Newest
Forum
Announce
Group training
Honor Roll
Joined
Will Attend
Members
Club Profile
Leave Club
Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
 1 people like this
Members Ranking
NO.1 293.1 km
Chin Tsai Chen
NO.2 240.4 km
ㄚ隆
NO.3 236.7 km
蘇坤成(蘇兄)
NO.4 235.1 km
劉佳鑫
NO.5 234.6 km
李志偉
NO.6 232.7 km
曾小夫
NO.7 232.2 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.8 220.7 km
張永生
NO.9 195.2 km
hoyo
NO.10 193.8 km
江志文
NO.11 192.8 km
許毓峰
NO.12 186.4 km
鄭明鋒
NO.13 185.1 km
施鐸訓
NO.14 177.5 km
韋振
NO.15 174.4 km
江榮崎
NO.16 172.2 km
Ching-Sen
NO.17 167.3 km
徐徐微風
NO.18 166.0 km
泳浴
NO.19 163.6 km
楊文察
NO.20 162.1 km
方柏偉(大頭)
NO.21 158.1 km
ㄚ達
NO.22 155.4 km
Rui Yang
NO.23 154.7 km
Allen Hung
NO.24 153.9 km
陳毅仁
NO.25 149.4 km
Andy
NO.26 146.4 km
洪鯤翔
NO.27 145.9 km
Jerry Tai
NO.28 143.2 km
小風
NO.29 142.7 km
蔡宗穎
NO.30 137.0 km
弘盈
NO.31 136.9 km
kmchang
NO.32 136.8 km
郭炳
NO.33 136.3 km
MC Jhuang
NO.34 135.9 km
方資雲
NO.35 135.0 km
HighLight
NO.36 133.2 km
Neil Wang
NO.37 127.7 km
曾 庭
NO.38 123.5 km
Saleem Lin
NO.39 123.0 km
吳武宗
NO.40 122.6 km
jeew2004
NO.41 119.4 km
Dino
NO.42 118.9 km
范家豪
NO.43 118.5 km
Zu shao
NO.44 118.1 km
陳慶華
NO.45 114.1 km
馮慕天
NO.46 111.2 km
️正恆 跑步玩🇹🇼
NO.47 108.0 km
foxer
NO.48 107.2 km
阿鴻 (波切島)
NO.49 105.3 km
鐘彥學(慢慢蛇)
NO.50 105.0 km
抹刀