:28
總里程
6938.6 km
🍥翎🍥
已參加 2 場比賽
總里程
3058.4 km
小米
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:10:16
PR 半馬
02:18:01
總里程
8158.4 km
雅萍😊
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:17:41
總里程
2828.8 km
Jessica^_^
已參加 32 場比賽
PR 全馬
06:02:33
PR 半馬
02:29:04
總里程
7050.6 km
開心快樂
總里程
4590.7 km
林金樹
已參加 26 場比賽
PR 全馬
03:31:15
總里程
19064.3 km
JD
總里程
9331.5 km
葉文凱
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:34:12
PR 半馬
01:42:32
總里程
22073.2 km
林家治
已參加 94 場比賽
PR 全馬
03:12:52
PR 半馬
01:33:13
總里程
20594.1 km
小英
已參加 56 場比賽
PR 半馬
02:05:49
總里程
20246.2 km
煌弟
已參加 22 場比賽
PR 半馬
01:40:23
總里程
17123.4 km
憲中
已參加 13 場比賽
PR 全馬
03:48:58
PR 半馬
01:47:44
總里程
6704.1 km
Peter[健康快樂智慧]
已參加 54 場比賽
PR 半馬
01:55:24
總里程
12936.9 km
許立堂
已參加 48 場比賽
PR 全馬
03:48:23
PR 半馬
01:57:02
總里程
23172.8 km
張 志文
已參加 12 場比賽
PR 全馬
03:34:02
PR 半馬
01:38:41
總里程
12982.8 km
Jason Liu
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:53:16
PR 半馬
01:52:46
總里程
12253.8 km
Andy Lin
已參加 63 場比賽
PR 全馬
05:11:59
PR 半馬
02:11:52
總里程
14151.0 km
蘭平
已參加 32 場比賽
PR 半馬
02:27:14
總里程
5904.9 km
許小彤
已參加 29 場比賽
PR 全馬
06:40:34
PR 半馬
02:23:41
總里程
5389.9 km
ChiangYu🆕♾
已參加 77 場比賽
PR 全馬
04:22:53
PR 半馬
01:59:35
總里程
10669.4 km
呂理用
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:38:10
總里程
17828.4 km
王振旭
已參加 1 場比賽
總里程
1383.4 km
小春
已參加 33 場比賽
PR 半馬
03:19:29
總里程
14647.0 km
Maggie Huang
總里程
6377.5 km
吳信儒
已參加 27 場比賽
PR 半馬
01:45:26
總里程
9122.8 km
Doris
已參加 5 場比賽
總里程
309.8 km
鍾運華
已參加 111 場比賽
PR 全馬
03:32:07
PR 半馬
01:41:25
總里程
58051.3 km
荷蘭兔
已參加 10 場比賽
PR 全馬
06:00:06
PR 半馬
02:20:11
總里程
8328.9 km
井口麗子
已參加 18 場比賽
PR 全馬
05:38:12
PR 半馬
02:25:54
總里程
3068.6 km
吳順昌
已參加 16 場比賽
PR 半馬
01:42:03
總里程
9637.9 km
陳明裕(吉安路跑協會)
已參加 48 場比賽
PR 全馬
03:06:15
總里程
31981.5 km
猛禽旺仔🌸
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:02:48
總里程
11808.2 km
簡銘進
已參加 2 場比賽
總里程
7222.4 km
陳秋月
已參加 13 場比賽
總里程
6186.8 km
Ding Ding 閉上眼睛
已參加 161 場比賽
PR 全馬
03:31:49
PR 半馬
01:39:55
總里程
14706.0 km
吳國誌
總里程
3526.7 km
陳永欽
總里程
6505.2 km
邱曉旻
總里程
556.1 km
李耀同
總里程
15751.7 km
Roger Lin ( 志銘 )
已參加 50 場比賽
PR 半馬
02:10:58
總里程
6052.9 km
許棟榮
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:39:46
PR 半馬
01:46:44
總里程
9361.8 km
飛龍
總里程
31617.1 km
蔡秉軒
已參加 35 場比賽
PR 全馬
03:54:17
PR 半馬
01:43:31
總里程
19557.6 km
Sam Lu
總里程
162.8 km
Coffee
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:33:42
總里程
12749.1 km
咖啡茵
總里程
2971.3 km
楊志民
總里程
6617.4 km
Tony Chen
總里程
2967.5 km
黎淑芬
已參加 49 場比賽
PR 全馬
04:00:27
PR 半馬
01:53:08
總里程
13952.3 km
林輝
已參加 5 場比賽
PR 全馬
02:56:08
PR 半馬
01:33:51
總里程
8029.2 km
李育叡
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:55:34
PR 半馬
01:46:16
總里程
3456.2 km
懷子
總里程
1781.0 km
Jago (烏龜慢慢跑)
總里程
341.5 km
Wesley
已參加 66 場比賽
PR 全馬
04:26:15
PR 半馬
01:47:57
總里程
8765.0 km
nathan
總里程
233.5 km
總里程
22.6 km
李汶政
已參加 25 場比賽
PR 全馬
02:52:44
PR 半馬
01:19:11
總里程
11555.5 km
徐世宗
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:48:41
PR 半馬
01:44:53
總里程
10479.6 km
林育仁
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:57:28
PR 半馬
01:33:37
總里程
7401.8 km
Huiling
總里程
178.5 km
Ho-cheng Lin
總里程
4267.6 km
陳良昇
已參加 12 場比賽
總里程
9815.5 km
陳水彬
總里程
14401.1 km
陳鎔昌
已參加 31 場比賽
PR 半馬
02:58:03
總里程
10709.9 km
張來進
總里程
18196.2 km
陳世民
已參加 11 場比賽
PR 全馬
03:58:03
PR 半馬
01:47:15
總里程
9466.8 km
張清榮
總里程
12674.2 km
哲仁
已參加 67 場比賽
PR 全馬
04:28:40
PR 半馬
01:53:15
總里程
12751.0 km
邱世聰
已參加 23 場比賽
總里程
2448.5 km
Nick Lin
總里程
10.0 km
劉志嘉
已參加 21 場比賽
PR 半馬
01:42:48
總里程
9505.5 km
王澤豪
總里程
1698.7 km
金賀菈
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:08:03
總里程
4838.1 km
Mei Mei Wu
總里程
122.9 km
直吉
總里程
1006.4 km
Elvin Su
總里程
82.6 km
圓一九
總里程
0.0 km
ken_yu chen
已參加 9 場比賽
總里程
1849.7 km