Club Profile
SEGA
以高雄衛武營都會公園路跑發跡揪團


2012 11月起更名為"PTT高雄夜跑團"

本團固定每周二四晚上團練

地點不限..主要為高雄地區各處跑場

覺得一個人跑很乏味無趣嗎?

歡迎喜愛跑步的新手.老手一起來以跑會友!

FB:PTT南部愛跑聯盟
2014-01-03 11:47
王文富 請問都幾點起跑
2014-05-25 08:07 ·
SEGA 二四晚上7:40
2014-05-26 05:30 ·
Members Ranking
NO.1 419.3 km
Tseng chite(曾繼德)
NO.2 357.8 km
方柏偉(大頭)
NO.3 355.7 km
AN
NO.4 337.6 km
張永生
NO.5 318.5 km
崇源
NO.6 317.2 km
劉佳鑫
NO.7 298.2 km
hoyo
NO.8 273.9 km
顏清良
NO.9 268.3 km
許毓峰
NO.10 264.8 km
韋振
NO.11 256.2 km
施鐸訓
NO.12 245.3 km
陳毅仁
NO.13 239.3 km
馮慕天
NO.14 226.1 km
Jerry Tai
NO.15 220.1 km
Che-Yuan Chang
NO.16 218.1 km
曉馬
NO.17 212.9 km
Allen Hung
NO.18 211.3 km
hungbin
NO.19 209.9 km
謝小進
NO.20 204.2 km
林建誠
NO.21 203.2 km
ㄚ達
NO.22 202.1 km
蘇坤成(蘇兄)
NO.23 201.0 km
曾小夫
NO.24 198.3 km
黃冠穎
NO.25 196.0 km
Peter Lee
NO.26 194.6 km
閻業昌
NO.27 190.9 km
MC Jhuang
NO.28 185.8 km
衝啦!
NO.29 184.9 km
洪鯤翔
NO.30 178.7 km
Daniel 丹尼爾
NO.31 177.2 km
William Wu
NO.32 170.4 km
阿鴻 (波切島)
NO.33 164.6 km
Joy
NO.34 160.5 km
曾 庭
NO.35 160.0 km
弘盈
NO.36 159.9 km
高高豪
NO.37 159.0 km
Wecan
NO.38 156.5 km
ThomasHo
NO.39 155.7 km
鄭明鋒
NO.40 155.0 km
楊小羊
NO.41 154.4 km
Bon
NO.42 150.7 km
李佳龍
NO.43 150.6 km
Wei Lee
NO.44 150.3 km
SEGA
NO.45 150.1 km
江志文
NO.46 147.0 km
Andy Lu
NO.47 147.0 km
小風
NO.48 140.1 km
黃建仁
NO.49 139.2 km
林胖弘
NO.50 136.9 km
HighLight