Newest
Forum
Announce
Group training
Honor Roll
Joined
Will Attend
Members
Club Profile
Leave Club
Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
 1 people like this
Members Ranking
NO.1 451.0 km
Chin Tsai Chen
NO.2 428.2 km
龍爺
NO.3 420.3 km
Jerry Tai
NO.4 354.5 km
☘️Happy🍀Chen☘️
NO.5 332.8 km
小港金城武
NO.6 295.1 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.7 287.9 km
方柏偉(大頭)
NO.8 257.3 km
張永生
NO.9 257.2 km
江志文
NO.10 250.5 km
曾小夫
NO.11 241.4 km
施鐸訓
NO.12 240.1 km
MC Jhuang
NO.13 224.9 km
咪咪
NO.14 219.2 km
許毓峰
NO.15 196.3 km
Rui Yang
NO.16 184.2 km
Ching-Sen
NO.17 179.1 km
鄭明鋒
NO.18 168.7 km
韋振
NO.19 168.1 km
kmchang
NO.20 159.4 km
卡卡熹
NO.21 158.8 km
Ron
NO.22 157.4 km
ㄚ隆
NO.23 149.6 km
劉佳鑫
NO.24 148.1 km
奮怒鳥
NO.25 146.7 km
陳毅仁
NO.26 145.7 km
Avery(資雲)
NO.27 143.2 km
Chi-Shen Lu
NO.28 140.4 km
楊槑龍
NO.29 138.1 km
蘇坤成(蘇兄-海神瑪莎拉蒂大帥哥)
NO.30 132.7 km
William Wu
NO.31 131.3 km
Alex
NO.32 129.0 km
馮慕天
NO.33 128.4 km
bugsu
NO.34 124.1 km
蔡呈祥
NO.35 119.7 km
李坤昇
NO.36 116.6 km
GoIng
NO.37 114.8 km
江榮崎
NO.38 111.6 km
洪鯤翔
NO.39 104.3 km
Ladisai
NO.40 104.3 km
弘盈
NO.41 101.9 km
陳建維🇹🇼
NO.42 101.7 km
Nick Hsu
NO.43 98.4 km
陳錦豐
NO.44 97.3 km
Joy
NO.45 97.2 km
Zu shao
NO.46 91.3 km
Hevvy Lee
NO.47 88.4 km
曾 庭
NO.48 87.9 km
蔡宗穎
NO.49 83.8 km
Liszt Lee
NO.50 83.1 km
Eddy Wu