Newest
Forum
Announce
Group training
Honor Roll
Joined
Will Attend
Members
Club Profile
Leave Club
Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
 1 people like this
Members Ranking
NO.1 354.0 km
Chin Tsai Chen
NO.2 314.4 km
江志文
NO.3 299.0 km
方柏偉(大頭)
NO.4 272.7 km
Saleem Lin
NO.5 272.3 km
Rui Yang
NO.6 271.6 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.7 257.7 km
hoyo
NO.8 248.7 km
顏清良
NO.9 248.4 km
張永生
NO.10 216.5 km
ㄚ隆
NO.11 213.2 km
Ching-Sen
NO.12 212.5 km
Jerry Tai
NO.13 199.2 km
施鐸訓
NO.14 198.3 km
范家豪
NO.15 197.9 km
李志偉
NO.16 186.1 km
徐徐微風
NO.17 178.8 km
曾小夫
NO.18 176.5 km
洪鯤翔
NO.19 175.4 km
kmchang
NO.20 171.7 km
許毓峰
NO.21 171.1 km
韋振
NO.22 166.7 km
ㄚ達
NO.23 164.3 km
陳ㄚ興
NO.24 162.2 km
Andy
NO.25 158.3 km
GoIng
NO.26 157.9 km
方資雲
NO.27 152.8 km
曾 庭
NO.28 143.3 km
崇源
NO.29 143.3 km
劉佳鑫
NO.30 140.4 km
Joy
NO.31 130.5 km
泳浴
NO.32 127.6 km
楊槑龍
NO.33 125.3 km
Allen Hung
NO.34 123.9 km
等等我
NO.35 122.3 km
Alex
NO.36 121.9 km
Chunming Weng
NO.37 119.2 km
郭炳
NO.38 118.7 km
楊小羊
NO.39 116.9 km
弘盈
NO.40 115.8 km
鄭明鋒
NO.41 115.6 km
高高豪
NO.42 115.6 km
蔡宗穎
NO.43 115.6 km
黃建仁
NO.44 114.2 km
Neil Wang
NO.45 113.5 km
Zu shao
NO.46 113.2 km
陳慶華
NO.47 113.0 km
冰狩
NO.48 113.0 km
MC Jhuang
NO.49 112.1 km
蔡志弦
NO.50 110.6 km
Dino