Perry 的朋友
188 位追隨者
Ted Chang
已參加 86 場比賽
PR 全馬
03:52:25
PR 半馬
01:55:28
總里程
30486.3 km
Apo
已參加 81 場比賽
PR 全馬
04:01:27
PR 半馬
01:51:25
總里程
33186.9 km
Hanson
已參加 50 場比賽
PR 全馬
03:23:37
PR 半馬
01:36:25
總里程
20263.4 km
Kevin Cha
已參加 143 場比賽
PR 全馬
03:55:35
PR 半馬
01:55:44
總里程
18637.0 km
小P
已參加 159 場比賽
PR 全馬
03:09:39
PR 半馬
01:22:25
總里程
20944.9 km
鍾育民
已參加 71 場比賽
PR 全馬
04:48:05
PR 半馬
02:05:20
總里程
3785.3 km
Husky_Stanley
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:25:57
PR 半馬
01:54:08
總里程
6680.8 km
劉靜嶽
已參加 184 場比賽
PR 半馬
01:37:39
總里程
27178.5 km
謝閣紋
已參加 61 場比賽
PR 全馬
03:55:42
PR 半馬
01:44:37
總里程
16897.0 km
陳百龍
已參加 42 場比賽
PR 半馬
01:48:27
總里程
21312.2 km
智銘春嬌
已參加 56 場比賽
PR 全馬
06:02:15
PR 半馬
01:59:29
總里程
4916.1 km
Gordon sung
已參加 41 場比賽
PR 全馬
03:46:33
PR 半馬
01:26:52
總里程
17808.4 km
101chang🇹🇼
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:27:32
PR 半馬
01:47:05
總里程
20150.3 km
alanalan68
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:05:56
總里程
1481.0 km
敬泓
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:12:58
PR 半馬
01:49:43
總里程
10138.2 km
楊建宏voyu
已參加 56 場比賽
PR 全馬
06:46:39
總里程
2554.2 km
Johnny
已參加 35 場比賽
PR 全馬
03:47:55
PR 半馬
01:45:24
總里程
11631.3 km
77
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:23:04
PR 半馬
01:47:05
總里程
13955.0 km
Kendy
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:07:41
總里程
10425.6 km
三K悠亞
已參加 10 場比賽
PR 半馬
01:56:00
總里程
5162.9 km
劉少
總里程
8992.0 km
江馬克
已參加 58 場比賽
PR 全馬
03:58:57
PR 半馬
01:43:52
總里程
10438.7 km
Emma Chien
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:45:37
PR 半馬
02:06:32
總里程
4611.2 km
黃志榮
已參加 47 場比賽
PR 全馬
04:16:50
PR 半馬
02:05:18
總里程
19971.0 km
許富欽
已參加 1 場比賽
總里程
20238.3 km
Yung ken Wang
已參加 9 場比賽
PR 全馬
05:34:37
總里程
3354.4 km
CHH
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:30:57
總里程
3939.2 km
已參加 12 場比賽
PR 半馬
02:05:22
總里程
1900.7 km
龍哥Leivey Ron
已參加 113 場比賽
PR 全馬
03:04:42
PR 半馬
01:21:25
總里程
26502.0 km
蔡和洲
已參加 5 場比賽
總里程
490.4 km
Adam Chen
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:21:49
總里程
1363.3 km
顏智威
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:39:53
PR 半馬
01:46:26
總里程
1654.3 km
Vincent
已參加 1 場比賽
總里程
2571.4 km
Taka
總里程
3564.3 km
休閒藝術家
已參加 39 場比賽
PR 全馬
02:35:30
PR 半馬
01:14:11
總里程
32026.7 km
羅吉偉
已參加 47 場比賽
PR 全馬
04:09:49
PR 半馬
01:46:43
總里程
14993.5 km
陳昱融
已參加 61 場比賽
PR 全馬
03:15:24
PR 半馬
01:41:03
總里程
21388.7 km
林文琳
已參加 84 場比賽
PR 全馬
03:09:43
PR 半馬
01:29:34
總里程
20284.7 km
吳燕強(跑後山)
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:49:09
PR 半馬
01:54:10
總里程
12314.7 km
芳萍
已參加 20 場比賽
PR 半馬
02:15:43
總里程
3375.4 km
幸福跳跳龍
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:55:35
PR 半馬
01:46:08
總里程
16322.9 km
陳志祥
已參加 72 場比賽
PR 全馬
02:55:38
PR 半馬
01:25:08
總里程
25096.3 km
信凱
已參加 71 場比賽
PR 全馬
02:46:15
PR 半馬
01:13:12
總里程
23067.1 km
david.So
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:13:47
PR 半馬
01:50:36
總里程
6366.2 km
小山
已參加 25 場比賽
PR 全馬
04:11:50
PR 半馬
01:36:53
總里程
6383.3 km
阮嘉隆(河馬跑不快ㄟ老人)
已參加 2 場比賽
總里程
41357.3 km
吳寶發
總里程
6848.1 km
余文雄
已參加 1 場比賽
總里程
11704.6 km
Jia-Sheng Liu
已參加 62 場比賽
PR 全馬
03:57:40
總里程
8686.6 km
楊新長
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:37:12
總里程
7560.2 km
Lee shu mien
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:45:32
總里程
2156.3 km
陳威延(阿勇)🍺
已參加 68 場比賽
PR 全馬
03:32:38
PR 半馬
01:44:04
總里程
23046.7 km
hong
已參加 18 場比賽
PR 半馬
02:24:02
總里程
2605.0 km
梁澤鈞
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:15:29
PR 半馬
01:49:57
總里程
6887.5 km
張宏彬
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:15:21
總里程
5470.9 km
林世川
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:24:41
總里程
10832.8 km
張同心
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:50:40
總里程
6697.4 km
曾烽耿
已參加 67 場比賽
PR 全馬
03:31:19
PR 半馬
01:33:46
總里程
27511.1 km
Phil Kang
總里程
4614.8 km
Passat Lee
已參加 10 場比賽
總里程
3350.6 km
cwb0406
總里程
7666.1 km
已參加 7 場比賽
總里程
1351.6 km
台中阿森
已參加 6 場比賽
總里程
10517.2 km
Wulip Wu
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:53:03
PR 半馬
01:51:41
總里程
9310.6 km
Leon
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:23:31
總里程
8324.8 km
Jacky
已參加 35 場比賽
PR 全馬
03:35:26
PR 半馬
01:35:20
總里程
21837.3 km
LaLa Sun
總里程
7511.5 km
鄭煌威
已參加 7 場比賽
PR 全馬
03:23:53
PR 半馬
01:45:17
總里程
8667.8 km
陳慶芳(芳哥)
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:15:54
總里程
9599.5 km
chun cheng
已參加 22 場比賽
PR 全馬
03:15:46
PR 半馬
01:29:56
總里程
11971.4 km
Jason
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:52:00
總里程
3008.9 km
元翔(潔衣坊)
已參加 19 場比賽
PR 全馬
03:30:14
PR 半馬
01:27:54
總里程
23113.2 km
廖啟志
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:11:39
PR 半馬
01:52:50
總里程
5251.2 km
Alex Alex Alex
已參加 3 場比賽
PR 半馬
01:54:38
總里程
4432.9 km
Keith
已參加 25 場比賽
PR 半馬
02:16:36
總里程
6221.3 km
蕭家福
已參加 51 場比賽
PR 全馬
03:14:13
PR 半馬
01:32:13
總里程
21085.4 km
QInggeng
已參加 113 場比賽
PR 全馬
03:54:22
PR 半馬
01:39:42
總里程
18469.9 km
陳國勝
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:01:10
PR 半馬
02:13:31
總里程
9764.6 km
fortune168
已參加 6 場比賽
PR 半馬
03:21:24
總里程
6151.9 km
Tony
總里程
7054.7 km
家銘
已參加 15 場比賽
PR 全馬
03:21:23
PR 半馬
01:26:50
總里程
14698.1 km
1968
已參加 55 場比賽
PR 半馬
01:33:04
總里程
15629.2 km
蔡東尼
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:57:45
PR 半馬
02:09:18
總里程
6911.3 km
小王
總里程
900.3 km
莊銘議
總里程
16138.0 km
涂小娟
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:29:46
PR 半馬
02:13:40
總里程
6519.3 km
key man
已參加 13 場比賽
PR 全馬
03:42:28
PR 半馬
01:37:40
總里程
11415.6 km
潘竫薇
已參加 24 場比賽
PR 全馬
04:18:31
PR 半馬
01:55:47
總里程
1785.9 km
詹勳憲
已參加 29 場比賽
PR 全馬
04:27:30
總里程
3033.1 km
Jacky克拉克阿斌
已參加 87 場比賽
PR 全馬
03:46:18
PR 半馬
01:45:14
總里程
10382.4 km
Abel
已參加 15 場比賽
PR 半馬
01:45:33
總里程
7454.7 km
劉明輝
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:19:01
PR 半馬
01:57:00
總里程
6551.5 km
永峰 Chung
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:48:35
PR 半馬
01:45:24
總里程
12573.6 km
張君盛
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:45:06
PR 半馬
03:04:20
總里程
3846.6 km
高小讓
已參加 27 場比賽
PR 全馬
05:10:12
PR 半馬
01:57:03
總里程
9523.5 km
何萱鈞
總里程
2933.1 km
小姜
已參加 20 場比賽
PR 半馬
02:11:26
總里程
5667.7 km
Wilson Liao
已參加 20 場比賽
PR 半馬
02:10:01
總里程
2244.6 km
焱宥瑋
已參加 3 場比賽
PR 全馬
05:24:26
PR 半馬
02:05:00
總里程
18400.8 km
totti 亮哲
已參加 49 場比賽
PR 全馬
02:55:30
總里程
14903.0 km
柏均
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:46:51
PR 半馬
01:36:22
總里程
4593.1 km
Peter Lin
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:01:59
總里程
343.1 km
Woods
已參加 41 場比賽
PR 全馬
03:20:12
PR 半馬
01:38:27
總里程
14795.9 km
煌弟
已參加 22 場比賽
PR 半馬
01:40:23
總里程
14052.3 km
朱朱宗
已參加 12 場比賽
PR 全馬
06:15:11
PR 半馬
02:30:05
總里程
3241.3 km
許進興
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:31:07
PR 半馬
01:45:22
總里程
12709.6 km
黃大衛
總里程
4948.4 km
吳小明
已參加 17 場比賽
PR 半馬
01:55:22
總里程
2795.3 km
paul
已參加 110 場比賽
PR 全馬
03:40:59
PR 半馬
01:57:05
總里程
10743.7 km
黃智鴻
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:07:46
總里程
7776.9 km
銘祥
已參加 6 場比賽
PR 全馬
03:44:17
PR 半馬
01:47:13
總里程
1708.3 km
阿財
總里程
12534.1 km
張艾迪
已參加 84 場比賽
PR 全馬
05:36:38
總里程
7278.9 km
葉忠承
已參加 21 場比賽
PR 半馬
01:33:32
總里程
2000.7 km
李一郎
已參加 49 場比賽
PR 全馬
04:23:25
總里程
9215.6 km
林奕杰
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:24:08
總里程
19424.4 km
Hunter
已參加 1 場比賽
總里程
6283.6 km
張偉倫
總里程
1855.0 km
陳維祥
已參加 23 場比賽
PR 全馬
03:54:37
PR 半馬
02:00:34
總里程
6593.3 km
里歐
總里程
4479.8 km
黃俊豐
總里程
2442.6 km
Cathy
已參加 21 場比賽
PR 半馬
02:16:03
總里程
11899.1 km
Jack Lee
總里程
4692.1 km
廖名凱
已參加 18 場比賽
PR 半馬
02:44:37
總里程
3122.6 km
林全宏
已參加 99 場比賽
PR 全馬
03:34:30
總里程
14957.4 km
曹正綱
已參加 1 場比賽
總里程
14641.9 km
林宏彥
已參加 18 場比賽
PR 全馬
03:06:22
PR 半馬
01:32:53
總里程
6062.4 km
Puli Runner
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:23:50
總里程
771.6 km
三杯特
已參加 33 場比賽
PR 全馬
05:30:33
PR 半馬
01:50:21
總里程
5524.4 km
ChiangYu🔙💕
已參加 66 場比賽
PR 全馬
04:22:53
PR 半馬
01:59:35
總里程
8363.4 km
陳建男
已參加 2 場比賽
總里程
920.1 km
呂理用
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:38:10
總里程
14281.5 km
軒仙 33 ..
已參加 6 場比賽
總里程
1912.9 km
逐風之魂🦅
已參加 78 場比賽
PR 全馬
04:15:01
PR 半馬
01:41:53
總里程
11618.2 km
Jay Shen
總里程
5883.3 km
王振旭
已參加 1 場比賽
總里程
874.7 km
Chon Chien
總里程
482.8 km
呂謹州
已參加 14 場比賽
總里程
2369.2 km
土虱兄
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:44:52
PR 半馬
01:39:27
總里程
11853.2 km
劉國華
已參加 33 場比賽
PR 半馬
02:04:12
總里程
6265.6 km
卓宏昌
已參加 3 場比賽
總里程
4976.1 km
小魚
已參加 64 場比賽
PR 全馬
05:20:33
PR 半馬
02:19:54
總里程
9951.1 km
鍾運華
已參加 90 場比賽
PR 全馬
03:32:07
PR 半馬
01:41:25
總里程
43567.7 km
Doris
已參加 51 場比賽
PR 全馬
05:37:23
PR 半馬
02:09:50
總里程
4448.2 km
林錫東
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:38:23
總里程
3547.3 km
李榮華
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:15:55
總里程
10656.7 km
洪智文
已參加 42 場比賽
PR 全馬
04:39:05
PR 半馬
01:46:53
總里程
2926.1 km
陳閔志
已參加 20 場比賽
PR 全馬
06:01:35
PR 半馬
02:03:21
總里程
2043.0 km
謝黑松
總里程
1493.9 km
♉ Syncs Wang
已參加 24 場比賽
PR 半馬
02:15:39
總里程
10701.2 km
Frank Liu(潤琳)
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:19:38
PR 半馬
02:04:46
總里程
10778.5 km
無聲貓腳印
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:36:38
總里程
8199.1 km
芳能
總里程
402.5 km
☘️HappyChen ☘️野楠人☘️🍁
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:40:08
PR 半馬
01:55:43
總里程
21017.0 km
明裕(吉安路跑)
已參加 45 場比賽
PR 全馬
03:06:15
總里程
25814.7 km
陳錦興
已參加 4 場比賽
PR 全馬
02:32:04
總里程
1707.7 km
猛禽旺仔🌸
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:08:01
總里程
9446.0 km
Lisa Ching
總里程
34.0 km
Howard Wang
已參加 13 場比賽
PR 半馬
01:46:30
總里程
4677.1 km
Chang Yutsung
已參加 9 場比賽
PR 半馬
02:20:13
總里程
637.6 km
Bruce
總里程
542.7 km
莊益銘
總里程
610.9 km
已參加 37 場比賽
PR 全馬
05:08:08
PR 半馬
02:07:41
總里程
5279.1 km
家祥
已參加 17 場比賽
PR 半馬
01:59:02
總里程
1073.4 km
蔡宗學
已參加 11 場比賽
PR 半馬
01:49:16
總里程
3432.8 km
Edition Lee
總里程
468.3 km
Remus
總里程
72.5 km
飛龍
總里程
29343.4 km
John Chen
已參加 31 場比賽
PR 全馬
03:44:16
PR 半馬
01:42:09
總里程
14429.8 km
Giga Tsai
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:40:52
PR 半馬
01:55:41
總里程
8031.1 km
總里程
2957.7 km
Jackie
已參加 11 場比賽
總里程
10574.3 km
Clare.黃
總里程
369.5 km
陳龍辰
總里程
5209.3 km
林瑞華
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:18:29
PR 半馬
01:46:25
總里程
14738.5 km
何萱鈞
總里程
363.4 km
小紅帽
總里程
107.8 km
🦁媽媽跑者🐰
已參加 110 場比賽
PR 全馬
03:43:12
PR 半馬
01:52:55
總里程
13338.0 km
李興
總里程
5601.9 km
陳金發
總里程
1999.4 km
林胖胖
總里程
6255.5 km
蔡光揮
總里程
830.7 km
吳心妮
總里程
278.0 km
Jam
總里程
43.3 km
Kobi
總里程
455.4 km
yang
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:08:07
總里程
1380.4 km
coco-o@yahoo.com.tw
總里程
0.0 km
大樹
總里程
59.8 km