Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
Members Ranking
NO.1 169.2 km
AN
NO.2 157.7 km
Jerry Tai
NO.3 135.8 km
韋振
NO.4 128.1 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.5 126.6 km
崇源
NO.6 115.7 km
Michael Yeh
NO.7 111.6 km
hoyo
NO.8 104.7 km
張永生
NO.9 101.3 km
方柏偉(大頭)
NO.10 97.8 km
沒有終點
NO.11 96.2 km
陳ㄚ興
NO.12 95.7 km
阿鴻 (波切島)
NO.13 92.4 km
林建誠
NO.14 86.4 km
信凱
NO.15 85.2 km
江志文
NO.16 80.5 km
許毓峰
NO.17 80.0 km
馮慕天
NO.18 79.8 km
顏清良
NO.19 78.7 km
Allen Hung
NO.20 76.8 km
熊大(排灣長跑)
NO.21 75.0 km
Bon
NO.22 74.4 km
陳毅仁
NO.23 72.4 km
蘇坤成(蘇兄)
NO.24 71.0 km
Emily
NO.25 70.8 km
Chen Hao fan
NO.26 69.3 km
Maggie Jian
NO.27 69.0 km
曾小夫
NO.28 68.1 km
黃小唯
NO.29 67.0 km
范家豪
NO.30 65.0 km
郭書齊
NO.31 64.5 km
MC Jhuang
NO.32 62.6 km
ㄚ達
NO.33 57.3 km
Betty
NO.34 56.7 km
跑山雞
NO.35 56.1 km
施鐸訓
NO.36 53.3 km
曉馬
NO.37 52.7 km
楊小羊
NO.38 52.7 km
Chiu Tsai-Yun
NO.39 52.4 km
ricky tseng
NO.40 52.2 km
蔡宗穎
NO.41 51.6 km
Wei Lee
NO.42 51.5 km
高高豪
NO.43 50.6 km
NO.44 50.3 km
泳浴
NO.45 49.5 km
海人
NO.46 48.5 km
好命
NO.47 47.9 km
Ming Liu
NO.48 45.6 km
郭炳
NO.49 44.4 km
medusas
NO.50 44.1 km
培根