Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 02:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-25 23:30 ·
Members Ranking
NO.1 46.9 km
medusas
NO.2 41.6 km
范家豪
NO.3 40.5 km
方柏偉(大頭)
NO.4 27.8 km
Wei Ting Tu
NO.5 24.5 km
張癸源
NO.6 24.1 km
Chengnan Tsai
NO.7 23.3 km
kmchang
NO.8 20.8 km
洪鯤翔
NO.9 20.0 km
Peter Lee
NO.10 19.6 km
蘇坤成
NO.11 19.4 km
hwashan
NO.12 18.6 km
hoyo
NO.13 16.7 km
鄭吉祥
NO.14 14.4 km
Ming Liu
NO.15 14.2 km
韋振
NO.16 13.9 km
曾小夫
NO.17 12.1 km
莊橋
NO.18 11.6 km
阿觴
NO.19 11.1 km
劉小劉
NO.20 11.0 km
江志文
NO.21 10.9 km
羅大仁
NO.22 10.5 km
吳崇安(Vic)
NO.23 10.5 km
郭昱廷
NO.24 10.3 km
深般若
NO.25 10.2 km
Germandeutsch
NO.26 10.0 km
林建誠
NO.27 10.0 km
Jimmy Wang
NO.28 10.0 km
ThomasHo
NO.29 10.0 km
鐵男孩
NO.30 10.0 km
凱文潘
NO.31 10.0 km
foxer
NO.32 10.0 km
信凱
NO.33 10.0 km
Redmiddle Tsai
NO.34 8.0 km
BAD BOY
NO.35 8.0 km
NO.36 8.0 km
謝小進
NO.37 7.7 km
SEGA
NO.38 7.6 km
jineping
NO.39 7.1 km
李兆全
NO.40 7.1 km
蘇亭安
NO.41 7.0 km
肯特梁
NO.42 6.9 km
小盧
NO.43 6.1 km
Chiachen Lee
NO.44 6.0 km
鄧智豪
NO.45 6.0 km
鄭小彬
NO.46 6.0 km
吳振福
NO.47 5.8 km
PeiLing Tsai
NO.48 5.7 km
Patrick Chen
NO.49 5.4 km
Dino
NO.50 5.4 km
吳佳展