Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
Members Ranking
NO.1 387.2 km
Michael Yeh
NO.2 334.8 km
方柏偉(大頭)
NO.3 332.9 km
許毓峰
NO.4 309.7 km
閻業昌
NO.5 305.3 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.6 284.8 km
蘇坤成(蘇兄)
NO.7 268.4 km
hoyo
NO.8 265.2 km
張永生
NO.9 237.5 km
信凱
NO.10 230.8 km
🏃何昌蒼🏃
NO.11 224.5 km
MC Jhuang
NO.12 210.5 km
陳ㄚ興
NO.13 210.1 km
Wei Ting Tu
NO.14 200.8 km
深般若
NO.15 197.6 km
韋振
NO.16 189.2 km
吉祥
NO.17 189.0 km
吳崇安(Vic)
NO.18 180.2 km
kmchang
NO.19 173.2 km
HighLight
NO.20 170.6 km
曾小夫
NO.21 168.1 km
ThomasHo
NO.22 167.4 km
Daniel
NO.23 164.8 km
江志文
NO.24 161.3 km
Jerry Tai
NO.25 160.6 km
Chiachen Lee
NO.26 159.5 km
熊大(排灣長跑)
NO.27 155.0 km
William Wu
NO.28 153.7 km
Ching-Sen
NO.29 152.1 km
ㄚ達
NO.30 147.1 km
蔡旺旺
NO.31 145.6 km
Joy
NO.32 145.2 km
挖係PTT路跑ㄟ小龐
NO.33 144.7 km
陳毅仁
NO.34 142.1 km
曉馬
NO.35 140.4 km
medusas
NO.36 140.1 km
蔡宗穎
NO.37 137.2 km
黃小唯
NO.38 134.1 km
SEGA
NO.39 132.2 km
Chengnan Tsai
NO.40 131.7 km
范家豪
NO.41 126.5 km
Dino
NO.42 124.5 km
foxer
NO.43 122.9 km
Andy Lu
NO.44 118.9 km
邵文川
NO.45 118.6 km
王瑞和
NO.46 118.0 km
Liszt Lee
NO.47 117.6 km
AN
NO.48 114.7 km
Wei Hsun W
NO.49 113.9 km
Wei Lee
NO.50 112.7 km
洪鯤翔