Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 02:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-25 23:30 ·
Members Ranking
NO.1 101.1 km
Chunming Weng
NO.2 95.3 km
蘇坤成
NO.3 94.3 km
hwashan
NO.4 91.0 km
范家豪
NO.5 81.5 km
信凱
NO.6 80.2 km
Wei Ting Tu
NO.7 77.1 km
曾小夫
NO.8 75.9 km
方柏偉(大頭)
NO.9 73.2 km
張永生
NO.10 72.4 km
鄧智豪
NO.11 70.9 km
李崇源
NO.12 69.5 km
蔡宗穎
NO.13 67.4 km
Germandeutsch
NO.14 67.2 km
hoyo
NO.15 64.9 km
何昌蒼(LDS空虛隊)
NO.16 64.8 km
ThomasHo
NO.17 64.7 km
Jerry Tai
NO.18 64.6 km
MC Jhuang
NO.19 63.7 km
Chiachen Lee
NO.20 63.1 km
許毓峰
NO.21 62.1 km
韋振
NO.22 61.5 km
楊菘立
NO.23 59.5 km
凱文潘
NO.24 59.1 km
Brian Peng
NO.25 55.3 km
Andy Lu
NO.26 54.1 km
吉祥
NO.27 53.8 km
HighLight
NO.28 53.5 km
林建誠
NO.29 53.0 km
bravo425
NO.30 52.6 km
深般若
NO.31 52.2 km
Neil Wang
NO.32 51.4 km
kmchang
NO.33 50.7 km
張癸源
NO.34 50.0 km
丸子
NO.35 50.0 km
Peter Lee
NO.36 47.2 km
鄭小彬
NO.37 46.9 km
鐵男孩
NO.38 45.5 km
AN
NO.39 45.0 km
alain0219
NO.40 43.8 km
王瑞和
NO.41 43.6 km
日生
NO.42 42.2 km
Po-Chih Chen
NO.43 42.2 km
劉友恭
NO.44 41.3 km
郭昱廷
NO.45 41.1 km
海人
NO.46 39.0 km
foxer
NO.47 38.0 km
Chris Tseng
NO.48 37.8 km
Alex Yeh
NO.49 37.7 km
黃小唯
NO.50 37.5 km
江志文