Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
Members Ranking
NO.1 107.6 km
許毓峰
NO.2 77.0 km
方柏偉(大頭)
NO.3 74.7 km
蘇坤成(蘇兄)
NO.4 72.5 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.5 72.2 km
張永生
NO.6 70.0 km
hoyo
NO.7 59.9 km
陳ㄚ興
NO.8 58.6 km
李兆全
NO.9 57.2 km
韋振
NO.10 56.2 km
kmchang
NO.11 54.4 km
謝小進
NO.12 53.7 km
吳崇安(Vic)
NO.13 52.1 km
Adolf Yim
NO.14 47.1 km
吉祥
NO.15 47.0 km
Dan
NO.16 45.2 km
培根
NO.17 44.9 km
信凱
NO.18 44.7 km
王瑞和
NO.19 44.3 km
蔡旺旺
NO.20 43.5 km
Joy
NO.21 43.2 km
Andy Lu
NO.22 41.3 km
范家豪
NO.23 39.5 km
蔡文仕
NO.24 38.5 km
ㄚ達
NO.25 38.4 km
王逸韡
NO.26 37.3 km
武德
NO.27 35.8 km
medusas
NO.28 35.0 km
Frank Chou
NO.29 34.9 km
foxer
NO.30 34.8 km
ThomasHo
NO.31 33.9 km
曾小夫
NO.32 33.3 km
崇源
NO.33 33.0 km
SEGA
NO.34 33.0 km
挖係PTT路跑ㄟ小龐
NO.35 32.0 km
深般若
NO.36 31.6 km
藍藍路
NO.37 31.6 km
hungbin
NO.38 28.8 km
BAD BOY
NO.39 28.5 km
Ching-Sen
NO.40 28.0 km
江志文
NO.41 28.0 km
李佳憓
NO.42 26.9 km
弘盈
NO.43 26.4 km
洪鯤翔
NO.44 26.3 km
Jerry Tai
NO.45 26.2 km
妮維雅
NO.46 26.1 km
李啟華
NO.47 25.2 km
許芳誌
NO.48 25.2 km
Star
NO.49 25.1 km
Betty
NO.50 24.9 km
Dino