Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 02:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-25 23:30 ·
Members Ranking
NO.1 41.3 km
張永生
NO.2 33.6 km
蘇坤成
NO.3 33.3 km
方柏偉(大頭)
NO.4 33.1 km
hwashan
NO.5 28.3 km
韋振
NO.6 26.2 km
HighLight
NO.7 26.1 km
信凱
NO.8 25.3 km
曾小夫
NO.9 25.2 km
挖係PTT路跑ㄟ小龐
NO.10 25.2 km
深般若
NO.11 24.3 km
Chengnan Tsai
NO.12 23.5 km
江志文
NO.13 21.0 km
Peter Lee
NO.14 20.5 km
daniel
NO.15 20.4 km
Wei Ting Tu
NO.16 20.2 km
王瑞和
NO.17 19.7 km
Germandeutsch
NO.18 18.5 km
洪鯤翔
NO.19 18.5 km
范家豪
NO.20 18.4 km
medusas
NO.21 18.3 km
許芳誌
NO.22 18.3 km
凱文潘
NO.23 18.2 km
肯特梁
NO.24 17.7 km
志文
NO.25 16.4 km
hoyo
NO.26 16.2 km
吳崇安(Vic)
NO.27 16.1 km
Andy Lu
NO.28 16.0 km
郭昱廷
NO.29 15.7 km
簡子融
NO.30 15.7 km
黃俊強
NO.31 15.4 km
呂文雄
NO.32 15.3 km
莊橋
NO.33 15.3 km
楊脩
NO.34 15.2 km
ThomasHo
NO.35 14.3 km
MC Jhuang
NO.36 14.2 km
0.0
NO.37 14.2 km
吉祥
NO.38 14.1 km
海人
NO.39 14.0 km
Frank Chou
NO.40 13.9 km
張癸源
NO.41 13.6 km
Neil Wang
NO.42 13.2 km
Dino
NO.43 13.0 km
老千
NO.44 13.0 km
阿觴
NO.45 12.5 km
辛兵衛
NO.46 12.5 km
yulin
NO.47 12.2 km
Patrick Chen
NO.48 12.0 km
alain0219
NO.49 11.8 km
盧志剛
NO.50 10.6 km
jeew2004