Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
Members Ranking
NO.1 445.2 km
許毓峰
NO.2 346.4 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.3 328.8 km
方柏偉(大頭)
NO.4 317.8 km
Adolf Yim
NO.5 310.9 km
陳ㄚ興
NO.6 308.2 km
蘇坤成(蘇兄)
NO.7 306.5 km
hoyo
NO.8 302.5 km
張永生
NO.9 270.2 km
挖係PTT路跑ㄟ小龐
NO.10 264.3 km
曾小夫
NO.11 250.2 km
林建誠
NO.12 250.0 km
信凱
NO.13 247.1 km
蔡宗穎
NO.14 242.4 km
吳崇安(Vic)
NO.15 241.0 km
kmchang
NO.16 238.6 km
🏃何昌蒼🏃
NO.17 235.1 km
韋振
NO.18 229.6 km
陳毅仁
NO.19 216.0 km
崇源
NO.20 212.0 km
吉祥
NO.21 209.3 km
Joy
NO.22 203.8 km
范家豪
NO.23 201.0 km
曉馬
NO.24 200.4 km
SEGA
NO.25 200.1 km
Wei Hsun W
NO.26 191.0 km
江志文
NO.27 190.2 km
深般若
NO.28 189.6 km
黃仁立
NO.29 189.2 km
ThomasHo
NO.30 188.3 km
HighLight
NO.31 187.4 km
蔡旺旺
NO.32 186.7 km
MC Jhuang
NO.33 175.8 km
蔡文仕
NO.34 172.1 km
Andy Lu
NO.35 172.0 km
Jerry Tai
NO.36 169.9 km
彭武德
NO.37 165.0 km
Ching-Sen
NO.38 162.6 km
Wei Lee
NO.39 161.1 km
陳慶華
NO.40 159.1 km
medusas
NO.41 157.1 km
Welson
NO.42 152.0 km
培根
NO.43 147.7 km
妮維雅
NO.44 144.6 km
William Wu
NO.45 144.5 km
ㄚ達
NO.46 141.1 km
hungbin
NO.47 140.0 km
Peter Lee
NO.48 134.7 km
Dan
NO.49 134.5 km
Wei Ting Tu
NO.50 131.5 km
李英豪