Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 02:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-25 23:30 ·
Members Ranking
NO.1 251.1 km
挖係PTT路跑ㄟ小龐
NO.2 239.0 km
kmchang
NO.3 232.4 km
方柏偉(大頭)
NO.4 231.0 km
hwashan
NO.5 207.1 km
信凱
NO.6 198.4 km
AN
NO.7 188.5 km
hoyo
NO.8 172.5 km
ThomasHo
NO.9 167.9 km
范家豪
NO.10 166.6 km
洪鯤翔
NO.11 164.7 km
Jerry Tai
NO.12 163.5 km
蘇坤成
NO.13 162.1 km
鄭吉祥
NO.14 153.2 km
曾小夫
NO.15 150.6 km
彭武德
NO.16 148.8 km
BAD BOY
NO.17 147.9 km
Andy Lu
NO.18 145.1 km
黃俊強
NO.19 137.8 km
Peter Lee
NO.20 135.6 km
呂文雄
NO.21 134.5 km
江志文
NO.22 134.5 km
coolwoods
NO.23 126.9 km
medusas
NO.24 121.0 km
Ching-Sen
NO.25 118.8 km
陳ㄚ興
NO.26 118.4 km
鄧智豪
NO.27 114.9 km
Chengnan Tsai
NO.28 113.5 km
黃子軒
NO.29 112.7 km
韋振
NO.30 106.8 km
莊建鴻
NO.31 101.5 km
培根
NO.32 98.1 km
簡子融
NO.33 96.0 km
辛兵衛
NO.34 95.2 km
Ladisai
NO.35 94.8 km
Peter Chuang
NO.36 90.8 km
謝小進
NO.37 89.0 km
Wecan
NO.38 87.5 km
Frank Chou
NO.39 87.3 km
邵文川
NO.40 86.3 km
丸子
NO.41 85.2 km
Kuo-Chiang Feng
NO.42 84.9 km
daniel
NO.43 83.6 km
深般若
NO.44 82.7 km
謝東東
NO.45 82.5 km
胡育睿
NO.46 81.9 km
鐵男孩
NO.47 81.1 km
鄭小彬
NO.48 81.0 km
ricky tseng
NO.49 79.5 km
0.0
NO.50 76.9 km
莊橋