Kenny Liao 的朋友
135 位追隨者
捲毛敏
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:58:00
總里程
539.8 km
黃順吉
已參加 556 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
54187.3 km
已參加 94 場比賽
PR 全馬
03:28:35
PR 半馬
01:26:42
總里程
26266.3 km
jay是跑者
已參加 90 場比賽
PR 全馬
02:57:33
PR 半馬
01:23:29
總里程
37913.7 km
白玉如(姐刷的是黑卡~~)
已參加 22 場比賽
PR 全馬
05:50:00
總里程
5022.1 km
鄭伯
已參加 110 場比賽
PR 全馬
03:38:43
PR 半馬
01:42:11
總里程
47475.7 km
銀鈴 Grace
已參加 58 場比賽
PR 全馬
04:16:46
PR 半馬
01:53:57
總里程
9742.4 km
Jerco Ma
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:29:43
PR 半馬
01:49:18
總里程
10760.0 km
Fan
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:32:11
總里程
1642.4 km
司秋珍(蘭潭跑跑部)
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:49:50
總里程
6607.3 km
已參加 27 場比賽
PR 全馬
05:04:28
PR 半馬
01:58:35
總里程
3764.4 km
胡鳳遠🐢
已參加 15 場比賽
PR 半馬
01:58:15
總里程
8234.9 km
Belle
已參加 33 場比賽
PR 全馬
04:31:09
PR 半馬
02:05:24
總里程
21288.3 km
hui
已參加 13 場比賽
PR 半馬
02:23:55
總里程
3400.2 km
芳萍
已參加 20 場比賽
PR 半馬
02:15:43
總里程
3375.4 km
許淑惠
總里程
7482.1 km
慶忠
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:13:32
PR 半馬
01:32:49
總里程
24809.9 km
蔡國華
已參加 2 場比賽
PR 全馬
04:23:32
總里程
14385.3 km
黎兒
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:37:03
總里程
1011.8 km
Michael
已參加 41 場比賽
PR 半馬
01:58:42
總里程
9283.3 km
阮嘉隆(河馬跑不快ㄟ老人)
已參加 3 場比賽
總里程
49073.5 km
Vicky
總里程
952.3 km
余文雄
已參加 1 場比賽
總里程
13291.8 km
吳明誠
已參加 20 場比賽
總里程
11458.3 km
林淑娟
已參加 12 場比賽
總里程
11602.2 km
Linda Chou
已參加 32 場比賽
PR 半馬
02:45:17
總里程
2144.5 km
Jon De Leon
已參加 183 場比賽
PR 全馬
04:23:11
PR 半馬
00:59:17
總里程
20048.7 km
曾烽耿
已參加 68 場比賽
PR 全馬
03:31:19
PR 半馬
01:33:46
總里程
31362.4 km
人渝🏊‍♀️🐟
已參加 70 場比賽
PR 全馬
04:16:36
總里程
23658.4 km
蝙蝠俠
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:45:13
PR 半馬
01:38:51
總里程
17287.2 km
鱷魚公主
已參加 63 場比賽
PR 全馬
04:30:00
PR 半馬
02:10:07
總里程
16104.8 km
台中阿森
已參加 6 場比賽
總里程
14654.7 km
Voren
總里程
5343.4 km
謝銘岳
已參加 7 場比賽
PR 全馬
04:04:52
PR 半馬
01:46:43
總里程
7417.4 km
寶芸
已參加 38 場比賽
總里程
10126.0 km
陳泳秀
已參加 6 場比賽
PR 半馬
01:57:00
總里程
1897.6 km
Anne
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:14:20
總里程
6823.1 km
廖若彤
總里程
62.8 km
許玉鎔
總里程
0.0 km
總里程
2284.9 km
Lily
已參加 31 場比賽
PR 全馬
04:13:00
PR 半馬
01:51:04
總里程
13772.0 km
林老師
已參加 95 場比賽
PR 全馬
04:18:20
PR 半馬
02:40:19
總里程
28048.0 km
總里程
768.1 km
Allen簡吉良
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:47:30
總里程
6805.9 km
阿龍
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:11:00
PR 半馬
01:58:30
總里程
6006.3 km
Lynn Chen (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:22:00
總里程
4247.8 km
Maggie Maggie
已參加 35 場比賽
PR 全馬
04:46:53
PR 半馬
02:15:33
總里程
15210.6 km
彭日生
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:03:19
PR 半馬
01:46:48
總里程
13818.2 km
金發黃
已參加 5 場比賽
PR 全馬
05:08:40
PR 半馬
01:49:35
總里程
14125.0 km
美美
總里程
12795.2 km
何惠菁-RUN希望
已參加 51 場比賽
PR 全馬
04:10:30
PR 半馬
02:00:29
總里程
14142.8 km
狸子
已參加 14 場比賽
PR 半馬
03:01:02
總里程
3495.8 km
Emily
已參加 30 場比賽
PR 全馬
06:09:17
PR 半馬
02:17:09
總里程
4169.5 km
大齡剩女
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:29:33
PR 半馬
02:00:07
總里程
6982.1 km
Ching Yen Tsai
已參加 14 場比賽
總里程
3356.5 km
劉育朱
已參加 45 場比賽
PR 全馬
04:01:09
PR 半馬
01:53:43
總里程
16128.2 km
❣荷°°⊙﹏⊙⑅
已參加 1 場比賽
總里程
1488.7 km
Jhang Abby
已參加 3 場比賽
PR 半馬
03:02:51
總里程
440.8 km
Allen Liu
已參加 5 場比賽
PR 半馬
01:55:48
總里程
5954.8 km
Sunny
已參加 1 場比賽
總里程
1752.1 km
戴美來
已參加 21 場比賽
PR 半馬
02:15:24
總里程
3783.9 km
菜鳥N9
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:19:45
總里程
732.5 km
Alan Chen
總里程
10644.6 km
岩紀慈
總里程
8213.1 km
盧蘭兒
總里程
114.0 km
穎嘉
總里程
329.6 km
Conner
已參加 46 場比賽
PR 全馬
05:01:48
PR 半馬
01:59:17
總里程
7201.3 km
莊秀菊《動魂》
已參加 100 場比賽
PR 全馬
03:56:44
總里程
13583.6 km
陳 真 真
總里程
625.7 km
陳盈如
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:17:41
PR 半馬
02:15:49
總里程
5310.5 km
Joan Tung
已參加 49 場比賽
PR 全馬
04:14:16
PR 半馬
02:10:47
總里程
9480.5 km
mo卡卡
已參加 53 場比賽
PR 半馬
01:48:48
總里程
8130.8 km
Nancy
已參加 1 場比賽
總里程
40.7 km
Angela1414
已參加 24 場比賽
PR 全馬
05:29:34
PR 半馬
02:28:11
總里程
12581.4 km
鐘益逸
已參加 35 場比賽
PR 全馬
04:50:11
總里程
4882.1 km
王慈寬
已參加 38 場比賽
PR 半馬
02:17:28
總里程
6938.6 km
小斌
已參加 93 場比賽
PR 全馬
03:46:18
PR 半馬
01:42:24
總里程
12736.5 km
小米
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:10:16
PR 半馬
02:18:01
總里程
8158.4 km
阿昌🌈
已參加 5 場比賽
PR 半馬
01:52:57
總里程
973.4 km
Grace 33
總里程
473.4 km
李小俊
總里程
233.9 km
Mei
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:01:10
總里程
3810.3 km
Angel
已參加 27 場比賽
PR 全馬
05:24:09
PR 半馬
02:04:47
總里程
5188.1 km
黃宏仲
已參加 70 場比賽
PR 半馬
01:32:42
總里程
11920.9 km
LML
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:16:26
PR 半馬
01:55:04
總里程
9871.5 km
Jessica^_^
已參加 32 場比賽
PR 全馬
06:02:33
PR 半馬
02:29:04
總里程
7058.1 km
小姜
已參加 22 場比賽
PR 半馬
02:01:35
總里程
7408.1 km
媛媛
總里程
465.1 km
🌿淑 琴🌿
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:24:24
總里程
6100.5 km
若機
總里程
10214.3 km
黃泳庭
總里程
606.3 km
瑤瑤
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:12:46
總里程
1531.0 km
Eric Chen
總里程
66.8 km
林奕杰
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:24:08
總里程
22251.4 km
Vivian
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:47:32
總里程
1300.7 km
姚佩芬
已參加 2 場比賽
總里程
45.9 km
廖若彤
總里程
144.9 km
廖若彤
總里程
24.6 km
蘭平
已參加 32 場比賽
PR 半馬
02:27:14
總里程
5904.9 km
🎀jessee🐠
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:32:00
總里程
987.7 km
郭耀宗
已參加 5 場比賽
PR 全馬
03:18:46
PR 半馬
01:35:36
總里程
18760.8 km
Yang Pehan
已參加 5 場比賽
PR 全馬
05:32:02
PR 半馬
02:25:00
總里程
2103.6 km
廖若彤
總里程
199.9 km
袁宜如
已參加 121 場比賽
PR 全馬
05:23:33
PR 半馬
02:00:04
總里程
4722.0 km
李芸萱
總里程
54.4 km
巧玲
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:28:43
PR 半馬
01:57:04
總里程
4851.5 km
軒仙 33 ..
已參加 6 場比賽
總里程
1987.8 km
李小俊
總里程
56.0 km
Jayce
總里程
394.9 km
Maggie Huang
總里程
6377.5 km
Yingen Chang
總里程
106.5 km
鍾運華
已參加 112 場比賽
PR 全馬
03:32:07
PR 半馬
01:41:25
總里程
58146.3 km
Cherry霈晴
已參加 11 場比賽
總里程
1962.2 km
陳在勉
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:29:15
PR 半馬
01:39:11
總里程
20254.2 km
☘️HappyChen ☘️野楠人☘️🍁
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:40:08
PR 半馬
01:55:43
總里程
27397.6 km
猛禽旺仔🌸
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:02:48
總里程
11816.9 km
孫宏祥 { 祥 哥 }
已參加 35 場比賽
PR 半馬
01:58:12
總里程
16653.1 km
鄭麗珍
已參加 31 場比賽
PR 半馬
03:04:37
總里程
12047.6 km
陳韻凌
已參加 1 場比賽
PR 半馬
03:04:20
總里程
634.3 km
Edition Lee
總里程
468.3 km
飛龍
總里程
31617.1 km
洪小翠
已參加 12 場比賽
PR 半馬
01:54:51
總里程
2234.1 km
雅萍
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:45:40
總里程
17032.5 km
楊志民
總里程
6628.8 km
葉娟娟
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:12:41
PR 半馬
01:57:38
總里程
9146.0 km
張來進
總里程
18225.0 km
陳金雀
已參加 10 場比賽
PR 半馬
03:17:48
總里程
5669.1 km
張淑霞
總里程
9726.3 km
張清榮
總里程
12703.7 km
沈麗鳳
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:07:38
總里程
5884.8 km
鄭秀玲
總里程
3402.1 km
王澤豪
總里程
1707.8 km
Shun Yi Lyu
總里程
289.8 km
總里程
41.1 km
nicolai
總里程
710.3 km