Mingjie Huang 的DNA | 封面
Run because i can !
共獲得
共獲得 留言
10124
251
已繞赤道 0.2526 圈
跑齡2022 年 | 共獲得 108 枚運動獎章 | 個人累積總里程10124km
2022/11/21 恭喜 Mingjie Huang 獲得 15500 推
Mingjie Huang 已連續運動 12 天,繼續加油 !
* 超過60小時沒有運動則視為中斷 *
Mingjie Huang 台北市
ID 355056