Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
Members Ranking
NO.1 477.4 km
閻業昌
NO.2 406.9 km
Michael Yeh
NO.3 340.8 km
方柏偉(大頭)
NO.4 336.4 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.5 313.5 km
許毓峰
NO.6 264.4 km
Jerry Tai
NO.7 259.8 km
張永生
NO.8 254.4 km
MC Jhuang
NO.9 248.1 km
medusas
NO.10 243.1 km
蘇坤成(蘇兄)
NO.11 239.7 km
Wei Ting Tu
NO.12 224.1 km
蔡旺旺
NO.13 215.3 km
吳崇安(Vic)
NO.14 214.2 km
hoyo
NO.15 211.6 km
ㄚ達
NO.16 209.7 km
陳ㄚ興
NO.17 204.6 km
韋振
NO.18 201.9 km
洪鯤翔
NO.19 190.6 km
Andy Lu
NO.20 186.4 km
kmchang
NO.21 172.8 km
Ching-Sen
NO.22 172.5 km
吉祥
NO.23 170.7 km
HighLight
NO.24 168.0 km
蔡宗穎
NO.25 166.8 km
chucklu
NO.26 163.0 km
ThomasHo
NO.27 161.7 km
AN
NO.28 161.2 km
曾小夫
NO.29 159.0 km
Dan
NO.30 158.1 km
Liszt Lee
NO.31 156.7 km
江志文
NO.32 149.0 km
阿鴻
NO.33 147.6 km
楊菘立
NO.34 143.2 km
信凱
NO.35 142.4 km
hungbin
NO.36 142.2 km
林建誠
NO.37 141.7 km
foxer
NO.38 141.6 km
挖係PTT路跑ㄟ小龐
NO.39 134.1 km
Dino
NO.40 130.0 km
Peter Lee
NO.41 129.4 km
莊橋
NO.42 124.1 km
范家豪
NO.43 123.1 km
馮迪浩
NO.44 119.3 km
吳金坤
NO.45 116.9 km
陳毅仁
NO.46 114.1 km
王衡
NO.47 111.2 km
培根
NO.48 109.1 km
孫聖宣
NO.49 108.1 km
楊士賢
NO.50 108.0 km
黃小唯