Matt 的朋友
141 位追隨者
蔡耀全
已參加 3 場比賽
總里程
15438.7 km
李智群
已參加 97 場比賽
PR 全馬
02:40:58
PR 半馬
01:13:07
總里程
32519.4 km
野孩子
已參加 135 場比賽
PR 全馬
03:04:43
PR 半馬
01:32:28
總里程
20277.2 km
林義峰
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:34:12
PR 半馬
02:03:30
總里程
2402.5 km
Jerry Tai
已參加 133 場比賽
PR 全馬
04:18:59
PR 半馬
01:57:01
總里程
35305.1 km
Jason liu
已參加 194 場比賽
PR 全馬
03:22:16
PR 半馬
01:45:08
總里程
27204.7 km
黃順吉
已參加 548 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
53117.7 km
Phoebe-Meredith
已參加 9 場比賽
PR 半馬
01:59:09
總里程
11616.9 km
Tseng chite(曾繼德)
已參加 90 場比賽
PR 全馬
03:27:51
總里程
35968.8 km
志榮
已參加 65 場比賽
PR 半馬
01:34:52
總里程
21158.3 km
馬松華
已參加 64 場比賽
PR 全馬
03:12:23
PR 半馬
01:33:02
總里程
35554.6 km
Benson Huang
已參加 56 場比賽
PR 全馬
03:53:50
PR 半馬
01:29:54
總里程
5336.4 km
賴俊欽
已參加 24 場比賽
PR 半馬
01:42:36
總里程
7269.7 km
dylan Lee
已參加 81 場比賽
PR 全馬
03:57:25
PR 半馬
01:40:19
總里程
22073.9 km
開心廚王以家庭為重
已參加 337 場比賽
PR 全馬
03:30:00
PR 半馬
01:33:36
總里程
23639.4 km
Candy
已參加 19 場比賽
PR 全馬
03:25:50
總里程
29161.9 km
台南德哥
已參加 79 場比賽
PR 全馬
04:18:45
PR 半馬
01:31:56
總里程
19192.6 km
蔡甫承
已參加 141 場比賽
PR 半馬
01:38:19
總里程
20762.6 km
周上智
已參加 5 場比賽
PR 全馬
06:54:29
總里程
3285.7 km
范良和
已參加 66 場比賽
PR 全馬
04:17:59
PR 半馬
02:02:00
總里程
24230.5 km
Stella Chuang
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:49:10
PR 半馬
01:48:38
總里程
6640.1 km
周家吉
已參加 52 場比賽
PR 全馬
03:21:37
PR 半馬
01:34:26
總里程
21600.2 km
昱函
已參加 16 場比賽
PR 全馬
06:50:31
PR 半馬
01:54:24
總里程
3607.2 km
羅譽寅
總里程
9494.1 km
黃龍龍
總里程
19432.4 km
蘇柏菁
已參加 135 場比賽
總里程
8897.2 km
鍚鍚yangyang
已參加 33 場比賽
PR 全馬
02:57:33
PR 半馬
01:26:23
總里程
25643.1 km
George Chang
總里程
0.0 km
Jason Lin
總里程
14730.7 km
葉小白
已參加 20 場比賽
PR 半馬
01:28:51
總里程
11418.3 km
張阿元
已參加 52 場比賽
PR 全馬
02:54:20
PR 半馬
01:28:19
總里程
16062.5 km
昇哥
總里程
38.9 km
ฅ茹
已參加 42 場比賽
PR 半馬
01:48:58
總里程
11170.3 km
Jones
已參加 19 場比賽
PR 半馬
01:39:06
總里程
15166.2 km
Inna Chang
總里程
156.8 km
已參加 11 場比賽
總里程
1988.4 km
Patrick Chen
已參加 30 場比賽
PR 半馬
01:52:01
總里程
8434.0 km
陳麗琴
已參加 71 場比賽
PR 全馬
07:22:57
PR 半馬
02:31:22
總里程
12033.5 km
Boss Hsiao
已參加 1 場比賽
總里程
16985.3 km
Aunt Brian
已參加 21 場比賽
PR 全馬
02:56:52
PR 半馬
01:32:49
總里程
12866.9 km
蝙蝠俠
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:45:13
PR 半馬
01:38:51
總里程
17164.1 km
台中阿森
已參加 6 場比賽
總里程
13961.8 km
Judy
已參加 12 場比賽
PR 全馬
03:20:53
PR 半馬
01:40:05
總里程
24972.1 km
陳榮興
總里程
18059.6 km
Tina Liu
總里程
298.7 km
大齡剩女
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:29:33
PR 半馬
02:00:07
總里程
6825.3 km
黃淑芳
已參加 15 場比賽
PR 半馬
02:19:32
總里程
4166.0 km
黃美娟
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:29:33
PR 半馬
02:13:38
總里程
17801.5 km
Boss Hsiao
總里程
14467.9 km
Sunny
已參加 1 場比賽
總里程
1752.1 km
🐲龍騎士
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:51:38
PR 半馬
01:57:26
總里程
8152.4 km
SP博
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:08:10
PR 半馬
01:25:17
總里程
7428.2 km
fortune168
已參加 6 場比賽
PR 半馬
03:21:24
總里程
6151.9 km
Daniel Chu
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:27:32
PR 半馬
01:50:50
總里程
11839.5 km
mo卡卡
已參加 53 場比賽
PR 半馬
01:48:48
總里程
7722.2 km
黃茂璟
已參加 81 場比賽
PR 半馬
01:25:17
總里程
17776.4 km
廖昱童
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:22:18
總里程
5581.3 km
Angela1414
已參加 23 場比賽
PR 全馬
05:29:34
PR 半馬
02:28:11
總里程
12217.2 km
藤真
已參加 6 場比賽
PR 全馬
03:51:15
總里程
10122.9 km
>0
已參加 31 場比賽
PR 全馬
04:25:10
PR 半馬
02:10:56
總里程
14817.2 km
Steven Liu
已參加 14 場比賽
PR 全馬
05:21:56
PR 半馬
01:58:15
總里程
5521.4 km
林義淵
總里程
9911.8 km
懷文
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:49:09
PR 半馬
01:37:36
總里程
29593.5 km
Sunny
已參加 64 場比賽
PR 全馬
03:48:50
PR 半馬
01:43:04
總里程
7671.4 km
May Huang
已參加 38 場比賽
PR 半馬
02:46:26
總里程
5959.7 km
JD
總里程
8994.7 km
🌿淑 琴🌿
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:24:24
總里程
5982.8 km
Kate Hsu
已參加 19 場比賽
PR 全馬
05:49:45
PR 半馬
02:38:49
總里程
2506.3 km
陳果狗
已參加 25 場比賽
總里程
11192.6 km
cclin139_Eric
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:27:56
PR 半馬
01:47:53
總里程
9875.9 km
阿財
總里程
15295.5 km
張 志文
已參加 12 場比賽
PR 全馬
03:34:02
PR 半馬
01:38:41
總里程
12727.0 km
侯仁伯
已參加 31 場比賽
PR 半馬
02:00:04
總里程
7503.1 km
Hunter
已參加 1 場比賽
總里程
6286.6 km
郭耘
已參加 29 場比賽
PR 全馬
06:56:15
PR 半馬
02:14:42
總里程
1851.5 km
立吟
已參加 61 場比賽
PR 全馬
04:40:45
PR 半馬
01:57:52
總里程
13018.1 km
林全宏
已參加 114 場比賽
PR 全馬
03:34:30
總里程
17481.7 km
曹正綱
已參加 1 場比賽
總里程
15879.0 km
巫清錦
已參加 5 場比賽
總里程
22455.5 km
裕展
已參加 14 場比賽
PR 半馬
02:01:24
總里程
4079.6 km
呂理用
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:38:10
總里程
17198.0 km
Maggie Huang
總里程
6292.1 km
鍾運華
已參加 104 場比賽
PR 全馬
03:32:07
PR 半馬
01:41:25
總里程
55283.4 km
陳在勉
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:29:15
PR 半馬
01:39:11
總里程
19452.4 km
龔俊維
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:41:18
PR 半馬
01:34:58
總里程
11460.1 km
許宜蓁
已參加 23 場比賽
PR 全馬
03:56:56
總里程
8596.8 km
李南進
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:49:16
總里程
10363.0 km
周點點
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:28:55
PR 半馬
02:04:35
總里程
8487.5 km
猛禽旺仔🌸
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:02:48
總里程
11406.6 km
簡銘進
已參加 2 場比賽
總里程
7030.5 km
Charls Chou (OWNER DESIGN)
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:36:48
PR 半馬
01:37:16
總里程
9456.4 km
LuLu Chiu
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:41:37
總里程
14245.5 km
Claire Lin
總里程
789.8 km
巴黎草莓
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:09:25
PR 半馬
01:58:19
總里程
5075.7 km
吳瑞絢
已參加 15 場比賽
總里程
14044.1 km
李耀同
總里程
15751.7 km
吳定建
已參加 1 場比賽
總里程
21785.7 km
江說說
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:34:56
PR 半馬
02:07:22
總里程
3287.6 km
蔡秉軒
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:54:17
PR 半馬
01:43:31
總里程
18934.6 km
Pin Jang
已參加 24 場比賽
PR 半馬
02:04:30
總里程
2625.2 km
楊福仁
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:32:20
PR 半馬
01:35:10
總里程
14808.0 km
林品均
總里程
1634.0 km
林日昇
已參加 35 場比賽
PR 全馬
03:32:23
總里程
5586.9 km
Jason Hsueh
已參加 37 場比賽
PR 半馬
02:04:54
總里程
16801.7 km
Shih Tai Cheng
已參加 2 場比賽
PR 半馬
01:59:46
總里程
7312.6 km
陳財成
已參加 2 場比賽
總里程
12758.8 km
林東霖
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:00:42
總里程
5415.8 km
Coffee
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:33:42
總里程
12167.4 km
咖啡茵
總里程
2971.3 km
Hong Yu
已參加 19 場比賽
總里程
16616.1 km
阿偉
已參加 5 場比賽
PR 半馬
01:57:40
總里程
4465.7 km
Yen-lin Lee
已參加 3 場比賽
總里程
521.9 km
幸珮👻
已參加 3 場比賽
PR 全馬
03:41:50
總里程
18027.7 km
Jance
已參加 10 場比賽
總里程
3414.6 km
海で シーラカンス
總里程
14.9 km
陳慶源
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:37:11
總里程
5901.9 km
England Liu
已參加 42 場比賽
PR 全馬
03:38:20
PR 半馬
01:43:58
總里程
21038.1 km
王瑞銘
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:37:55
總里程
4110.0 km
吳小卒
總里程
34.6 km
小向
總里程
18213.0 km
Kina Lai
已參加 5 場比賽
PR 半馬
03:10:38
總里程
4182.6 km
廖品蓁
已參加 4 場比賽
總里程
4821.2 km
罐小強
已參加 13 場比賽
PR 全馬
05:21:11
PR 半馬
02:07:22
總里程
3574.8 km
Jack Su
已參加 14 場比賽
PR 半馬
01:58:40
總里程
3460.8 km
Mercy Huang
已參加 4 場比賽
總里程
2331.1 km
楊哲勲
總里程
119.5 km
Jim
已參加 10 場比賽
總里程
9080.9 km
黃鴻斌
已參加 15 場比賽
總里程
9173.8 km
薛明佳
已參加 1 場比賽
總里程
2054.5 km
陳榮南
已參加 8 場比賽
PR 全馬
03:55:20
總里程
9961.8 km
陳鎔昌
已參加 29 場比賽
PR 半馬
02:58:03
總里程
10457.6 km
Livia
已參加 6 場比賽
總里程
2672.3 km
林坤泰
總里程
7730.8 km
陳小茂
已參加 20 場比賽
PR 全馬
03:39:37
總里程
4527.2 km
陳世民
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:58:03
PR 半馬
01:47:15
總里程
8917.1 km
夏言暖
已參加 9 場比賽
PR 半馬
02:08:55
總里程
6339.6 km
張清榮
總里程
11634.0 km
陳向榮
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:46:59
PR 半馬
01:37:59
總里程
10759.9 km
邱世聰
已參加 23 場比賽
總里程
2448.5 km
丁建汶
總里程
3029.4 km
¥%
已參加 5 場比賽
PR 全馬
02:59:42
總里程
8605.9 km