Newest
Forum
Announce
Group training
Honor Roll
Joined
Will Attend
Members
Club Profile
Leave Club
Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
 1 people like this
Members Ranking
NO.1 300.9 km
Chin Tsai Chen
NO.2 266.9 km
張永生
NO.3 262.7 km
hoyo
NO.4 261.3 km
施鐸訓
NO.5 254.9 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.6 254.6 km
曾小夫
NO.7 251.5 km
ㄚ隆
NO.8 250.5 km
MC Jhuang
NO.9 238.6 km
曾 庭
NO.10 220.7 km
江志文
NO.11 213.3 km
HappyChen
NO.12 209.1 km
韋振
NO.13 207.4 km
楊槑龍
NO.14 202.4 km
Allen Hung
NO.15 186.2 km
泳浴
NO.16 182.8 km
李志偉
NO.17 181.9 km
方柏偉(大頭)
NO.18 180.8 km
鄭明鋒
NO.19 176.8 km
弘盈
NO.20 168.8 km
洪鯤翔
NO.21 168.4 km
Bon
NO.22 167.5 km
ㄚ達
NO.23 166.8 km
Andy
NO.24 155.7 km
Rui Yang
NO.25 154.7 km
郭炳
NO.26 153.0 km
陳毅仁
NO.27 151.9 km
jeew2004
NO.28 150.8 km
楊小羊
NO.29 150.7 km
許毓峰
NO.30 140.4 km
cycc
NO.31 132.7 km
文字鬱
NO.32 126.6 km
Po-Chih Chen
NO.33 126.1 km
medusas
NO.34 126.1 km
徐徐微風
NO.35 124.6 km
江榮崎
NO.36 124.0 km
海人
NO.37 123.6 km
阿鴻 (波切島)
NO.38 123.1 km
Patrick Chen
NO.39 121.8 km
Ching-Sen
NO.40 120.9 km
Dino
NO.41 120.7 km
Nick Hsu
NO.42 116.5 km
劉佳鑫
NO.43 115.6 km
等等我
NO.44 111.9 km
Jerry Tai
NO.45 110.4 km
范家豪
NO.46 110.0 km
William Wu
NO.47 108.8 km
Avery(資雲)
NO.48 108.6 km
陳建維
NO.49 107.5 km
邱裕傑
NO.50 106.5 km
黃昰傑