Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
Members Ranking
NO.1 403.6 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.2 395.4 km
Michael Yeh
NO.3 338.9 km
方柏偉(大頭)
NO.4 326.5 km
hoyo
NO.5 310.6 km
Wei Ting Tu
NO.6 305.5 km
張永生
NO.7 289.1 km
閻業昌
NO.8 262.7 km
Ching-Sen
NO.9 256.8 km
信凱
NO.10 251.1 km
ThomasHo
NO.11 248.7 km
MC Jhuang
NO.12 239.0 km
江志文
NO.13 231.6 km
陳ㄚ興
NO.14 212.3 km
阿鴻
NO.15 206.1 km
曾小夫
NO.16 206.0 km
ㄚ達
NO.17 204.9 km
Ming Liu
NO.18 201.4 km
🏃何昌蒼🏃
NO.19 201.0 km
蔡旺旺
NO.20 200.9 km
林胖弘
NO.21 200.6 km
Liszt Lee
NO.22 197.4 km
吉祥
NO.23 193.6 km
Andy Lu
NO.24 191.9 km
陳毅仁
NO.25 191.5 km
Joy
NO.26 180.5 km
Jerry Tai
NO.27 178.5 km
林建誠
NO.28 178.2 km
范家豪
NO.29 173.9 km
許毓峰
NO.30 170.6 km
楊菘立
NO.31 168.8 km
Po-Chih Chen
NO.32 159.4 km
崇源
NO.33 156.9 km
Wei Lee
NO.34 153.2 km
Ron
NO.35 148.4 km
medusas
NO.36 148.2 km
SEGA
NO.37 140.5 km
曉馬
NO.38 139.5 km
Chengnan Tsai
NO.39 139.1 km
熊大(排灣長跑)
NO.40 131.1 km
挖係PTT路跑ㄟ小龐
NO.41 128.5 km
Dan
NO.42 123.3 km
孫聖宣
NO.43 122.7 km
Chiachen Lee
NO.44 122.5 km
HighLight
NO.45 118.4 km
韋振
NO.46 116.6 km
hungbin
NO.47 116.1 km
foxer
NO.48 114.7 km
培根
NO.49 114.4 km
Lulu Kao
NO.50 112.7 km
妮維雅