Newest
Forum
Announce
Group training
Honor Roll
Joined
Will Attend
Members
Club Profile
Leave Club
Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
 1 people like this
Members Ranking
NO.1 370.2 km
方柏偉(大頭)
NO.2 366.5 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.3 327.5 km
顏清良
NO.4 325.8 km
許毓峰
NO.5 325.3 km
張永生
NO.6 305.9 km
陳毅仁
NO.7 298.1 km
Saleem Lin
NO.8 277.8 km
施鐸訓
NO.9 258.0 km
劉佳鑫
NO.10 243.9 km
曾小夫
NO.11 235.0 km
韋振
NO.12 234.1 km
楊小羊
NO.13 230.6 km
hoyo
NO.14 220.5 km
MC Jhuang
NO.15 214.6 km
黃冠穎
NO.16 214.6 km
Allen Hung
NO.17 207.3 km
鄭小彬
NO.18 205.0 km
medusas
NO.19 203.8 km
hungbin
NO.20 201.8 km
HighLight
NO.21 199.7 km
蘇坤成(蘇兄)
NO.22 190.6 km
Chin Tsai Chen
NO.23 187.2 km
謝小進
NO.24 186.2 km
阿鴻 (波切島)
NO.25 182.7 km
鄭明鋒
NO.26 178.6 km
蔡宗穎
NO.27 178.0 km
Jerry Tai
NO.28 176.3 km
Daniel 丹尼爾
NO.29 171.1 km
衝啦!
NO.30 166.9 km
NO.31 165.9 km
曉馬
NO.32 165.1 km
Che-Yuan Chang
NO.33 165.0 km
Peter Lee
NO.34 164.6 km
GoIng
NO.35 163.1 km
Wei Lee
NO.36 161.6 km
小風
NO.37 159.6 km
Joy
NO.38 156.6 km
Ching-Sen
NO.39 153.9 km
陳慶華
NO.40 148.0 km
郭書齊
NO.41 145.1 km
Avery
NO.42 137.6 km
Bon
NO.43 136.0 km
ThomasHo
NO.44 135.1 km
Ivy Hou
NO.45 134.0 km
郭炳
NO.46 133.0 km
kmchang
NO.47 131.9 km
曾 庭
NO.48 130.5 km
Andy Lu
NO.49 130.5 km
楊文察
NO.50 123.9 km
William Wu