Newest
Forum
Announce
Group training
Honor Roll
Joined
Will Attend
Members
Club Profile
Leave Club
Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
 1 people like this
Members Ranking
NO.1 295.0 km
劉佳鑫
NO.2 285.5 km
方柏偉(大頭)
NO.3 276.3 km
顏清良
NO.4 250.0 km
Saleem Lin
NO.5 244.9 km
張永生
NO.6 243.0 km
江志文
NO.7 242.9 km
許毓峰
NO.8 229.8 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.9 220.2 km
hoyo
NO.10 201.1 km
陳ㄚ興
NO.11 197.9 km
鄭明鋒
NO.12 196.1 km
馮慕天
NO.13 195.1 km
崇源
NO.14 191.8 km
曾小夫
NO.15 180.1 km
kmchang
NO.16 177.1 km
ㄚ達
NO.17 173.8 km
曾 庭
NO.18 162.8 km
李志偉
NO.19 154.0 km
徐徐微風
NO.20 148.7 km
施鐸訓
NO.21 142.9 km
蔡宗穎
NO.22 141.2 km
郭祖劭
NO.23 141.2 km
楊槑龍
NO.24 131.8 km
方資雲
NO.25 129.9 km
韋振
NO.26 128.4 km
等等我
NO.27 126.4 km
Neil Wang
NO.28 119.7 km
Ching-Sen
NO.29 119.2 km
Alex
NO.30 118.9 km
MC Jhuang
NO.31 118.6 km
Andy
NO.32 118.6 km
蘇坤成(蘇兄)
NO.33 117.5 km
吉祥
NO.34 113.0 km
Peter Lee
NO.35 113.0 km
陳毅仁
NO.36 111.8 km
Chin Tsai Chen
NO.37 110.1 km
范家豪
NO.38 110.0 km
弘盈
NO.39 109.5 km
Vivi_Wang
NO.40 108.5 km
GoIng
NO.41 104.9 km
Chiachen Lee
NO.42 103.6 km
李佳龍
NO.43 101.2 km
HighLight
NO.44 99.0 km
閻業昌
NO.45 97.5 km
Dan
NO.46 95.9 km
陳錦豐
NO.47 94.7 km
Jerry Tai
NO.48 91.7 km
楊文察
NO.49 90.1 km
Ping
NO.50 89.9 km
林聖智