Mingjie Huang 的DNA | 封面
Run because i can !
共獲得
共獲得 留言
9169
240
已繞赤道 0.2288 圈
跑齡2022 年 | 共獲得 102 枚運動獎章 | 個人累積總里程9169km
2022/05/21 恭喜 Mingjie Huang 獲得 13000 推
Mingjie Huang 已連續運動 2 天,繼續加油 !
* 超過60小時沒有運動則視為中斷 *
Mingjie Huang 台北市
ID 355056