EDS/Leo 的朋友
574 位追隨者
Gauss
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:06:50
總里程
4386.5 km
Alan
已參加 28 場比賽
PR 全馬
03:20:08
PR 半馬
01:38:34
總里程
12802.0 km
電子李(18^ 3長跑隊)
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:23:20
總里程
33566.5 km
林阿傑
已參加 47 場比賽
PR 全馬
03:04:24
PR 半馬
01:26:43
總里程
27413.1 km
黃堯輝
已參加 35 場比賽
PR 全馬
04:24:37
PR 半馬
02:16:01
總里程
5031.9 km
Wanya
已參加 3 場比賽
總里程
6347.8 km
brave
已參加 230 場比賽
PR 半馬
01:37:17
總里程
12244.0 km
Joe是要跑....
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:53:56
PR 半馬
01:53:37
總里程
12548.8 km
潘慶鴻(跑後山)
已參加 72 場比賽
PR 全馬
03:47:24
總里程
19413.0 km
Lobo
已參加 55 場比賽
PR 全馬
03:03:03
PR 半馬
01:26:43
總里程
28641.4 km
張峯源
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:19:41
PR 半馬
01:58:42
總里程
3924.5 km
vincentmingo
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:41:48
PR 半馬
02:12:37
總里程
12857.3 km
小蘇
已參加 62 場比賽
PR 半馬
01:40:23
總里程
6859.9 km
kokomo
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:30:27
PR 半馬
00:00:00
總里程
3936.6 km
李國韶
已參加 54 場比賽
PR 全馬
03:09:58
PR 半馬
01:36:06
總里程
37387.1 km
何祚璞
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:55:03
PR 半馬
01:55:04
總里程
7627.5 km
Zachary
已參加 84 場比賽
PR 全馬
03:34:26
PR 半馬
01:45:28
總里程
12736.6 km
阿汎
已參加 187 場比賽
PR 全馬
03:37:06
PR 半馬
01:31:29
總里程
12330.0 km
Stephen C. LIN
已參加 98 場比賽
PR 全馬
03:20:33
PR 半馬
01:42:01
總里程
10414.0 km
Mora
已參加 4 場比賽
總里程
238.3 km
i-太陽
已參加 39 場比賽
PR 全馬
04:46:07
總里程
7305.1 km
L005253
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:26:43
總里程
1931.5 km
ALLEN CHEN
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:54:45
PR 半馬
01:56:27
總里程
4317.2 km
juichien
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:44:57
PR 半馬
01:56:25
總里程
9234.1 km
FrancisLee
已參加 22 場比賽
PR 半馬
01:58:00
總里程
2899.8 km
Gabe
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:32:52
PR 半馬
01:46:42
總里程
10407.6 km
大冬瓜
已參加 79 場比賽
PR 全馬
03:22:11
PR 半馬
01:33:06
總里程
33335.4 km
Wendell
已參加 87 場比賽
PR 全馬
03:18:50
PR 半馬
01:33:42
總里程
20740.3 km
建忠
已參加 21 場比賽
PR 半馬
02:06:52
總里程
6362.9 km
黃家偉(智邦路跑)
已參加 74 場比賽
PR 全馬
03:53:13
PR 半馬
01:45:15
總里程
20506.2 km
akmr (AK)
已參加 7 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
6099.6 km
簡贏
已參加 10 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:29:10
總里程
38682.5 km
MinYuan
已參加 10 場比賽
PR 半馬
01:39:02
總里程
8974.5 km
老謝
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:35:55
PR 半馬
02:04:33
總里程
13582.3 km
史立平
已參加 5 場比賽
PR 全馬
04:57:24
總里程
1880.7 km
YAPING
總里程
294.6 km
Dennys822
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:35:00
總里程
8727.2 km
九糾
已參加 43 場比賽
PR 全馬
03:56:39
PR 半馬
01:52:02
總里程
5838.9 km
ann
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:29:17
總里程
3106.0 km
小4
已參加 44 場比賽
PR 全馬
05:11:00
PR 半馬
02:07:28
總里程
7636.6 km
Huang Ws
已參加 3 場比賽
總里程
586.6 km
黃成雙
已參加 60 場比賽
PR 全馬
04:12:41
PR 半馬
02:06:53
總里程
12597.8 km
Jennifer Chou
已參加 5 場比賽
PR 半馬
03:30:56
總里程
1213.6 km
Shang-Pin Liu
已參加 104 場比賽
PR 全馬
04:19:21
PR 半馬
01:54:57
總里程
6255.6 km
中力健身(Tony)
已參加 3 場比賽
總里程
354.2 km
李明賢(ming-hsien Lee)
已參加 31 場比賽
PR 全馬
03:24:44
PR 半馬
01:54:01
總里程
16225.7 km
跑單幫
已參加 103 場比賽
PR 全馬
04:44:33
PR 半馬
02:03:24
總里程
22612.6 km
蘇開閉
總里程
462.2 km
大肚醺
已參加 43 場比賽
PR 全馬
03:53:16
PR 半馬
01:51:15
總里程
10742.0 km
鄭浩成
已參加 34 場比賽
PR 全馬
05:23:39
總里程
2965.8 km
runnereric520
已參加 35 場比賽
PR 全馬
03:54:52
總里程
7695.4 km
黃一洲
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:09:57
PR 半馬
01:39:42
總里程
7117.0 km
陳俊豪
已參加 26 場比賽
PR 全馬
05:00:58
PR 半馬
02:00:46
總里程
6276.3 km
Julian Chu
已參加 13 場比賽
PR 半馬
02:17:05
總里程
741.9 km
hschiu
已參加 130 場比賽
PR 全馬
04:19:21
PR 半馬
01:55:58
總里程
5375.9 km
Lucia
總里程
4021.8 km
良川🇹🇼
已參加 114 場比賽
PR 全馬
03:20:28
PR 半馬
01:26:24
總里程
22068.4 km
kent
已參加 42 場比賽
PR 全馬
03:52:25
總里程
14563.7 km
蒙奇路飛
已參加 67 場比賽
PR 全馬
06:03:37
PR 半馬
01:26:00
總里程
16606.6 km
Skyler
已參加 5 場比賽
PR 半馬
03:00:18
總里程
2281.6 km
楊祥銘
已參加 99 場比賽
PR 全馬
03:32:21
總里程
7856.1 km
張 Zomb
已參加 38 場比賽
PR 半馬
02:18:14
總里程
2348.5 km
Ivan Hsiao
已參加 100 場比賽
PR 全馬
02:59:25
總里程
26603.8 km
李阿秋
已參加 7 場比賽
總里程
593.4 km
老官
已參加 120 場比賽
PR 全馬
03:17:47
PR 半馬
01:29:13
總里程
18002.7 km
阿堂
已參加 123 場比賽
總里程
17383.9 km
劉仁釗
已參加 89 場比賽
PR 全馬
03:25:47
總里程
14903.3 km
Ted Chang
已參加 86 場比賽
PR 全馬
03:52:25
PR 半馬
01:55:28
總里程
30376.0 km
智其
已參加 17 場比賽
PR 半馬
01:39:46
總里程
12016.0 km
alexnt1
已參加 41 場比賽
PR 全馬
03:59:32
PR 半馬
02:01:00
總里程
3090.3 km
vick
已參加 56 場比賽
PR 半馬
02:08:22
總里程
2850.1 km
吳遠山
已參加 39 場比賽
PR 全馬
04:13:18
PR 半馬
01:36:52
總里程
2423.7 km
王奕程
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:10:02
總里程
6061.7 km
Monday
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:47:18
PR 半馬
01:45:14
總里程
5290.1 km
丫德
已參加 1 場比賽
總里程
233.3 km
EricTsai168
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:36:56
PR 半馬
01:42:09
總里程
15212.9 km
汝因斯
已參加 24 場比賽
PR 全馬
04:25:56
PR 半馬
01:39:19
總里程
8536.8 km
Dannylin (玩沙者聯盟 首席)
已參加 96 場比賽
PR 全馬
03:14:13
總里程
13782.9 km
Ta Ta
已參加 23 場比賽
PR 全馬
06:47:09
PR 半馬
02:21:53
總里程
1661.3 km
sean0133
已參加 10 場比賽
PR 半馬
01:41:41
總里程
3305.1 km
大偉
已參加 168 場比賽
PR 半馬
01:51:25
總里程
32704.9 km
Casper
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:43:10
PR 半馬
01:58:55
總里程
4880.6 km
Daniel
已參加 47 場比賽
PR 全馬
04:08:11
PR 半馬
01:43:05
總里程
5658.3 km
蔡承佐
已參加 48 場比賽
PR 全馬
03:07:18
PR 半馬
01:33:26
總里程
17208.0 km
寶琳-球
已參加 128 場比賽
PR 全馬
03:50:00
PR 半馬
01:38:18
總里程
19306.1 km
邱昶樺
已參加 133 場比賽
PR 全馬
03:54:54
PR 半馬
01:39:35
總里程
18047.3 km
跛倒
已參加 68 場比賽
PR 全馬
03:08:48
PR 半馬
01:29:56
總里程
24475.5 km
JJLin
已參加 142 場比賽
PR 全馬
03:37:39
PR 半馬
01:46:31
總里程
20998.1 km
chia hung
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:32:35
PR 半馬
01:30:47
總里程
2051.4 km
Nick Hsu
已參加 43 場比賽
PR 全馬
03:47:48
PR 半馬
01:39:43
總里程
9838.9 km
Warren Liu
已參加 24 場比賽
PR 全馬
04:34:35
總里程
6146.6 km
lwenc1216
已參加 37 場比賽
PR 全馬
04:03:08
PR 半馬
00:00:00
總里程
7221.9 km
ssss1
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:55:48
PR 半馬
02:05:00
總里程
1847.2 km
Jt Yang
已參加 247 場比賽
PR 全馬
04:13:52
PR 半馬
01:45:00
總里程
24603.2 km
王頌愷 (JJ)
已參加 74 場比賽
PR 全馬
03:16:46
PR 半馬
01:38:07
總里程
21468.9 km
WLY
已參加 100 場比賽
PR 全馬
04:27:12
PR 半馬
01:56:59
總里程
3160.7 km
熱血陽
總里程
12201.8 km
Jerry Wu
已參加 5 場比賽
PR 全馬
03:18:06
PR 半馬
01:37:25
總里程
20121.9 km
陳忠寶
已參加 236 場比賽
PR 全馬
03:29:29
PR 半馬
01:41:08
總里程
31923.2 km
胡翰祥
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:28:29
PR 半馬
02:40:04
總里程
4067.8 km
Kevin Cha
已參加 142 場比賽
PR 全馬
03:55:35
PR 半馬
01:55:44
總里程
17805.0 km
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:39:48
PR 半馬
02:10:49
總里程
2533.2 km
理查
已參加 63 場比賽
PR 全馬
04:27:44
PR 半馬
01:49:01
總里程
1753.6 km
Darkthread
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:54:04
PR 半馬
01:57:39
總里程
6436.8 km
david
已參加 124 場比賽
PR 全馬
04:52:00
PR 半馬
02:44:00
總里程
10424.1 km
王子(姐)
已參加 64 場比賽
PR 全馬
03:31:04
PR 半馬
01:50:03
總里程
6953.3 km
yuan6393
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:27:45
PR 半馬
01:46:19
總里程
19664.1 km
小股仔
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:21:41
總里程
7231.4 km
ycm4485
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:53:47
PR 半馬
01:38:15
總里程
1265.7 km
阿杰
已參加 129 場比賽
PR 全馬
02:59:46
PR 半馬
01:31:09
總里程
42374.7 km
cafefish
已參加 40 場比賽
PR 半馬
02:49:00
總里程
2846.6 km
91616
已參加 82 場比賽
PR 全馬
04:12:06
PR 半馬
02:01:36
總里程
11294.5 km
范世强
已參加 22 場比賽
PR 全馬
04:13:35
PR 半馬
01:51:34
總里程
5633.6 km
w66
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:53:25
總里程
3776.6 km
阿魯
已參加 134 場比賽
PR 全馬
03:20:54
PR 半馬
01:28:25
總里程
18127.1 km
Leon
已參加 98 場比賽
PR 全馬
04:38:16
總里程
2532.1 km
Ira
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:37:53
總里程
1244.2 km
Wallace
已參加 110 場比賽
PR 全馬
04:49:02
PR 半馬
01:50:11
總里程
8372.9 km
Eason Lin
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:14:27
PR 半馬
01:35:01
總里程
16960.7 km
余小胖(Sky Yu)
已參加 23 場比賽
PR 半馬
02:20:44
總里程
2050.9 km
Mina
已參加 31 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:56:24
總里程
2581.4 km
Alec Chung
已參加 65 場比賽
PR 全馬
04:02:30
PR 半馬
01:56:36
總里程
8308.5 km
Aston
已參加 19 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1620.4 km
Joe Cheng
已參加 2 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
964.1 km
鴻興 sean
已參加 79 場比賽
PR 全馬
03:20:22
PR 半馬
01:42:14
總里程
13465.1 km
卓志峰
已參加 30 場比賽
PR 全馬
05:59:58
PR 半馬
02:20:41
總里程
6189.3 km
ycp810
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:07:58
PR 半馬
01:52:33
總里程
5113.2 km
Hunter
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:01:30
PR 半馬
01:54:34
總里程
1694.4 km
大海
已參加 34 場比賽
PR 半馬
02:10:01
總里程
13632.3 km
drfish
已參加 4 場比賽
總里程
378.4 km
阿sam
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:06:26
PR 半馬
01:28:25
總里程
19986.0 km
red紅鞋
總里程
655.4 km
跑健康
已參加 11 場比賽
總里程
8938.6 km
dan-R
已參加 24 場比賽
PR 全馬
04:28:03
PR 半馬
01:54:08
總里程
5396.7 km
月球來的鐵腿男孩
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:13:20
PR 半馬
02:05:22
總里程
1461.7 km
famidoc
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:07:11
總里程
2046.6 km
Kelvin
已參加 29 場比賽
PR 半馬
01:30:31
總里程
3482.7 km
嘉琪(Dogie)
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:55:08
總里程
1654.0 km
Anny
已參加 12 場比賽
PR 半馬
02:40:19
總里程
501.7 km
阿彬
總里程
20.0 km
Alan H.
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:18:48
PR 半馬
01:35:26
總里程
13309.6 km
平地小王子
已參加 4 場比賽
PR 全馬
05:34:52
PR 半馬
02:03:30
總里程
2980.3 km
SHENG
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:48:47
PR 半馬
02:04:16
總里程
5636.9 km
阿彬
已參加 58 場比賽
PR 全馬
03:26:40
PR 半馬
01:36:02
總里程
8502.1 km
kenwa
已參加 62 場比賽
PR 全馬
03:34:55
PR 半馬
01:27:55
總里程
28983.1 km
林小瓜
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:50:14
PR 半馬
01:51:00
總里程
2868.8 km
莫忘初衷
已參加 47 場比賽
PR 全馬
04:00:40
PR 半馬
01:55:12
總里程
19609.0 km
香吉士
已參加 7 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1718.7 km
Joyful
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:30:00
PR 半馬
01:38:00
總里程
1919.4 km
陳順德
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:32:42
PR 半馬
01:44:30
總里程
38823.0 km
阿霖
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:20:47
總里程
4480.1 km
chia lin hsieh
已參加 9 場比賽
PR 半馬
02:24:24
總里程
3096.4 km
江大俠~Arsene~
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:40:22
PR 半馬
02:28:57
總里程
11369.0 km
Eason Liang
已參加 50 場比賽
PR 全馬
03:59:08
PR 半馬
01:50:09
總里程
5456.1 km
cv7090
總里程
207.0 km
GrantChien
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:02:39
總里程
1443.1 km
張家銓
已參加 1 場比賽
PR 全馬
05:12:59
總里程
2348.2 km
砍掉重練的小人國
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:47:01
總里程
1962.2 km
shunfu
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:43:13
PR 半馬
01:33:15
總里程
18048.6 km
黃崇洋cyhuangn
已參加 61 場比賽
PR 全馬
04:29:33
PR 半馬
01:58:36
總里程
17825.4 km
Benson
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:04:05
PR 半馬
01:53:26
總里程
23340.6 km
劉守智
已參加 22 場比賽
PR 全馬
04:24:28
PR 半馬
01:57:16
總里程
9054.8 km
逆風而跑
已參加 58 場比賽
PR 全馬
04:02:07
PR 半馬
01:40:48
總里程
13643.0 km
吳昭儀
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:01:50
PR 半馬
01:46:31
總里程
4737.7 km
阿賢
已參加 12 場比賽
總里程
3275.6 km
為俊
已參加 146 場比賽
PR 全馬
03:33:33
PR 半馬
01:46:42
總里程
19829.9 km
鴨子
已參加 38 場比賽
PR 全馬
03:18:12
PR 半馬
01:39:03
總里程
5265.9 km
張山曉
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:23:11
PR 半馬
02:47:05
總里程
14898.7 km
王訓治
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:04:24
PR 半馬
01:38:31
總里程
2282.1 km
曹惠君(Joan)
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:36:24
總里程
1613.1 km
紀小杰
已參加 36 場比賽
PR 全馬
05:45:28
PR 半馬
02:19:47
總里程
3035.2 km
俊樺
已參加 50 場比賽
PR 全馬
03:39:37
總里程
21406.1 km
李咪咪
已參加 46 場比賽
PR 全馬
04:47:49
PR 半馬
01:57:34
總里程
14595.7 km
林義峰
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:34:12
PR 半馬
02:03:30
總里程
2402.5 km
Keith Yeung
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:29:05
PR 半馬
01:42:06
總里程
23190.7 km
Dany
已參加 21 場比賽
PR 全馬
06:41:00
PR 半馬
02:18:00
總里程
4353.1 km
Erica
已參加 22 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
732.3 km
傑克熊
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:38:56
總里程
5214.6 km
狗(蘭潭跑跑部)
已參加 48 場比賽
PR 全馬
05:22:48
PR 半馬
02:11:44
總里程
9551.0 km
Aimee
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:30:29
總里程
7097.3 km
劉丁旗
已參加 86 場比賽
PR 全馬
03:41:00
PR 半馬
01:45:00
總里程
11105.3 km
Y龍
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:42:31
PR 半馬
01:46:54
總里程
3263.1 km
Do_it
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:19:56
PR 半馬
01:32:30
總里程
13681.2 km
Jason Lu
總里程
2097.9 km
黃昶韶
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:27:44
總里程
3748.0 km
aortatw
已參加 28 場比賽
PR 全馬
03:52:00
總里程
6268.2 km
Carrie
已參加 30 場比賽
PR 全馬
00:23:00
PR 半馬
02:12:48
總里程
7781.7 km
黑爸
已參加 15 場比賽
PR 半馬
01:59:22
總里程
10298.7 km
caterlanse
已參加 141 場比賽
PR 全馬
03:28:43
PR 半馬
01:35:03
總里程
34220.6 km
邱國智
已參加 18 場比賽
PR 全馬
05:42:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
1438.1 km
jienwen 張建文
已參加 22 場比賽
PR 全馬
04:44:31
PR 半馬
01:58:18
總里程
7913.8 km
Singing
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:23:53
總里程
486.2 km
鵬維
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:29:00
PR 半馬
01:44:38
總里程
8437.9 km
Sports Fan
總里程
0.0 km
韓吉
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:00:48
總里程
286.1 km
Alex Hsu
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:25:34
總里程
4244.1 km
ShinJo Chen
已參加 38 場比賽
PR 全馬
03:55:06
PR 半馬
01:45:00
總里程
2573.0 km
Husky_Stanley
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:25:57
PR 半馬
01:54:08
總里程
6564.0 km
steven
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:31:50
PR 半馬
00:00:00
總里程
2421.3 km
TSE YUAN
已參加 201 場比賽
PR 全馬
02:53:59
PR 半馬
01:24:38
總里程
39546.9 km
Jack Yang
已參加 28 場比賽
PR 全馬
05:31:28
PR 半馬
02:12:20
總里程
12247.3 km
wei ting
已參加 19 場比賽
PR 全馬
04:16:44
PR 半馬
01:55:28
總里程
3093.2 km
高銓順
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:17:48
PR 半馬
01:58:34
總里程
14237.7 km
chun da
已參加 68 場比賽
PR 半馬
02:16:02
總里程
6404.8 km
深般若
已參加 129 場比賽
PR 全馬
03:04:03
PR 半馬
01:26:36
總里程
22881.3 km
giogio1983
已參加 1 場比賽
總里程
587.7 km
Goran Chen
已參加 23 場比賽
PR 半馬
01:55:07
總里程
1784.9 km
Stanely
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:37:08
PR 半馬
01:33:46
總里程
19649.3 km
小三仁
已參加 73 場比賽
PR 全馬
03:24:12
PR 半馬
01:56:51
總里程
11134.0 km
Ac Chen(阿禧)
已參加 151 場比賽
PR 全馬
04:22:01
PR 半馬
01:59:07
總里程
29027.4 km
Michelle Tseng
總里程
654.9 km
陳正守
已參加 45 場比賽
PR 全馬
04:13:20
PR 半馬
01:50:24
總里程
7519.3 km
林順澤
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:47:13
PR 半馬
01:45:40
總里程
8905.0 km
拉擺
已參加 14 場比賽
總里程
159.9 km
小簡
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:16:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
22418.1 km
資訊一哥
已參加 37 場比賽
PR 全馬
05:57:49
PR 半馬
02:29:34
總里程
2827.2 km
風島-才
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:20:30
PR 半馬
01:32:43
總里程
14727.8 km
阿南
已參加 123 場比賽
PR 全馬
03:26:12
PR 半馬
01:37:47
總里程
15250.2 km
wayne493
已參加 7 場比賽
PR 全馬
04:06:46
PR 半馬
01:58:38
總里程
8304.9 km
陳宗佑
已參加 4 場比賽
PR 全馬
00:00:00
總里程
1309.1 km
Jerry Lin
已參加 55 場比賽
PR 全馬
03:40:12
PR 半馬
01:43:19
總里程
6419.0 km
林海海
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:54:40
總里程
516.1 km
林政賢
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:36:18
總里程
5102.3 km
PaPaBear
已參加 1 場比賽
PR 全馬
05:49:41
總里程
1025.5 km
劉奕辰
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:59:28
總里程
2355.9 km
小綺
已參加 12 場比賽
PR 全馬
06:08:31
PR 半馬
02:16:53
總里程
1771.6 km
mathpp
已參加 5 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1257.7 km
824桃園買屋職人-高瑞鴻
已參加 44 場比賽
PR 全馬
04:14:12
PR 半馬
01:45:42
總里程
7190.2 km
甘栗
總里程
294.7 km
BARRY(烏小龜)
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:19:00
總里程
3014.1 km
陳漢宗
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:31:55
PR 半馬
01:49:36
總里程
4880.5 km
楊鵬耀
已參加 37 場比賽
PR 全馬
06:12:47
PR 半馬
02:00:50
總里程
5594.9 km
左營平快車
已參加 30 場比賽
PR 全馬
02:56:57
PR 半馬
01:23:00
總里程
839.6 km
james翰哥
已參加 82 場比賽
PR 全馬
03:48:18
PR 半馬
01:50:09
總里程
15710.2 km
Sky ~
總里程
0.0 km
donchi
已參加 129 場比賽
PR 全馬
03:45:54
PR 半馬
01:44:44
總里程
17189.3 km
Ming-ta H.
已參加 20 場比賽
PR 全馬
06:44:50
PR 半馬
02:35:55
總里程
650.0 km
Jerry Tai
已參加 133 場比賽
PR 全馬
04:18:59
PR 半馬
01:57:01
總里程
29140.0 km
吳敏祥
已參加 49 場比賽
PR 全馬
03:37:25
總里程
18593.4 km
謝佑鑫 (Vincent)
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:39:48
PR 半馬
01:49:16
總里程
581.1 km
李光哲
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:32:16
PR 半馬
01:44:41
總里程
10056.7 km
郭順吉
已參加 50 場比賽
PR 全馬
03:04:00
PR 半馬
01:23:53
總里程
12482.5 km
賴契宏
已參加 57 場比賽
PR 全馬
04:08:45
PR 半馬
01:43:34
總里程
17636.9 km
dt928
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:26:24
PR 半馬
01:53:48
總里程
1161.7 km
小成
已參加 8 場比賽
總里程
542.6 km
Peter Lee
已參加 98 場比賽
PR 全馬
03:31:32
PR 半馬
01:32:30
總里程
16175.3 km
李育安
已參加 2 場比賽
PR 半馬
01:39:12
總里程
3158.4 km
賴契宏
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:11:57
總里程
161.0 km
洪鯤翔
已參加 89 場比賽
PR 全馬
03:47:09
PR 半馬
01:35:06
總里程
17371.7 km
Ching
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:53:06
PR 半馬
02:15:54
總里程
5565.9 km
志豪
已參加 11 場比賽
PR 全馬
06:10:56
PR 半馬
02:31:35
總里程
766.6 km
Colin Lin
已參加 31 場比賽
PR 全馬
04:13:33
PR 半馬
01:40:43
總里程
9843.5 km
張力
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:58:37
PR 半馬
01:32:56
總里程
6025.9 km
太陽魚
已參加 42 場比賽
PR 全馬
04:24:19
PR 半馬
02:10:44
總里程
6217.6 km
Afarlin
已參加 19 場比賽
PR 全馬
05:27:37
PR 半馬
01:58:35
總里程
3290.0 km
s915353
已參加 42 場比賽
PR 全馬
04:41:14
PR 半馬
01:55:51
總里程
9872.4 km
Alonso
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:34:55
PR 半馬
01:35:57
總里程
3744.2 km
大巨人
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:56:32
PR 半馬
01:38:40
總里程
13082.3 km
Supra Yang
已參加 43 場比賽
PR 全馬
03:59:09
總里程
13669.1 km
龎龎
已參加 36 場比賽
PR 半馬
02:23:03
總里程
2026.9 km
Yang Hung
已參加 18 場比賽
PR 半馬
01:32:37
總里程
5091.9 km
Please(普利斯)
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:30:09
總里程
953.4 km
四元
已參加 53 場比賽
PR 全馬
04:10:21
總里程
9936.7 km
carlos.wu
已參加 4 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:52:13
總里程
1887.7 km
nice999(LDS超馬團)
已參加 61 場比賽
PR 全馬
03:47:46
PR 半馬
01:30:55
總里程
18940.9 km
jonathon
已參加 84 場比賽
PR 全馬
03:28:09
PR 半馬
01:41:27
總里程
19065.8 km
杰宏(Jerome)
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:27:54
總里程
220.8 km
大賓
已參加 21 場比賽
PR 全馬
06:59:57
PR 半馬
02:24:37
總里程
2308.5 km
Andy Cheng
已參加 41 場比賽
PR 全馬
04:26:24
PR 半馬
01:59:56
總里程
16464.2 km
Raymond
已參加 7 場比賽
PR 全馬
03:25:29
PR 半馬
01:34:47
總里程
3124.3 km
bartenderjnt
已參加 159 場比賽
PR 全馬
03:52:18
PR 半馬
01:49:46
總里程
18111.0 km
呂坤錫
已參加 25 場比賽
PR 全馬
04:15:07
PR 半馬
02:10:05
總里程
9237.4 km
Jui
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:43:33
總里程
7201.5 km
Zoltan hegedus
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:34:34
PR 半馬
01:50:53
總里程
3234.4 km
吳聲甫
已參加 9 場比賽
PR 半馬
01:30:28
總里程
3734.2 km
陳建良
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:53:53
總里程
627.7 km
Simon Chang
已參加 3 場比賽
PR 全馬
03:58:30
PR 半馬
01:38:22
總里程
1160.7 km
黃吉賢(新竹瘋)
已參加 66 場比賽
PR 全馬
03:32:27
PR 半馬
01:44:33
總里程
22433.6 km
Chunming Weng
已參加 97 場比賽
PR 全馬
04:23:15
PR 半馬
01:41:04
總里程
14506.5 km
隱藏版
已參加 11 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
02:02:00
總里程
1849.9 km
aphoton
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:27:18
總里程
154.2 km
郭阿趴
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:14:59
PR 半馬
01:37:41
總里程
6912.1 km
paulawanda
總里程
39193.0 km
aming183
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:28:30
PR 半馬
01:34:12
總里程
10264.4 km
居邦健
已參加 33 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:48:24
總里程
3737.4 km
南部咖
已參加 1 場比賽
總里程
280.7 km
賴圈圈
已參加 30 場比賽
PR 全馬
06:28:50
PR 半馬
02:19:44
總里程
7253.9 km
CC WANG
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:05:55
總里程
3863.5 km
阿水
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:46:19
總里程
6252.0 km
李育儒
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:50:39
PR 半馬
01:39:36
總里程
22174.8 km
akira
總里程
790.3 km
Chen Chia-Chun (AeroFly)
已參加 11 場比賽
PR 全馬
03:38:48
PR 半馬
01:51:02
總里程
2311.4 km
Constantine Yao
已參加 5 場比賽
PR 全馬
04:38:53
PR 半馬
01:48:10
總里程
2052.6 km
maryjou99
已參加 9 場比賽
PR 半馬
02:48:52
總里程
2071.4 km
蔡佳成
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:23:16
PR 半馬
01:52:49
總里程
3047.8 km
八萬(豐興慢跑林煥城)
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:13:48
總里程
18514.4 km
min-chung
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:58:19
PR 半馬
01:55:19
總里程
18057.0 km
Rocky
已參加 18 場比賽
PR 全馬
05:49:34
PR 半馬
02:10:26
總里程
938.1 km
蔡智明
已參加 22 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:27:41
總里程
1332.0 km
Tim Yu
已參加 101 場比賽
PR 全馬
03:17:29
PR 半馬
01:33:44
總里程
25472.0 km
Grace26
已參加 45 場比賽
PR 全馬
04:39:23
PR 半馬
01:47:43
總里程
13810.8 km
王曉玲
已參加 25 場比賽
PR 半馬
02:58:16
總里程
3154.5 km
Sam Chen
已參加 74 場比賽
PR 全馬
03:56:46
PR 半馬
01:50:11
總里程
9425.7 km
Jienchang
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:24:41
PR 半馬
01:44:33
總里程
7159.0 km
Elvis Huang
已參加 11 場比賽
PR 全馬
03:58:19
PR 半馬
01:50:25
總里程
15352.7 km
OAblack
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:49:45
PR 半馬
02:03:00
總里程
7357.4 km
hao
已參加 2 場比賽
PR 全馬
06:21:09
PR 半馬
02:01:19
總里程
241.8 km
winy
已參加 82 場比賽
PR 全馬
03:06:48
PR 半馬
01:26:34
總里程
27926.6 km
ㄚ彰
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:10:54
總里程
6892.4 km
哇熊大
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:30:58
PR 半馬
01:30:10
總里程
21747.3 km
志在必行
已參加 87 場比賽
PR 全馬
03:33:41
PR 半馬
01:49:13
總里程
14602.2 km
小白
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:50:37
PR 半馬
01:59:50
總里程
2182.2 km
ccm
已參加 18 場比賽
PR 全馬
05:40:00
PR 半馬
02:22:42
總里程
6730.2 km
周阿祥
已參加 25 場比賽
PR 全馬
05:06:21
PR 半馬
01:57:14
總里程
8467.8 km
Moys
總里程
182.1 km
藍鴻偉
已參加 60 場比賽
PR 全馬
03:57:46
PR 半馬
01:40:44
總里程
5488.9 km
鄭穗霓
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:26:23
PR 半馬
02:08:03
總里程
14914.4 km
andrew
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:09:07
PR 半馬
02:19:14
總里程
1796.3 km
追風
已參加 30 場比賽
PR 全馬
02:50:57
PR 半馬
00:00:00
總里程
12844.3 km
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:32:00
總里程
1339.5 km
原臺
已參加 16 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:57:53
總里程
3928.0 km
綠茶
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:51:46
PR 半馬
02:10:13
總里程
7694.8 km
鐵雄
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:52:35
PR 半馬
01:36:24
總里程
12697.5 km
Joey Huang
已參加 71 場比賽
PR 全馬
03:54:39
PR 半馬
01:52:17
總里程
18840.8 km
Guest
總里程
0.0 km
Eros
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:09:03
PR 半馬
01:50:33
總里程
2450.2 km
蘭迪
已參加 87 場比賽
PR 全馬
04:07:00
PR 半馬
01:51:31
總里程
12975.0 km
Chandler Lu
已參加 70 場比賽
PR 全馬
03:27:11
PR 半馬
01:43:10
總里程
19625.7 km
罵可
已參加 39 場比賽
PR 全馬
04:19:17
PR 半馬
01:48:24
總里程
6561.7 km
蔡文仁
總里程
27.0 km
David Soong
已參加 2 場比賽
總里程
1044.9 km
Kingman
總里程
153.5 km
薇薇
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:44:58
PR 半馬
01:59:52
總里程
3893.5 km
櫻桃姐
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:04:26
PR 半馬
01:54:25
總里程
14353.0 km
ku-hua
已參加 65 場比賽
PR 半馬
01:30:11
總里程
10932.8 km
溫勁讚
已參加 1 場比賽
總里程
4003.9 km
許家彰(錸德慢跑)
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:32:09
PR 半馬
01:34:51
總里程
27249.1 km
阿奇拉(Akira)
已參加 96 場比賽
PR 全馬
04:10:05
PR 半馬
01:46:11
總里程
5450.5 km
阿銀
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:48:39
PR 半馬
02:05:18
總里程
1436.5 km
Melinda chu
已參加 30 場比賽
PR 全馬
05:05:27
PR 半馬
02:24:07
總里程
7077.6 km
阿材
已參加 7 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
3057.4 km
黃順吉
已參加 449 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
45954.4 km
關東煮
已參加 80 場比賽
PR 全馬
02:57:56
PR 半馬
01:33:17
總里程
15197.2 km
RS Hsieh
已參加 20 場比賽
PR 全馬
06:14:04
PR 半馬
01:50:31
總里程
1606.2 km
林金祥
已參加 40 場比賽
PR 全馬
05:21:29
PR 半馬
02:26:10
總里程
4106.3 km
LDS超馬團柏翰
已參加 140 場比賽
PR 全馬
03:11:03
PR 半馬
01:29:01
總里程
31517.6 km
Howard
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:45:26
總里程
401.6 km
尼克(Nick)
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:37:33
總里程
1385.6 km
施國泰
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:50:46
PR 半馬
02:21:00
總里程
4286.8 km
Alex Lin
已參加 126 場比賽
PR 全馬
04:46:38
PR 半馬
02:06:45
總里程
10208.7 km
石決在
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:14:00
PR 半馬
02:35:28
總里程
6900.1 km
克羅西斯
已參加 88 場比賽
PR 全馬
04:32:42
PR 半馬
02:05:23
總里程
5031.8 km
谷將
已參加 74 場比賽
PR 全馬
03:51:45
PR 半馬
01:44:08
總里程
14256.7 km
陳俊傑
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:54:59
PR 半馬
01:46:33
總里程
5294.7 km
洪文挺
已參加 31 場比賽
PR 半馬
01:46:36
總里程
3127.3 km
Kelly Wu
已參加 66 場比賽
PR 全馬
04:06:49
PR 半馬
01:56:43
總里程
14227.8 km
發發
已參加 124 場比賽
PR 全馬
03:03:19
PR 半馬
01:33:44
總里程
32376.0 km
akuma
總里程
0.0 km
何國寶Eddie
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:46:24
PR 半馬
01:43:08
總里程
13135.4 km
Jerry Lin
已參加 2 場比賽
總里程
1763.2 km
曜廷
總里程
251.5 km
Amber
總里程
2150.4 km
Chris
已參加 112 場比賽
PR 全馬
03:39:36
PR 半馬
01:53:50
總里程
16282.5 km
中年大叔
已參加 1 場比賽
總里程
5707.0 km
Chang J.H
已參加 5 場比賽
PR 半馬
01:59:10
總里程
373.5 km
kevinlin
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:29:23
總里程
20711.3 km
Aska
總里程
439.4 km
林信宇
已參加 37 場比賽
PR 全馬
04:27:46
PR 半馬
01:55:24
總里程
8773.1 km
大野狼卡滋
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:50:37
PR 半馬
01:57:51
總里程
6473.7 km
陳俊良
已參加 113 場比賽
PR 全馬
04:38:57
PR 半馬
01:35:04
總里程
11399.1 km
Claire Liu
已參加 36 場比賽
PR 全馬
03:55:23
PR 半馬
01:52:03
總里程
7855.3 km
張俊傑
已參加 1 場比賽
總里程
9059.6 km
胡小餅
總里程
96.7 km
Allen Chen R type
已參加 3 場比賽
總里程
319.9 km
馬龍
已參加 87 場比賽
PR 全馬
03:13:41
PR 半馬
01:35:55
總里程
12469.8 km
yarung
已參加 3 場比賽
總里程
951.4 km
chung
已參加 45 場比賽
PR 全馬
04:13:52
PR 半馬
01:48:31
總里程
5228.6 km
namaha33
總里程
401.1 km
Coo Sun
總里程
1979.5 km
吳柏慶(蘭潭跑跑部)
已參加 17 場比賽
PR 全馬
05:20:00
PR 半馬
02:06:45
總里程
8100.9 km
Min
已參加 22 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
752.8 km
曾子齊
已參加 36 場比賽
PR 全馬
03:27:02
PR 半馬
01:34:47
總里程
5623.9 km
youbunshi
已參加 3 場比賽
PR 全馬
06:02:09
總里程
22752.9 km
胡全緯
已參加 96 場比賽
PR 全馬
03:43:43
PR 半馬
01:55:47
總里程
23705.9 km
郭燒麵
已參加 137 場比賽
PR 全馬
03:18:37
PR 半馬
01:37:51
總里程
32351.8 km
Jason 大叔
已參加 98 場比賽
PR 全馬
04:57:36
PR 半馬
02:05:41
總里程
9903.3 km
Elle wen
已參加 1 場比賽
總里程
428.0 km
sam Hsu
總里程
236.4 km
tony
總里程
486.6 km
童文昌
已參加 84 場比賽
PR 全馬
03:44:00
PR 半馬
01:37:56
總里程
17530.3 km
艾倫麵
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:16:52
總里程
1159.9 km
剩跑步的功能
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:34:44
PR 半馬
01:36:25
總里程
17835.1 km
Equilibria
已參加 53 場比賽
PR 全馬
04:52:13
PR 半馬
02:08:09
總里程
7022.1 km
阮思兆
已參加 19 場比賽
PR 全馬
03:38:47
PR 半馬
01:48:44
總里程
27279.0 km
慢跑博
已參加 30 場比賽
PR 全馬
05:38:35
PR 半馬
01:49:45
總里程
2779.5 km
安東尼
已參加 4 場比賽
總里程
1899.2 km
kimweng
已參加 47 場比賽
PR 全馬
03:31:03
PR 半馬
01:38:30
總里程
20447.5 km
William
已參加 141 場比賽
PR 全馬
03:16:47
PR 半馬
01:50:52
總里程
28546.9 km
X-Panda
已參加 1 場比賽
PR 全馬
05:37:07
總里程
3863.0 km
黃陳
已參加 10 場比賽
PR 全馬
05:32:26
PR 半馬
02:16:34
總里程
2590.2 km
vic huang
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:09:00
PR 半馬
02:11:09
總里程
7023.1 km
lvychen
已參加 22 場比賽
PR 全馬
05:58:11
PR 半馬
02:24:07
總里程
1338.8 km
Luca
已參加 14 場比賽
PR 全馬
05:49:14
PR 半馬
02:38:00
總里程
4207.9 km
紀小雄
已參加 58 場比賽
PR 全馬
05:22:56
PR 半馬
01:49:25
總里程
6022.5 km
River
已參加 1 場比賽
總里程
871.9 km
Wang
總里程
12924.8 km
ESONG
已參加 36 場比賽
PR 全馬
05:29:26
PR 半馬
01:56:05
總里程
5425.2 km
William Chen
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:29:05
PR 半馬
01:32:10
總里程
46201.7 km
飛行石
已參加 34 場比賽
PR 全馬
05:30:29
PR 半馬
02:16:18
總里程
2824.5 km
Diwen Chiu
已參加 3 場比賽
總里程
428.4 km
kelly lee
已參加 134 場比賽
PR 全馬
05:14:51
PR 半馬
02:11:13
總里程
10456.0 km
黃小卿
已參加 11 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1153.8 km
sti lee
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:10:51
總里程
857.7 km
XazkChou ( 小飛 )
已參加 52 場比賽
PR 全馬
03:53:51
PR 半馬
01:47:41
總里程
12985.2 km
aloz🍎
已參加 21 場比賽
PR 全馬
05:48:18
PR 半馬
02:25:29
總里程
4154.6 km
ian
已參加 55 場比賽
PR 全馬
04:23:22
PR 半馬
01:42:20
總里程
19354.8 km
maxwood
總里程
2553.1 km
LakeLouise
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:50:07
總里程
246.6 km
Joe Huang
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:50:30
PR 半馬
01:56:30
總里程
5940.7 km
陳裕隆
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:18:20
PR 半馬
01:34:47
總里程
12326.4 km
Hsin Ting Lin
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:26:23
PR 半馬
01:27:39
總里程
9665.7 km
jeter
已參加 6 場比賽
PR 全馬
05:16:28
總里程
6179.2 km
天寶
已參加 14 場比賽
PR 全馬
05:37:01
總里程
1761.6 km
李小芳
已參加 6 場比賽
總里程
1061.1 km
李東鴻
已參加 24 場比賽
PR 半馬
02:43:01
總里程
1596.4 km
姜義昀
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:33:05
PR 半馬
01:47:52
總里程
17633.2 km
Cammy
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:57:01
PR 半馬
02:10:26
總里程
3813.0 km
monica
已參加 4 場比賽
總里程
124.1 km
陳百龍
已參加 42 場比賽
PR 半馬
01:48:27
總里程
20529.5 km
張淑玲
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:08:16
PR 半馬
01:49:23
總里程
8210.8 km
Claire
已參加 4 場比賽
總里程
233.4 km
Shelley 雪莉
已參加 1 場比賽
總里程
2464.8 km
jay是跑者
已參加 82 場比賽
PR 全馬
02:57:56
PR 半馬
01:23:29
總里程
30525.5 km
李安東
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:41:08
PR 半馬
01:58:18
總里程
5941.8 km
謝進興
已參加 124 場比賽
PR 全馬
03:13:27
PR 半馬
01:34:43
總里程
25379.1 km
li mien-chun
已參加 9 場比賽
PR 半馬
01:47:00
總里程
2583.4 km
Albert Lee
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:48:38
PR 半馬
01:39:27
總里程
2976.1 km
Eric Chou
已參加 4 場比賽
總里程
2018.8 km
沈小那
已參加 25 場比賽
PR 全馬
06:26:00
PR 半馬
02:40:26
總里程
4668.5 km
鍾凱翔
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:29:21
PR 半馬
01:45:23
總里程
9411.0 km
Matthew
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:59:34
PR 半馬
02:02:58
總里程
5854.4 km
賴昭
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:26:06
PR 半馬
02:15:40
總里程
1729.1 km
ellen3336
已參加 5 場比賽
PR 全馬
06:29:06
總里程
689.3 km
maruko
已參加 9 場比賽
總里程
925.9 km
小哞八
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:59:46
PR 半馬
01:59:57
總里程
8587.9 km
(๑╹∀╹๑) 米
已參加 63 場比賽
PR 全馬
04:09:44
PR 半馬
01:56:20
總里程
17274.8 km
mindy
已參加 33 場比賽
PR 全馬
04:48:02
PR 半馬
01:53:39
總里程
8237.2 km
po-hao huang(449)
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:23:44
PR 半馬
01:55:18
總里程
9466.0 km
amy烏龜快跑
已參加 6 場比賽
總里程
5465.4 km
yi
已參加 14 場比賽
PR 半馬
02:42:11
總里程
1310.2 km
Vincent Cheng
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:52:38
PR 半馬
01:48:51
總里程
8711.4 km
Maya
已參加 14 場比賽
總里程
457.9 km
沈哥
總里程
7058.8 km
naokiwu
已參加 1 場比賽
總里程
190.5 km
彭文廣
已參加 72 場比賽
PR 全馬
03:37:07
總里程
19160.9 km
SANZ
已參加 1 場比賽
總里程
1318.8 km
小匹
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:22:26
總里程
2841.8 km
Rios
已參加 42 場比賽
PR 全馬
04:41:30
PR 半馬
02:07:15
總里程
2711.7 km
Rubato
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:43:04
PR 半馬
01:55:21
總里程
2888.7 km
Chun Yi
已參加 1 場比賽
總里程
860.8 km
麥克筆 Mike Pan
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:47:09
PR 半馬
01:50:29
總里程
1662.3 km
恩佐
已參加 6 場比賽
總里程
242.2 km
Bevis
總里程
0.0 km
Jeter Hsiao
已參加 35 場比賽
PR 全馬
05:31:00
PR 半馬
02:30:50
總里程
15194.1 km
SeanRiver
已參加 8 場比賽
PR 全馬
06:42:16
PR 半馬
02:28:36
總里程
9697.3 km
Pamela
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:41:44
PR 半馬
02:04:11
總里程
8137.8 km
吳智緯
已參加 14 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1641.2 km
Carol Lin
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:26:02
總里程
947.5 km
maggie
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:30:00
PR 半馬
02:02:04
總里程
1997.1 km
Andrew Lin
已參加 3 場比賽
總里程
508.2 km
Natuh Lavalian
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:04:07
PR 半馬
01:57:42
總里程
9008.6 km
Ya Lan Chen
已參加 46 場比賽
PR 全馬
05:57:14
PR 半馬
02:05:48
總里程
2302.4 km
Edward
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:09:54
總里程
1794.9 km
廖紋樑
已參加 3 場比賽
總里程
236.9 km
K.UEI
已參加 68 場比賽
PR 全馬
03:22:26
PR 半馬
01:32:36
總里程
6055.6 km
巧巧
總里程
307.4 km
超級鴨
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:56:28
總里程
9276.0 km
Sunny Chen
已參加 2 場比賽
PR 全馬
05:21:00
總里程
7838.5 km
妃鵑
已參加 12 場比賽
PR 全馬
06:00:32
PR 半馬
00:00:00
總里程
1819.3 km
謝佳惠
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:06:03
總里程
1455.2 km
王漢忠
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:40:20
PR 半馬
01:50:57
總里程
4101.6 km
328311_Wesley shan
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:32:55
總里程
1134.4 km
白玉如(姐刷的是黑卡~~)
已參加 22 場比賽
PR 全馬
05:50:00
總里程
4785.5 km
Chi Cheng Lee
已參加 19 場比賽
PR 全馬
05:32:54
PR 半馬
01:45:37
總里程
8408.4 km
james
已參加 21 場比賽
PR 全馬
05:09:12
PR 半馬
00:00:00
總里程
1548.1 km
Fenny Hsu
已參加 23 場比賽
PR 半馬
02:39:03
總里程
1937.1 km
努力地慢慢跑的弟弟(政賢)
已參加 2 場比賽
總里程
1770.1 km
姬姬
已參加 38 場比賽
PR 全馬
05:10:33
PR 半馬
02:04:25
總里程
2299.6 km
Farn
已參加 45 場比賽
PR 全馬
04:36:28
PR 半馬
01:56:58
總里程
9784.2 km
Amy Lin
已參加 5 場比賽
總里程
1726.4 km
Wei Shiuan
已參加 6 場比賽
PR 全馬
05:25:55
PR 半馬
02:04:58
總里程
6981.1 km
328310_Rito Tsao
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:17:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
1098.1 km
kevinshen
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:50:50
總里程
4521.4 km
得源
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:18:51
總里程
2917.2 km
吳大樹
總里程
403.6 km
朱雅佳
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:38:56
PR 半馬
01:51:48
總里程
6505.2 km
Wanni Liao
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:37:21
總里程
1099.5 km
許願好
已參加 11 場比賽
PR 全馬
03:27:02
總里程
7883.1 km
舞賽阿瓅克
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:42:02
總里程
500.1 km
吳聲志
已參加 3 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
622.9 km
Hui San
已參加 2 場比賽
總里程
186.4 km
無憂無慮
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:14:14
總里程
2822.4 km
Rita
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:30:38
PR 半馬
02:12:29
總里程
3879.0 km
劉治琦
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:59:08
PR 半馬
01:48:31
總里程
1618.0 km
JAGUAR
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:12:43
PR 半馬
01:47:57
總里程
6159.4 km
Sean Yu
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:10:00
總里程
2623.9 km
章小妹
已參加 36 場比賽
PR 全馬
04:36:01
PR 半馬
02:00:25
總里程
13165.7 km
Eason Lai
已參加 67 場比賽
PR 全馬
03:15:35
PR 半馬
01:29:24
總里程
31724.1 km
Ken
已參加 1 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
167.1 km
Linli Hung
總里程
838.0 km
tank蘭潭跑跑部
已參加 5 場比賽
PR 全馬
04:45:45
PR 半馬
02:09:36
總里程
2054.9 km
阿斗
已參加 37 場比賽
PR 全馬
05:25:57
PR 半馬
02:16:56
總里程
3690.1 km
紀華志(紀小志)
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:50:45
PR 半馬
01:44:54
總里程
18866.2 km
Vincent
總里程
1321.2 km
雅雪
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:15:14
總里程
6630.2 km
Tony Chang
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:39:57
PR 半馬
01:35:00
總里程
11846.9 km
姚志成norman
已參加 42 場比賽
PR 全馬
04:44:52
PR 半馬
01:58:26
總里程
4509.3 km
張瑋
已參加 102 場比賽
PR 全馬
03:55:54
PR 半馬
01:42:56
總里程
18039.4 km
Jane Lu
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:53:15
PR 半馬
02:03:46
總里程
6510.2 km
章小章
總里程
1556.7 km
陳鈺方
總里程
16.3 km
李小勛
已參加 80 場比賽
PR 全馬
03:23:19
PR 半馬
01:33:20
總里程
8331.8 km
Pei Pei Yi
已參加 2 場比賽
總里程
176.3 km
山神
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:51:08
PR 半馬
01:54:42
總里程
11830.1 km
Cecily Chu
已參加 41 場比賽
PR 全馬
05:10:36
PR 半馬
02:02:48
總里程
1760.7 km
蔡晶玫
已參加 30 場比賽
PR 全馬
06:21:49
總里程
2638.1 km
阿♥偉
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:23:39
總里程
1898.2 km
jimmy
已參加 11 場比賽
PR 全馬
05:50:29
PR 半馬
01:53:14
總里程
1289.9 km
TT
已參加 13 場比賽
PR 全馬
03:58:53
PR 半馬
01:45:29
總里程
7586.7 km
玉涵
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:35:28
PR 半馬
02:04:06
總里程
9599.0 km
q163168
總里程
1487.2 km
品衡(慢慢蛇)
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:20:28
總里程
6888.3 km
亦真非真
已參加 2 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
22578.7 km
張鶴諭
已參加 16 場比賽
PR 半馬
01:51:38
總里程
1559.1 km
吳崇安(Vic)
已參加 12 場比賽
PR 全馬
03:48:50
PR 半馬
02:18:42
總里程
9826.0 km
黃小秋
已參加 20 場比賽
PR 半馬
02:04:46
總里程
1762.5 km
大眼怪
已參加 4 場比賽
總里程
2544.4 km
余奕旻(玉米)
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:12:36
PR 半馬
01:30:07
總里程
16771.5 km
Paul Chien
已參加 8 場比賽
PR 全馬
03:53:50
PR 半馬
02:03:20
總里程
7887.7 km
李坤聰
已參加 44 場比賽
PR 全馬
04:34:15
PR 半馬
02:08:00
總里程
9639.0 km
劉慶瑞
已參加 105 場比賽
PR 全馬
03:11:34
PR 半馬
01:31:50
總里程
22949.9 km
Vincent Karma Wang
總里程
0.0 km
LL
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:32:22
PR 半馬
02:02:31
總里程
5671.6 km
陳世賢
已參加 31 場比賽
PR 全馬
04:04:17
PR 半馬
01:43:52
總里程
12777.8 km
Howard
已參加 38 場比賽
PR 半馬
01:54:15
總里程
14408.0 km
湯湯
已參加 42 場比賽
PR 全馬
05:07:57
PR 半馬
02:50:00
總里程
5701.8 km
王文男
已參加 60 場比賽
PR 全馬
03:46:48
PR 半馬
01:38:20
總里程
14358.0 km
洪 明偉
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:30:57
總里程
1566.1 km
黃煥明
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:14:59
PR 半馬
01:48:01
總里程
6813.4 km
Jeter老婆
已參加 3 場比賽
PR 全馬
05:41:02
總里程
5912.7 km
休閒藝術家
已參加 39 場比賽
PR 全馬
02:35:30
PR 半馬
01:14:11
總里程
29727.8 km
March Sung
已參加 40 場比賽
PR 全馬
02:58:30
PR 半馬
01:15:29
總里程
12959.7 km
莊自龍
已參加 8 場比賽
PR 全馬
06:09:15
PR 半馬
02:33:13
總里程
749.4 km
許文昌
已參加 56 場比賽
PR 半馬
02:51:00
總里程
2326.7 km
黃文聯
已參加 119 場比賽
PR 全馬
05:05:08
PR 半馬
02:12:15
總里程
15638.5 km
Ryuichi 樂福哥2.0
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:53:33
總里程
3902.1 km
畯(準仔)
已參加 106 場比賽
PR 全馬
05:57:13
PR 半馬
02:10:47
總里程
4648.1 km
JACKYHUANG
已參加 31 場比賽
PR 全馬
06:22:52
PR 半馬
02:35:14
總里程
1712.9 km
總里程
0.0 km
陳大明
總里程
1044.4 km
Chinglin Cheng(鄭清林)
已參加 22 場比賽
PR 全馬
03:47:55
PR 半馬
01:55:41
總里程
14785.4 km
Wan Tai
總里程
0.0 km
tychien1980
已參加 1 場比賽
總里程
335.0 km
Jon De Leon
已參加 178 場比賽
PR 全馬
04:05:34
PR 半馬
00:59:17
總里程
17454.7 km
money_82226
總里程
28.9 km
科丞
總里程
1707.1 km
洪玉龍
已參加 23 場比賽
PR 半馬
02:14:37
總里程
5210.1 km
老高
總里程
4123.9 km
李娟娟
已參加 54 場比賽
PR 全馬
03:41:10
總里程
10160.5 km
Caty Yu
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:02:26
總里程
6626.6 km
李瓊瑤
已參加 7 場比賽
PR 全馬
03:57:11
PR 半馬
02:10:00
總里程
7186.1 km
陳永達
已參加 1 場比賽
總里程
2861.1 km
Pu-Hsien Pih
總里程
1606.6 km
王志清
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:09:35
總里程
3963.1 km