Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
Members Ranking
NO.1 318.9 km
方柏偉(大頭)
NO.2 317.6 km
閻業昌
NO.3 300.4 km
Jerry Tai
NO.4 286.2 km
hoyo
NO.5 265.9 km
張永生
NO.6 244.1 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.7 239.5 km
范家豪
NO.8 234.9 km
洪鯤翔
NO.9 221.7 km
許毓峰
NO.10 219.4 km
Allen Hung
NO.11 216.5 km
江志文
NO.12 205.2 km
馮慕天
NO.13 205.0 km
韋振
NO.14 203.7 km
陳毅仁
NO.15 199.9 km
小風
NO.16 198.3 km
劉佳鑫
NO.17 193.9 km
ThomasHo
NO.18 193.0 km
阿鴻 (波切島)
NO.19 191.4 km
曾小夫
NO.20 189.9 km
顏清良
NO.21 186.4 km
HighLight
NO.22 185.3 km
信凱
NO.23 182.2 km
施鐸訓
NO.24 175.1 km
Daniel 丹尼爾
NO.25 172.5 km
沅沅
NO.26 170.2 km
鄭明鋒
NO.27 168.3 km
MC Jhuang
NO.28 168.0 km
蔡宗穎
NO.29 167.2 km
泳浴
NO.30 165.0 km
ㄚ達
NO.31 153.4 km
曉馬
NO.32 153.3 km
蘇坤成(蘇兄)
NO.33 142.6 km
Andy Lu
NO.34 142.5 km
Jiunn
NO.35 138.8 km
林胖弘
NO.36 137.8 km
崇源
NO.37 133.0 km
Peter Lee
NO.38 132.3 km
曾 庭
NO.39 131.3 km
Joy
NO.40 129.5 km
挖係PTT路跑ㄟ小龐
NO.41 128.8 km
楊小羊
NO.42 128.3 km
hungbin
NO.43 127.2 km
SEGA
NO.44 125.6 km
Dino
NO.45 123.9 km
Chengnan Tsai
NO.46 122.6 km
許芳誌
NO.47 121.6 km
Ching-Sen
NO.48 121.3 km
William Wu
NO.49 120.1 km
Lin Dan
NO.50 117.7 km