Mike 的朋友
90 位追隨者
黃順吉
已參加 457 場比賽
PR 全馬
03:07:49
總里程
46982.2 km
阿鏜
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:44:05
總里程
8653.0 km
斌哥
已參加 6 場比賽
PR 全馬
03:16:41
PR 半馬
01:30:31
總里程
15348.4 km
Y.J LIN
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:33:15
PR 半馬
01:54:00
總里程
12092.9 km
張重聰
已參加 16 場比賽
PR 全馬
03:39:57
PR 半馬
01:35:00
總里程
12004.7 km
軒賜
已參加 36 場比賽
PR 全馬
03:21:44
PR 半馬
01:34:52
總里程
9205.7 km
Candy
已參加 19 場比賽
PR 全馬
03:25:50
總里程
26555.5 km
林哲永
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:24:23
總里程
5230.7 km
子軒
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:09:29
PR 半馬
01:34:59
總里程
15345.2 km
Robert
已參加 38 場比賽
PR 全馬
04:46:09
PR 半馬
02:08:20
總里程
7142.7 km
仲濟光
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:50:04
PR 半馬
01:53:53
總里程
16988.4 km
陳在瑩
已參加 26 場比賽
PR 全馬
03:31:27
PR 半馬
01:41:37
總里程
11668.7 km
Miao cho hung
已參加 1 場比賽
總里程
2447.0 km
呂明潤
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:02:14
PR 半馬
02:21:42
總里程
7123.9 km
世豪🇹🇼
總里程
10716.7 km
Emily
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:49:12
總里程
1742.1 km
台中阿森
已參加 6 場比賽
總里程
9830.1 km
Judy
已參加 12 場比賽
PR 全馬
03:20:53
PR 半馬
01:40:05
總里程
21705.8 km
小芳芳
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:33:16
PR 半馬
01:57:47
總里程
21267.0 km
黃浚睿
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:49:41
總里程
9084.7 km
戴志龍
已參加 79 場比賽
PR 全馬
03:18:35
PR 半馬
01:43:27
總里程
14622.9 km
陸威良
總里程
12823.2 km
Hank Chang
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:44:52
PR 半馬
02:08:29
總里程
3113.3 km
Ming Tung
已參加 36 場比賽
總里程
8939.1 km
蕭家福
已參加 51 場比賽
PR 全馬
03:14:13
PR 半馬
01:32:13
總里程
20040.6 km
Corrina Chiang
已參加 12 場比賽
PR 半馬
01:41:41
總里程
13933.6 km
Rarry Lin
已參加 1 場比賽
總里程
24859.5 km
李智銘
已參加 29 場比賽
PR 全馬
03:16:03
總里程
6482.8 km
謝佳全
已參加 3 場比賽
PR 全馬
02:58:32
總里程
23748.1 km
柚子
已參加 133 場比賽
PR 全馬
04:39:28
PR 半馬
02:07:53
總里程
6440.4 km
阿榮
已參加 27 場比賽
PR 半馬
02:43:44
總里程
15963.4 km
Chang Yao Ren
已參加 5 場比賽
總里程
1076.7 km
鄭裕生
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:45:50
總里程
14705.2 km
jerryho
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:48:04
PR 半馬
01:38:15
總里程
13244.5 km
噗小婷🐾
已參加 15 場比賽
PR 半馬
01:51:54
總里程
16015.2 km
呂理用
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:38:10
總里程
13740.8 km
TestRunner
已參加 24 場比賽
PR 全馬
02:59:25
PR 半馬
01:25:00
總里程
9896.8 km
紀小雄
已參加 27 場比賽
PR 全馬
03:36:16
總里程
4266.8 km
鍾運華
已參加 87 場比賽
PR 全馬
03:32:07
PR 半馬
01:41:25
總里程
41642.3 km
龔俊維
已參加 31 場比賽
PR 全馬
03:41:18
PR 半馬
01:34:58
總里程
9888.7 km
Pan Neng-Yao
總里程
8447.8 km
邱竣德
已參加 23 場比賽
PR 半馬
02:32:11
總里程
3574.1 km
Chien Yang Lin
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:26:00
總里程
835.9 km
黃鼎恩
已參加 22 場比賽
PR 全馬
03:58:14
PR 半馬
01:35:10
總里程
5188.8 km
秀銘
已參加 1 場比賽
PR 全馬
04:22:20
總里程
5847.1 km
Kiko lin
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:50:42
PR 半馬
01:56:20
總里程
6615.6 km
鍾淑芬
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:18:29
PR 半馬
02:21:42
總里程
11184.5 km
許德權
已參加 7 場比賽
PR 全馬
03:42:23
總里程
7190.0 km
李耀同
總里程
13864.4 km
鄭凱馨
已參加 1 場比賽
總里程
1502.0 km
李宜蓓
已參加 1 場比賽
總里程
203.4 km
Jason Yeh
已參加 6 場比賽
PR 全馬
03:35:20
總里程
14283.8 km
陳龍辰
總里程
5209.3 km
Jim Chiang
已參加 13 場比賽
PR 全馬
03:36:01
PR 半馬
01:46:22
總里程
7951.6 km
Andy Chen
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:05:06
總里程
5020.8 km
林國瑋
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:29:30
PR 半馬
01:43:36
總里程
9480.1 km
Nick Lin
總里程
616.0 km
柏年
已參加 8 場比賽
總里程
2184.4 km
陳皮
已參加 28 場比賽
PR 全馬
03:18:52
PR 半馬
02:05:02
總里程
13383.0 km
王佚浮
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:30:03
PR 半馬
01:33:18
總里程
10144.4 km
Ks Yew
總里程
1485.9 km
徐世宗
已參加 5 場比賽
PR 半馬
01:44:53
總里程
7431.2 km
Jesse Tseng
已參加 3 場比賽
總里程
386.6 km
羅文芳
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:01:40
PR 半馬
01:44:58
總里程
12842.6 km
Kelly🌸🌼
總里程
4994.6 km
林依賢
已參加 2 場比賽
PR 全馬
04:19:14
總里程
8213.7 km
李沅祐
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:51:39
總里程
6145.2 km
陳良昇
已參加 10 場比賽
總里程
7573.2 km
yang
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:08:07
總里程
1380.4 km
小迷糊
總里程
1242.6 km
張鈞量
已參加 4 場比賽
PR 半馬
01:40:13
總里程
4751.0 km
陳小茂
已參加 19 場比賽
PR 全馬
03:39:37
總里程
3219.9 km
總里程
18.3 km
Rex Wu
總里程
1141.7 km
Neoh Kh
總里程
2623.6 km
莊鴻懋
總里程
2289.9 km
張清榮
總里程
7967.0 km
朱家儀
總里程
377.3 km
Kosha Yeh
總里程
917.1 km
Annie Zhang
總里程
65.4 km
楊文閔
總里程
91.5 km
蝴蝶結 プリン
總里程
0.4 km
陳筱龜
總里程
117.8 km
簡希如
總里程
26.2 km
邱世聰
已參加 21 場比賽
PR 全馬
05:17:35
PR 半馬
02:03:21
總里程
2164.9 km
Tsute
總里程
3182.6 km
Genie Wu
總里程
811.4 km
James Deng
總里程
433.2 km
臥雲
已參加 2 場比賽
PR 全馬
05:15:12
總里程
7909.2 km
William
總里程
1427.9 km