England Liu 的朋友
175 位追隨者
kevin
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:37:20
PR 半馬
01:50:01
總里程
9115.8 km
野孩子
已參加 133 場比賽
PR 全馬
03:04:43
PR 半馬
01:32:28
總里程
19255.7 km
Jason liu
已參加 191 場比賽
PR 全馬
03:22:16
PR 半馬
01:45:08
總里程
25638.7 km
熊慢跑
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:55:57
PR 半馬
02:27:28
總里程
6127.4 km
櫻桃姐
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:04:26
PR 半馬
01:54:25
總里程
16004.2 km
黃順吉
已參加 507 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
51671.3 km
joy yang
已參加 42 場比賽
PR 半馬
02:01:11
總里程
11569.7 km
蔡佳峰
總里程
0.0 km
chiouchin
已參加 25 場比賽
PR 全馬
05:10:21
PR 半馬
01:49:34
總里程
3908.5 km
籃振平
已參加 121 場比賽
PR 全馬
03:21:50
PR 半馬
01:32:47
總里程
27127.8 km
黃添利
已參加 102 場比賽
PR 全馬
03:18:26
PR 半馬
01:51:02
總里程
17442.6 km
阿鏜
已參加 4 場比賽
PR 半馬
01:44:05
總里程
10485.2 km
Jeff hsueh
已參加 67 場比賽
PR 全馬
03:33:13
PR 半馬
01:47:21
總里程
12499.1 km
顏慶瑩
已參加 9 場比賽
總里程
8092.9 km
William Chao
已參加 69 場比賽
PR 全馬
06:05:53
PR 半馬
02:03:46
總里程
6111.3 km
張重聰
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:39:57
PR 半馬
01:35:00
總里程
12266.0 km
開心廚王以家庭為重
已參加 335 場比賽
PR 全馬
03:30:00
PR 半馬
01:33:36
總里程
22178.6 km
jediforcejk
已參加 37 場比賽
PR 全馬
04:50:53
PR 半馬
01:58:21
總里程
13223.6 km
100super
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:31:44
總里程
877.6 km
Yung ken Wang
已參加 9 場比賽
PR 全馬
05:34:37
總里程
3354.4 km
黃柏元
已參加 8 場比賽
總里程
1401.5 km
高祥諺
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:46:10
PR 半馬
01:39:28
總里程
9304.7 km
李森
已參加 34 場比賽
PR 全馬
06:26:00
總里程
3611.0 km
黃俊傑
已參加 42 場比賽
PR 全馬
03:35:42
總里程
14812.6 km
蔡甫承
已參加 141 場比賽
PR 半馬
01:38:19
總里程
20753.2 km
謝宗晉
已參加 113 場比賽
PR 全馬
03:27:04
PR 半馬
01:44:41
總里程
26682.2 km
周上智
已參加 5 場比賽
PR 全馬
06:54:29
總里程
3269.5 km
昱函
已參加 16 場比賽
PR 全馬
06:50:31
PR 半馬
01:54:24
總里程
3600.1 km
大頭目
已參加 172 場比賽
PR 全馬
03:22:18
PR 半馬
01:39:30
總里程
36519.3 km
王文瑞
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:58:25
PR 半馬
02:12:46
總里程
5837.3 km
黃龍龍
總里程
18465.3 km
謝浚溢
已參加 61 場比賽
PR 全馬
03:49:20
PR 半馬
01:48:35
總里程
34236.1 km
蘇柏菁
已參加 135 場比賽
總里程
8394.0 km
李百信
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:37:39
PR 半馬
01:31:17
總里程
21815.2 km
Kenken Lin
已參加 102 場比賽
PR 全馬
03:28:00
PR 半馬
01:48:03
總里程
12724.5 km
Joanne
已參加 41 場比賽
PR 全馬
04:20:00
PR 半馬
02:01:18
總里程
8602.8 km
Hawk Lin
總里程
2334.6 km
黃舜儀
總里程
1563.3 km
小Z
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:57:23
總里程
12721.5 km
吳明方
總里程
690.0 km
沈朝松
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:25:11
PR 半馬
01:51:08
總里程
9298.4 km
Shia Chen
總里程
9279.2 km
謝閣峯
已參加 42 場比賽
PR 全馬
03:56:09
總里程
15441.1 km
台中阿森
已參加 6 場比賽
總里程
13027.0 km
黃國耕
已參加 19 場比賽
PR 全馬
03:06:53
PR 半馬
01:26:20
總里程
15660.0 km
黃春雄
總里程
6796.4 km
王裕彬
已參加 76 場比賽
PR 全馬
03:19:56
PR 半馬
01:34:06
總里程
29114.9 km
陳榮興
總里程
17232.3 km
楊龍懋
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:47:00
總里程
13411.2 km
劉大村
已參加 67 場比賽
PR 全馬
04:07:04
PR 半馬
01:52:16
總里程
12516.8 km
方信豐
總里程
0.0 km
黃小廷
已參加 45 場比賽
PR 全馬
05:29:08
PR 半馬
02:12:55
總里程
17899.3 km
老駝
已參加 31 場比賽
PR 全馬
04:07:11
PR 半馬
01:42:40
總里程
25230.3 km
herjc
已參加 97 場比賽
PR 全馬
03:38:08
PR 半馬
01:57:01
總里程
20677.6 km
王志宇
已參加 86 場比賽
PR 全馬
03:51:07
總里程
21378.8 km
Ching Hong Su
總里程
10.0 km
🐲龍騎士
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:51:38
PR 半馬
01:57:26
總里程
7807.1 km
Alan Chen
總里程
9191.3 km
蘇樂樂
已參加 7 場比賽
PR 全馬
06:16:00
PR 半馬
02:08:15
總里程
4761.0 km
🏝️🎡高明富
已參加 40 場比賽
總里程
10688.3 km
Joan Tung
已參加 47 場比賽
PR 全馬
04:14:16
PR 半馬
02:10:47
總里程
8632.2 km
廖昱童
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:22:18
總里程
5581.3 km
陳雨錦
總里程
1241.8 km
方國源
總里程
0.0 km
林稟喬
總里程
1926.3 km
>0
已參加 31 場比賽
PR 全馬
04:25:10
PR 半馬
02:10:56
總里程
14358.9 km
YLC
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:58:35
PR 半馬
02:08:56
總里程
3883.6 km
小斌
已參加 90 場比賽
PR 全馬
03:46:18
PR 半馬
01:42:24
總里程
11320.4 km
鄭文煥
已參加 56 場比賽
總里程
2560.7 km
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:13:32
PR 半馬
01:32:24
總里程
18426.6 km
林瑋崧(DaGang)
已參加 42 場比賽
PR 全馬
03:15:47
PR 半馬
01:36:06
總里程
6837.0 km
🌿淑 琴🌿
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:24:24
總里程
5982.8 km
葉文凱
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:34:12
PR 半馬
01:42:32
總里程
19842.2 km
郭翠琴
總里程
2108.5 km
楊軒軒
總里程
545.7 km
洪金元
已參加 61 場比賽
PR 全馬
03:29:57
PR 半馬
01:52:36
總里程
21460.8 km
Hunter
已參加 1 場比賽
總里程
6286.6 km
Kong King
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:30:33
總里程
10950.6 km
Andy Lin
已參加 63 場比賽
PR 全馬
05:11:59
PR 半馬
02:11:52
總里程
13866.7 km
蘭平
已參加 32 場比賽
PR 半馬
02:27:14
總里程
5721.0 km
郭智傑
已參加 15 場比賽
總里程
8086.5 km
朱志傑
總里程
3379.8 km
豊峻
總里程
6724.4 km
許小彤
已參加 29 場比賽
PR 全馬
06:40:34
PR 半馬
02:23:41
總里程
5320.8 km
方陽昇
總里程
318.4 km
已參加 3 場比賽
總里程
5530.1 km
姜文通
總里程
0.0 km
元鴻
已參加 115 場比賽
PR 全馬
03:28:31
總里程
15565.4 km
正宜
已參加 70 場比賽
PR 半馬
01:41:21
總里程
18899.0 km
一顆智
已參加 56 場比賽
PR 全馬
04:21:04
總里程
14132.1 km
Waytern Ooi
總里程
4969.9 km
陳文利
總里程
0.0 km
謝俊一
已參加 2 場比賽
總里程
3916.0 km
柯登添(木架山火焰豬)
已參加 22 場比賽
PR 全馬
03:20:56
PR 半馬
01:38:17
總里程
18579.6 km
Kuo Lung Chen(木架山火焰豬)
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:29:42
PR 半馬
01:33:34
總里程
8582.2 km
盧大力
總里程
995.4 km
政文
已參加 67 場比賽
PR 半馬
01:46:01
總里程
10610.5 km
林志明
已參加 27 場比賽
PR 半馬
01:52:02
總里程
5194.9 km
小康 輕鬆跑
已參加 5 場比賽
總里程
8680.3 km
Pan Neng-Yao
總里程
13597.1 km
🐷小妍🍓🍀🐽
已參加 43 場比賽
PR 半馬
01:58:00
總里程
4892.8 km
柯冠旭
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:08:00
總里程
3399.5 km
Ding Ding 閉上眼睛
已參加 155 場比賽
PR 全馬
03:31:49
PR 半馬
01:39:55
總里程
13538.4 km
Anita
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:54:42
PR 半馬
01:42:35
總里程
12481.5 km
吳兩津
總里程
1320.9 km
林彥宏
已參加 39 場比賽
PR 半馬
01:59:13
總里程
9808.0 km
榮華
總里程
8579.3 km
林俊廷
已參加 60 場比賽
PR 全馬
04:34:29
PR 半馬
01:40:04
總里程
20784.0 km
林宏安
總里程
3706.1 km
楊淑梅
已參加 13 場比賽
PR 全馬
05:10:36
PR 半馬
02:25:59
總里程
4433.5 km
吳定建
已參加 1 場比賽
總里程
20420.1 km
tzng
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:39:40
總里程
6697.0 km
江浚銚
總里程
3895.4 km
小蜜蜂
已參加 1 場比賽
總里程
6285.2 km
Carol Chen
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:55:09
PR 半馬
01:50:44
總里程
5755.9 km
黃慧雪
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:48:21
總里程
6441.6 km
汪耿民
已參加 69 場比賽
PR 全馬
03:43:34
PR 半馬
01:58:40
總里程
23172.4 km
郎少
已參加 72 場比賽
PR 全馬
03:57:27
PR 半馬
01:47:52
總里程
16533.7 km
Chien Hung
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:47:21
PR 半馬
01:50:56
總里程
10918.8 km
徐曉英
總里程
0.0 km
吳致誠
已參加 48 場比賽
PR 半馬
01:41:26
總里程
5777.1 km
郭昭谷
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:33:56
總里程
13134.3 km
殷郡成
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:33:54
總里程
2881.0 km
美鳳
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:16:55
總里程
2303.5 km
Coffee
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:33:42
總里程
11570.9 km
李永祥
總里程
208.6 km
陽光、沙灘、老頭
總里程
4476.8 km
陳沆圳
已參加 22 場比賽
PR 半馬
01:58:46
總里程
6490.7 km
Tai Hao
已參加 2 場比賽
總里程
826.4 km
Charles
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:14:18
PR 半馬
01:31:16
總里程
8709.6 km
Jance
已參加 10 場比賽
總里程
3304.2 km
丁勝麟
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:40:07
總里程
4849.6 km
王翌玲
已參加 18 場比賽
PR 全馬
05:15:28
PR 半馬
02:06:14
總里程
3938.5 km
Matt
已參加 4 場比賽
總里程
4679.3 km
Wesley
已參加 65 場比賽
PR 全馬
04:26:15
PR 半馬
01:47:57
總里程
8579.6 km
陳莫頴木架山火焰豬
已參加 3 場比賽
PR 全馬
03:46:03
PR 半馬
01:41:28
總里程
4623.3 km
吳小卒
總里程
34.6 km
吳小卒
總里程
4648.2 km
小向
總里程
17637.7 km
徐世宗
已參加 8 場比賽
PR 全馬
03:50:16
PR 半馬
01:44:53
總里程
9609.1 km
蘇小雄
總里程
75.1 km
郭明科
總里程
93.3 km
蔡峻宇🌱
已參加 23 場比賽
PR 全馬
03:07:16
總里程
13188.9 km
師瑞德
已參加 8 場比賽
PR 全馬
06:28:19
PR 半馬
02:03:58
總里程
1047.3 km
廖述通
已參加 11 場比賽
PR 全馬
03:02:27
總里程
19879.2 km
Jim
已參加 8 場比賽
總里程
8192.9 km
黃鴻斌
已參加 13 場比賽
總里程
8766.4 km
DDD能兒
總里程
2131.9 km
何政謀
總里程
3897.2 km
李沅祐
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:51:39
總里程
7547.3 km
謝文山
總里程
0.0 km
偉倫
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:56:15
PR 半馬
01:53:31
總里程
4445.9 km
張來進
總里程
15579.6 km
白耿泰
已參加 32 場比賽
PR 半馬
01:43:37
總里程
9401.8 km
王專能
總里程
43.2 km
陳世民
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:58:03
PR 半馬
01:47:15
總里程
8331.1 km
Nelson
總里程
663.5 km
羅同泰
已參加 1 場比賽
PR 半馬
01:45:12
總里程
4459.7 km
胡俊佑
總里程
1332.8 km
維鈞
已參加 13 場比賽
PR 半馬
01:50:52
總里程
3293.0 km
Andy-喜
總里程
5514.7 km
邱世聰
已參加 23 場比賽
總里程
2448.5 km
劉佐任
總里程
3299.9 km
J J Lin
總里程
2247.4 km
鄭金龍
總里程
35.2 km
Tayal
總里程
299.2 km
金賀菈
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:08:03
總里程
4221.3 km
Min Rick
已參加 2 場比賽
總里程
961.1 km
已參加 28 場比賽
PR 全馬
05:30:34
PR 半馬
01:51:07
總里程
9546.3 km
楊樂樂(二哥)
已參加 1 場比賽
總里程
4422.2 km
鍾寶慶
總里程
2298.0 km
池姿瑩
總里程
2594.0 km
Abs Wu
總里程
1169.8 km
鄭國斌
已參加 1 場比賽
總里程
7.9 km
蔡仁欽
已參加 1 場比賽
總里程
1893.1 km