namaha33 的朋友
691 位追隨者
Gauss
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:06:50
總里程
4394.4 km
電子李(18^ 3長跑隊)
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:23:20
總里程
39026.6 km
Wanya
已參加 3 場比賽
總里程
6347.8 km
Lobo
已參加 60 場比賽
PR 全馬
03:03:03
PR 半馬
01:26:43
總里程
33021.5 km
張峯源
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:19:41
PR 半馬
01:58:42
總里程
3924.5 km
kokomo
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:30:27
PR 半馬
00:00:00
總里程
3936.6 km
Yong-Xian Zheng
已參加 79 場比賽
PR 全馬
03:02:22
PR 半馬
01:26:32
總里程
21778.6 km
marks
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:42:11
PR 半馬
02:15:19
總里程
3193.6 km
DRT
已參加 29 場比賽
PR 全馬
03:32:12
PR 半馬
00:00:00
總里程
6928.7 km
俊偉
已參加 107 場比賽
PR 全馬
03:25:43
PR 半馬
01:29:44
總里程
14291.3 km
linyunglung
已參加 99 場比賽
PR 全馬
03:29:19
總里程
29218.0 km
Wendell
已參加 94 場比賽
PR 全馬
03:18:50
PR 半馬
01:33:42
總里程
24556.2 km
黃家偉(智邦路跑)
已參加 78 場比賽
PR 全馬
03:53:13
PR 半馬
01:45:15
總里程
23903.4 km
劉建明
已參加 69 場比賽
PR 全馬
04:04:42
PR 半馬
01:49:42
總里程
21595.5 km
Dennys822
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:35:00
總里程
8727.2 km
PHIL
已參加 7 場比賽
PR 全馬
04:58:53
PR 半馬
01:57:35
總里程
1049.3 km
bs58722
已參加 31 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
02:08:32
總里程
2971.8 km
Shang-Pin Liu
已參加 106 場比賽
PR 全馬
04:19:21
PR 半馬
01:54:57
總里程
6580.5 km
Johnny Hsiao
已參加 13 場比賽
PR 全馬
05:52:00
PR 半馬
02:28:42
總里程
2719.5 km
JC
已參加 24 場比賽
PR 全馬
05:35:44
PR 半馬
02:26:09
總里程
1683.2 km
廖明源
已參加 55 場比賽
PR 全馬
03:57:11
PR 半馬
01:50:54
總里程
27287.1 km
鄭浩成
已參加 34 場比賽
PR 全馬
05:23:39
總里程
2979.3 km
黃一洲
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:09:57
PR 半馬
01:39:42
總里程
7117.0 km
hippotsai
已參加 13 場比賽
PR 全馬
05:08:59
PR 半馬
02:09:06
總里程
4256.9 km
hschiu
已參加 130 場比賽
PR 全馬
04:19:21
PR 半馬
01:55:58
總里程
5977.8 km
aaaaaspring(志雄)
已參加 68 場比賽
PR 全馬
03:54:54
PR 半馬
01:38:32
總里程
24865.3 km
kent
已參加 42 場比賽
PR 全馬
03:52:25
總里程
14563.7 km
samu
已參加 47 場比賽
PR 全馬
03:23:29
PR 半馬
01:34:08
總里程
21054.3 km
HudsonX
已參加 20 場比賽
PR 全馬
03:34:24
PR 半馬
01:44:14
總里程
10967.5 km
臥客
已參加 99 場比賽
PR 全馬
03:32:21
總里程
8881.6 km
Ivan Hsiao
已參加 112 場比賽
PR 全馬
02:59:25
總里程
34969.1 km
阿城
已參加 58 場比賽
PR 全馬
03:52:21
PR 半馬
00:00:00
總里程
2863.0 km
何贒中
已參加 148 場比賽
PR 全馬
03:15:12
PR 半馬
01:25:52
總里程
28142.1 km
陳堂源
已參加 114 場比賽
PR 全馬
04:19:55
PR 半馬
01:52:37
總里程
7062.0 km
hunter
已參加 47 場比賽
PR 全馬
04:18:36
PR 半馬
01:37:20
總里程
11186.9 km
mingwu
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:12:01
總里程
6111.1 km
jerase
已參加 42 場比賽
PR 全馬
03:57:56
總里程
2633.9 km
JerryLin
已參加 14 場比賽
PR 半馬
02:24:25
總里程
1076.5 km
Arlen
已參加 51 場比賽
PR 全馬
03:52:45
PR 半馬
01:38:09
總里程
19589.3 km
JohnRun
已參加 17 場比賽
PR 全馬
05:53:11
PR 半馬
02:09:46
總里程
9828.3 km
志聰
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:16:37
PR 半馬
01:59:58
總里程
1682.6 km
阿國仔
已參加 19 場比賽
PR 全馬
06:12:32
PR 半馬
02:13:21
總里程
2191.5 km
李家豪
已參加 61 場比賽
PR 全馬
04:13:29
總里程
24091.1 km
周祐陞
已參加 76 場比賽
PR 全馬
04:48:22
PR 半馬
01:58:08
總里程
3766.5 km
Jerry Wu
已參加 6 場比賽
PR 全馬
03:18:06
PR 半馬
01:37:25
總里程
21772.9 km
世傑
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:56:07
總里程
3552.2 km
已參加 72 場比賽
PR 全馬
03:54:18
PR 半馬
01:35:19
總里程
7926.2 km
Pasino
已參加 209 場比賽
PR 全馬
04:06:05
PR 半馬
01:41:29
總里程
14269.7 km
Johnson Chan
已參加 69 場比賽
PR 全馬
04:27:08
PR 半馬
01:50:00
總里程
20235.0 km
Pietreo
已參加 147 場比賽
PR 全馬
03:57:43
PR 半馬
02:03:39
總里程
13694.0 km
兩棲的爬蟲
已參加 4 場比賽
PR 全馬
05:47:15
PR 半馬
02:31:23
總里程
8030.5 km
david
已參加 126 場比賽
PR 全馬
04:52:00
PR 半馬
02:44:00
總里程
13009.3 km
John Hsu
已參加 145 場比賽
PR 全馬
03:43:21
PR 半馬
01:44:37
總里程
21303.0 km
eek
已參加 49 場比賽
PR 全馬
04:25:04
總里程
2870.0 km
陳厚禎
已參加 8 場比賽
總里程
655.4 km
谷中華
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:43:04
總里程
3980.7 km
余小胖(Sky Yu)
已參加 23 場比賽
PR 半馬
02:20:44
總里程
2050.9 km
Holden
已參加 79 場比賽
PR 全馬
03:19:47
PR 半馬
01:28:15
總里程
30168.5 km
Alec Chung
已參加 66 場比賽
PR 全馬
04:02:30
PR 半馬
01:56:36
總里程
8964.8 km
賴銘舜
已參加 47 場比賽
PR 全馬
03:15:54
PR 半馬
01:33:06
總里程
28007.7 km
Aston
已參加 19 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1620.4 km
鴻興 sean
已參加 79 場比賽
PR 全馬
03:20:22
PR 半馬
01:42:14
總里程
13816.3 km
卓志峰
已參加 30 場比賽
PR 全馬
05:59:58
PR 半馬
02:20:41
總里程
6189.3 km
阿璋
已參加 13 場比賽
總里程
13561.8 km
馬拉嵩
已參加 68 場比賽
PR 全馬
03:59:35
PR 半馬
01:49:19
總里程
4549.5 km
Dr.Elmer
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:32:48
總里程
2313.3 km
張Yu昌
已參加 46 場比賽
PR 全馬
04:41:06
PR 半馬
01:55:01
總里程
19898.9 km
tunan
已參加 33 場比賽
PR 全馬
05:27:00
PR 半馬
02:17:49
總里程
2845.6 km
Cooper
已參加 8 場比賽
總里程
1369.3 km
阿霖
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:20:47
總里程
4673.3 km
江大俠~Arsene~
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:40:22
PR 半馬
02:28:57
總里程
13730.0 km
Martin
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:16:13
PR 半馬
01:41:08
總里程
5117.6 km
晴天
已參加 94 場比賽
PR 全馬
05:22:19
PR 半馬
02:18:09
總里程
3198.1 km
劉守智
已參加 22 場比賽
PR 全馬
04:24:28
PR 半馬
01:57:16
總里程
10302.5 km
Colby Huang
已參加 3 場比賽
總里程
520.3 km
chiuyisheng
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:03:51
PR 半馬
02:08:09
總里程
3017.1 km
紀小杰
已參加 36 場比賽
PR 全馬
05:45:28
PR 半馬
02:19:47
總里程
3035.2 km
劉大成
已參加 29 場比賽
PR 全馬
06:49:32
PR 半馬
02:13:51
總里程
7569.7 km
KC Liu
已參加 30 場比賽
PR 全馬
03:58:00
PR 半馬
02:18:00
總里程
7353.4 km
Chan Zhang
已參加 36 場比賽
PR 全馬
04:59:09
PR 半馬
01:40:20
總里程
4856.8 km
張建文
已參加 22 場比賽
PR 全馬
04:44:31
PR 半馬
01:58:18
總里程
11387.2 km
黃文昱
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:27:15
PR 半馬
01:41:52
總里程
8787.8 km
范源金(錸德竹22晨跑團)
已參加 35 場比賽
PR 半馬
01:56:58
總里程
32741.6 km
steven
已參加 10 場比賽
PR 全馬
03:31:50
PR 半馬
00:00:00
總里程
2421.3 km
wei ting
已參加 19 場比賽
PR 全馬
04:16:44
PR 半馬
01:55:28
總里程
3093.2 km
高銓順
已參加 49 場比賽
PR 全馬
04:17:48
PR 半馬
01:58:34
總里程
17230.0 km
大仁
已參加 76 場比賽
PR 全馬
03:24:12
PR 半馬
01:56:51
總里程
11342.5 km
Hung
已參加 105 場比賽
PR 全馬
04:50:38
總里程
11984.8 km
林政賢
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:36:18
總里程
5102.3 km
黃瑞裕
已參加 14 場比賽
PR 半馬
02:46:00
總里程
1118.4 km
小綺
已參加 13 場比賽
PR 全馬
06:08:31
PR 半馬
02:16:53
總里程
1818.9 km
陳佑誠(Ken)
已參加 36 場比賽
PR 全馬
06:25:31
PR 半馬
02:05:37
總里程
1876.6 km
albertfeng
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:30:02
總里程
14953.4 km
jason0527
已參加 99 場比賽
PR 全馬
03:40:06
PR 半馬
01:33:31
總里程
16557.2 km
白孝康
已參加 22 場比賽
PR 全馬
05:02:44
PR 半馬
02:02:21
總里程
4604.5 km
陳義旻
已參加 21 場比賽
PR 半馬
02:20:15
總里程
560.8 km
james翰哥
已參加 93 場比賽
PR 全馬
03:48:18
PR 半馬
01:48:04
總里程
18570.7 km
小白兔
已參加 159 場比賽
PR 全馬
03:35:28
總里程
9958.8 km
narsuss
已參加 27 場比賽
PR 半馬
02:13:57
總里程
1678.0 km
吳敏祥
已參加 49 場比賽
PR 全馬
03:37:25
總里程
22867.9 km
羊小明
已參加 117 場比賽
PR 全馬
04:05:22
PR 半馬
01:48:27
總里程
18812.3 km
李昆妙
已參加 81 場比賽
PR 全馬
03:57:02
PR 半馬
01:45:18
總里程
13672.6 km
郭順吉
已參加 58 場比賽
PR 全馬
03:04:00
PR 半馬
01:23:53
總里程
20102.8 km
CandyLiao
總里程
269.7 km
Dylan
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:19:24
PR 半馬
02:17:08
總里程
1432.9 km
Colin Lin
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:13:33
PR 半馬
01:40:43
總里程
13342.8 km
吳典
已參加 3 場比賽
PR 全馬
04:56:30
PR 半馬
02:12:06
總里程
7211.9 km
Les
已參加 54 場比賽
PR 全馬
03:50:16
PR 半馬
02:06:29
總里程
23527.9 km
Alonso
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:34:55
PR 半馬
01:35:57
總里程
3744.2 km
ddom
已參加 2 場比賽
總里程
975.5 km
sky1723
已參加 26 場比賽
PR 半馬
01:43:10
總里程
7670.8 km
Jenny
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:31:22
總里程
781.0 km
呂坤錫
已參加 25 場比賽
PR 全馬
04:15:07
PR 半馬
02:10:05
總里程
9550.0 km
Jeffrey
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:42:39
PR 半馬
01:57:00
總里程
3827.8 km
Jui
已參加 17 場比賽
PR 全馬
03:43:33
總里程
7201.5 km
莊建鴻
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:55:32
總里程
6809.4 km
小腳怪
已參加 6 場比賽
PR 全馬
00:00:00
總里程
1078.8 km
PescaSU
總里程
1914.9 km
方國豐
已參加 7 場比賽
PR 全馬
04:08:03
PR 半馬
00:00:00
總里程
15353.6 km
賴小翔
已參加 52 場比賽
PR 全馬
03:10:20
總里程
18440.2 km
楊槑龍
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:38:41
PR 半馬
00:00:00
總里程
16006.9 km
o(=_=)a
已參加 7 場比賽
總里程
1585.1 km
大麥
已參加 14 場比賽
總里程
2817.8 km
左左右右
已參加 32 場比賽
PR 全馬
03:27:54
PR 半馬
01:35:52
總里程
7765.8 km
Yen
已參加 25 場比賽
PR 全馬
03:02:08
PR 半馬
01:27:50
總里程
23283.3 km
aming183
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:28:30
PR 半馬
01:34:12
總里程
11426.5 km
jean
已參加 173 場比賽
PR 全馬
05:13:32
PR 半馬
02:28:43
總里程
23192.7 km
Lin
已參加 29 場比賽
PR 半馬
01:52:03
總里程
7220.4 km
Berton
已參加 56 場比賽
PR 全馬
04:49:14
PR 半馬
02:08:19
總里程
33474.8 km
Leonhuang
已參加 1 場比賽
總里程
1889.9 km
nono
已參加 31 場比賽
PR 全馬
06:10:00
PR 半馬
02:23:29
總里程
1669.6 km
sam
已參加 1 場比賽
總里程
1507.6 km
Jim Lin
已參加 6 場比賽
PR 半馬
03:10:07
總里程
683.6 km
ray8
已參加 12 場比賽
PR 全馬
04:22:34
PR 半馬
01:50:40
總里程
11993.6 km
Jienchang
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:24:41
PR 半馬
01:44:33
總里程
7159.0 km
陳威麟
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:28:00
總里程
515.6 km
kevin Hsieh
已參加 3 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
264.1 km
john
已參加 3 場比賽
PR 全馬
04:42:19
PR 半馬
02:14:29
總里程
4993.6 km
路跑在雲端(阿Paul)
已參加 104 場比賽
PR 全馬
03:59:17
PR 半馬
02:09:24
總里程
20714.7 km
侯志達
已參加 77 場比賽
PR 全馬
03:35:33
PR 半馬
01:46:14
總里程
13522.7 km
阿煒
已參加 8 場比賽
PR 全馬
03:05:45
總里程
3733.3 km
小草
已參加 35 場比賽
PR 全馬
04:09:32
總里程
12071.2 km
熊慢跑
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:55:57
PR 半馬
02:27:28
總里程
6507.2 km
周阿祥
已參加 25 場比賽
PR 全馬
05:06:21
PR 半馬
01:57:14
總里程
8774.5 km
Michael Huang
已參加 62 場比賽
PR 全馬
03:34:54
PR 半馬
01:37:23
總里程
14043.8 km
Joey Huang
已參加 81 場比賽
PR 半馬
01:46:47
總里程
24764.8 km
阿光
已參加 18 場比賽
PR 全馬
04:27:19
PR 半馬
01:50:53
總里程
8024.6 km
蘭迪
已參加 93 場比賽
PR 全馬
04:07:00
PR 半馬
01:51:31
總里程
15469.7 km
Chandler Lu
已參加 70 場比賽
PR 全馬
03:27:11
PR 半馬
01:43:10
總里程
19625.7 km
Weber
已參加 8 場比賽
總里程
1551.8 km
罵可
已參加 40 場比賽
PR 全馬
04:19:17
PR 半馬
01:48:24
總里程
6878.0 km
吳易庭
總里程
460.9 km
楊正宏
已參加 12 場比賽
PR 半馬
02:19:14
總里程
7529.8 km
黃小傑
已參加 17 場比賽
PR 全馬
04:26:53
PR 半馬
01:52:12
總里程
1575.7 km
丁軍
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:24:00
總里程
1265.6 km
ku-hua
已參加 65 場比賽
PR 半馬
01:30:11
總里程
11039.8 km
鍾孟志
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:59:55
PR 半馬
01:48:12
總里程
1212.7 km
何昆岳(錸德竹22晨跑團)
已參加 33 場比賽
PR 全馬
03:44:00
PR 半馬
01:42:00
總里程
20582.8 km
許家彰(錸德慢跑)
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:32:09
PR 半馬
01:34:51
總里程
33501.3 km
Melinda chu
已參加 30 場比賽
PR 全馬
05:05:27
PR 半馬
02:24:07
總里程
7186.0 km
阿材
已參加 7 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
3265.7 km
洪慶顯
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:07:27
PR 半馬
01:21:21
總里程
3158.4 km
duck
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:30:44
PR 半馬
01:59:00
總里程
4973.5 km
NashLee
已參加 12 場比賽
PR 全馬
04:19:56
PR 半馬
01:56:00
總里程
1925.0 km
石決在
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:14:00
PR 半馬
02:35:28
總里程
6900.1 km
克羅西斯
已參加 91 場比賽
PR 全馬
04:32:42
PR 半馬
02:05:23
總里程
5141.8 km
CID
已參加 1 場比賽
總里程
1136.0 km
何國寶Eddie
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:46:24
PR 半馬
01:43:08
總里程
13219.8 km
黃國書Clement
已參加 28 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
3655.6 km
Daniel
總里程
622.1 km
吳進益
已參加 19 場比賽
PR 全馬
04:49:14
PR 半馬
00:00:00
總里程
2942.5 km
Jason
已參加 26 場比賽
PR 全馬
05:01:36
PR 半馬
01:52:06
總里程
5642.4 km
Hydra Wu
已參加 1 場比賽
PR 半馬
01:57:29
總里程
924.7 km
Spencer
已參加 24 場比賽
PR 全馬
05:16:08
PR 半馬
01:59:31
總里程
14467.6 km
chung
已參加 45 場比賽
PR 全馬
04:13:52
PR 半馬
01:48:31
總里程
6697.2 km
Min
已參加 22 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
752.8 km
謝承融
已參加 65 場比賽
PR 全馬
02:49:04
PR 半馬
01:25:45
總里程
30278.0 km
林啟新
已參加 10 場比賽
PR 全馬
05:26:38
總里程
11147.5 km
忠毅
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:14:50
總里程
973.7 km
jengyu
已參加 14 場比賽
PR 半馬
02:04:15
總里程
1283.5 km
peteryang
已參加 12 場比賽
PR 全馬
06:39:42
PR 半馬
02:29:17
總里程
2577.4 km
已參加 94 場比賽
PR 全馬
03:28:35
PR 半馬
01:26:42
總里程
29276.1 km
葵妹
總里程
409.8 km
慢跑博
已參加 30 場比賽
PR 全馬
05:38:35
PR 半馬
01:49:45
總里程
2779.5 km
安東尼
已參加 4 場比賽
總里程
1909.2 km
唐孟煌
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:21:05
總里程
11358.4 km
Steven
已參加 13 場比賽
PR 全馬
05:24:25
PR 半馬
02:23:18
總里程
1705.2 km
William
已參加 143 場比賽
PR 全馬
03:16:47
PR 半馬
01:50:52
總里程
34530.0 km
李承偉
已參加 5 場比賽
PR 半馬
01:56:12
總里程
975.2 km
Wade Tseng
總里程
338.2 km
vermilion1945
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:47:35
總里程
2006.4 km
路易斯羊
總里程
11430.1 km
Ari
已參加 4 場比賽
PR 全馬
03:44:57
總里程
4643.4 km
lvychen
已參加 22 場比賽
PR 全馬
05:58:11
PR 半馬
02:24:07
總里程
2518.1 km
臭虫
已參加 8 場比賽
PR 半馬
03:16:49
總里程
866.3 km
315849_Mike Hsiao
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:57:42
PR 半馬
01:49:24
總里程
14792.5 km
WL Chin
已參加 71 場比賽
PR 半馬
02:41:29
總里程
520.6 km
巫鴻儀
已參加 7 場比賽
PR 全馬
03:58:41
PR 半馬
01:50:50
總里程
14553.8 km
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:41:52
PR 半馬
02:05:25
總里程
4199.2 km
曾竣煒
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:05:42
PR 半馬
01:35:07
總里程
22580.2 km
姚璋
已參加 88 場比賽
PR 全馬
05:41:38
PR 半馬
02:10:20
總里程
23967.3 km
strike
已參加 39 場比賽
PR 全馬
04:27:21
PR 半馬
02:05:23
總里程
11928.8 km
陳啟正
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:42:13
PR 半馬
02:07:25
總里程
2815.7 km
kawasaki
已參加 125 場比賽
PR 全馬
04:07:47
PR 半馬
01:58:00
總里程
15167.6 km
jaff
已參加 9 場比賽
PR 全馬
04:35:47
總里程
1606.5 km
威爾
已參加 12 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
02:27:00
總里程
1046.1 km
XazkChou ( 小飛 )
已參加 52 場比賽
PR 全馬
03:53:51
PR 半馬
01:47:41
總里程
13132.3 km
chau cam man
總里程
4559.1 km
鄭小彬
已參加 67 場比賽
PR 全馬
03:59:06
PR 半馬
01:36:01
總里程
8902.2 km
chang98
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:36:40
PR 半馬
02:16:23
總里程
1317.1 km
maxwood
總里程
2553.1 km
江俊良
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:18:34
總里程
525.6 km
蔡阿芳
已參加 33 場比賽
PR 全馬
04:48:52
PR 半馬
02:02:56
總里程
4324.6 km
陳立德
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:09:36
PR 半馬
01:57:20
總里程
7153.9 km
ckuei
已參加 30 場比賽
PR 全馬
06:39:00
PR 半馬
02:39:00
總里程
1574.7 km
大頭斑馬
已參加 49 場比賽
PR 全馬
03:29:20
PR 半馬
01:46:54
總里程
20310.4 km
葉順德
已參加 65 場比賽
PR 全馬
04:25:36
PR 半馬
01:52:22
總里程
13068.2 km
陳世恩
已參加 39 場比賽
PR 全馬
04:36:02
PR 半馬
01:49:02
總里程
9273.0 km
Lin
已參加 24 場比賽
總里程
7776.7 km
Sarita Lin
已參加 6 場比賽
PR 半馬
03:08:24
總里程
2792.3 km
田育麟
已參加 22 場比賽
PR 半馬
02:44:59
總里程
1272.1 km
小吳 wucm
已參加 162 場比賽
PR 全馬
03:04:59
PR 半馬
01:29:06
總里程
17105.3 km
朱晏祺
已參加 30 場比賽
總里程
3010.3 km
royalchen77
已參加 10 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
01:55:36
總里程
3359.3 km
dadyshyu
已參加 12 場比賽
PR 全馬
04:33:03
PR 半馬
02:02:27
總里程
2334.2 km
孟叮噹
已參加 22 場比賽
PR 全馬
04:57:45
PR 半馬
02:04:21
總里程
26271.2 km
黃世明
已參加 53 場比賽
PR 全馬
06:44:28
PR 半馬
02:27:00
總里程
3114.9 km
Hao J Lin
已參加 120 場比賽
PR 全馬
03:38:51
PR 半馬
01:47:46
總里程
43687.3 km
Jeremy Liu
已參加 19 場比賽
PR 全馬
05:37:24
PR 半馬
01:54:08
總里程
5435.4 km
林倇倇
總里程
42.5 km
帥智
已參加 3 場比賽
總里程
1331.0 km
Andy Su
總里程
1598.3 km
李冠璋
已參加 30 場比賽
PR 半馬
01:58:29
總里程
3237.9 km
周龜毛
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:37:04
總里程
1117.4 km
johnny kuo
已參加 38 場比賽
PR 全馬
03:38:40
PR 半馬
01:35:16
總里程
15116.3 km
jeffpan
已參加 8 場比賽
PR 全馬
06:51:42
PR 半馬
02:03:50
總里程
1312.5 km
謝進興
已參加 128 場比賽
PR 全馬
03:13:27
PR 半馬
01:34:43
總里程
28953.0 km
鎮原
已參加 91 場比賽
PR 全馬
03:11:14
PR 半馬
01:33:31
總里程
16578.0 km
啟章
已參加 12 場比賽
PR 半馬
02:08:13
總里程
817.5 km
王大源
已參加 9 場比賽
PR 全馬
03:50:11
PR 半馬
01:38:37
總里程
5857.6 km
Eric Chou
已參加 4 場比賽
總里程
2018.8 km
大腳哈利張
總里程
600.7 km
markovian
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:47:36
PR 半馬
01:52:02
總里程
15151.6 km
鍾凱翔
已參加 28 場比賽
PR 全馬
04:29:21
PR 半馬
01:45:23
總里程
9421.0 km
cplee
總里程
1265.2 km
wesley
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:09:54
總里程
1533.3 km
Salmon
已參加 2 場比賽
PR 全馬
03:55:49
PR 半馬
00:00:00
總里程
368.1 km
陳健良
已參加 82 場比賽
PR 全馬
03:23:41
PR 半馬
01:31:47
總里程
25030.9 km
az69
已參加 51 場比賽
PR 全馬
03:15:22
PR 半馬
01:29:31
總里程
14156.9 km
林聞櫃
已參加 50 場比賽
PR 全馬
05:00:42
PR 半馬
02:11:34
總里程
4639.2 km
賴昭
已參加 11 場比賽
PR 全馬
04:26:06
PR 半馬
02:15:40
總里程
1811.2 km
阿寶
總里程
790.3 km
Hiro
已參加 45 場比賽
PR 全馬
04:30:23
PR 半馬
02:15:51
總里程
13229.4 km
ellen3336
已參加 5 場比賽
PR 全馬
06:29:06
總里程
689.3 km
賴富偉
已參加 23 場比賽
PR 全馬
05:53:48
PR 半馬
02:48:22
總里程
3937.4 km
胡雲昇
已參加 24 場比賽
PR 全馬
04:42:21
PR 半馬
01:59:30
總里程
4565.2 km
瓊玲(新竹瘋)
已參加 18 場比賽
PR 全馬
05:55:00
PR 半馬
02:04:40
總里程
7690.7 km
GUGELHUPF
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:59:28
PR 半馬
01:38:13
總里程
8715.2 km
陳毅軒
已參加 62 場比賽
PR 全馬
04:22:45
PR 半馬
01:52:57
總里程
14861.5 km
阿寶
總里程
64.2 km
馬克
已參加 4 場比賽
總里程
715.3 km
alexchu
已參加 40 場比賽
PR 半馬
02:12:53
總里程
3960.6 km
跑步小蛙
已參加 39 場比賽
PR 全馬
04:10:30
PR 半馬
01:46:36
總里程
6970.6 km
mikeshieh
已參加 5 場比賽
PR 全馬
00:00:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
1352.4 km
Bing Yan Tsai
已參加 13 場比賽
PR 半馬
02:50:33
總里程
300.1 km
WilliamChao
已參加 28 場比賽
PR 全馬
03:28:28
PR 半馬
01:50:39
總里程
7872.9 km
Rambo lin(培英慢跑)
已參加 13 場比賽
PR 全馬
04:05:14
PR 半馬
01:41:52
總里程
8289.3 km
徐小慶
已參加 2 場比賽
總里程
682.9 km
古早猴
已參加 5 場比賽
總里程
729.1 km
ADAM_CHIEN
已參加 11 場比賽
總里程
794.2 km
Jhewei
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:21:59
總里程
287.6 km
Jerry_Chen
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:09:15
總里程
1661.1 km
Y谷
已參加 20 場比賽
PR 全馬
03:11:51
總里程
10046.6 km
kunming
已參加 5 場比賽
總里程
652.1 km
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:22:42
總里程
1355.7 km
Jordan
已參加 3 場比賽
總里程
1459.4 km
Michael Liao
總里程
6371.7 km
SANZ
已參加 1 場比賽
總里程
1490.3 km
Rios
已參加 42 場比賽
PR 全馬
04:41:30
PR 半馬
02:07:15
總里程
2711.7 km
Chen
已參加 2 場比賽
總里程
623.1 km
永遠的小飛俠
已參加 5 場比賽
PR 半馬
01:50:22
總里程
2426.0 km
NienTsu
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:51:58
PR 半馬
02:07:28
總里程
5079.5 km
Chun Yi
已參加 1 場比賽
總里程
860.8 km
廖明鐘
已參加 53 場比賽
PR 全馬
04:19:38
PR 半馬
02:28:26
總里程
6581.9 km
阿助
已參加 10 場比賽
PR 全馬
05:36:20
PR 半馬
02:32:02
總里程
3874.1 km
Aquila
已參加 5 場比賽
PR 全馬
06:07:35
PR 半馬
02:10:35
總里程
4931.0 km
Jeter Hsiao
已參加 35 場比賽
PR 全馬
05:31:00
PR 半馬
02:30:50
總里程
17842.8 km
阮小白
已參加 38 場比賽
PR 全馬
03:32:44
PR 半馬
01:26:18
總里程
24171.6 km
潘春融
已參加 31 場比賽
PR 全馬
05:23:20
PR 半馬
01:59:27
總里程
619.3 km
黃暐翔
已參加 6 場比賽
總里程
2180.2 km
李小蔚
已參加 40 場比賽
PR 全馬
05:38:44
PR 半馬
02:28:03
總里程
4385.4 km
鄭凱元
已參加 44 場比賽
PR 全馬
04:51:08
總里程
14111.6 km
呂大濱
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:45:11
總里程
660.8 km
莊葛格
總里程
78.4 km
吳東誌
已參加 102 場比賽
PR 全馬
03:34:06
PR 半馬
01:43:36
總里程
23052.6 km
Jacky_何
已參加 10 場比賽
PR 全馬
05:23:00
PR 半馬
02:00:00
總里程
2285.5 km
Pamela
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:41:44
PR 半馬
02:04:11
總里程
8153.8 km
黃富章
已參加 1 場比賽
PR 半馬
01:54:20
總里程
1075.1 km
超人的女友-露薏絲
已參加 6 場比賽
總里程
252.3 km
Yungli Wang
已參加 9 場比賽
總里程
1009.2 km
吉米熊
已參加 7 場比賽
總里程
543.1 km
maggie
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:30:00
PR 半馬
02:02:04
總里程
1997.1 km
盡在不言中
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:07:04
PR 半馬
01:50:22
總里程
18754.1 km
林小龍
總里程
6157.2 km
古戲(東瘋)
已參加 11 場比賽
PR 全馬
06:19:43
PR 半馬
01:49:52
總里程
3192.6 km
jerry
總里程
0.0 km
James
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:53:39
PR 半馬
02:08:31
總里程
4452.4 km
Simon
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:51:47
PR 半馬
01:47:53
總里程
3222.2 km
戴子程
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:24:33
總里程
5496.7 km
Quinn Lin
已參加 53 場比賽
PR 全馬
03:04:22
PR 半馬
01:24:04
總里程
20415.6 km
LIN
已參加 39 場比賽
PR 全馬
04:23:06
PR 半馬
01:50:33
總里程
5134.0 km
Andrew Lin
已參加 3 場比賽
總里程
508.2 km
Bosyun
已參加 5 場比賽
PR 全馬
05:13:38
總里程
3660.7 km
已參加 29 場比賽
PR 全馬
06:08:34
PR 半馬
01:50:36
總里程
3056.7 km
Tanya Chen
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:40:00
PR 半馬
02:09:39
總里程
14316.6 km
huang kuowei
已參加 24 場比賽
PR 全馬
03:53:32
PR 半馬
01:37:39
總里程
5890.8 km
大鳥姊姊
已參加 13 場比賽
總里程
234.0 km
Joe
已參加 3 場比賽
總里程
799.4 km
吳俊霖
已參加 76 場比賽
總里程
18164.6 km
Edward
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:09:54
總里程
1794.9 km
班尼頓
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:29:32
總里程
12039.8 km
何宗益
已參加 12 場比賽
PR 全馬
05:31:37
PR 半馬
01:56:27
總里程
5255.4 km
mlincc
已參加 52 場比賽
PR 全馬
04:07:17
PR 半馬
02:03:28
總里程
6908.6 km
廖紋樑
已參加 3 場比賽
總里程
236.9 km
QQ
已參加 1 場比賽
總里程
1949.0 km
蔡市場
已參加 3 場比賽
總里程
4881.4 km
mr.陳
已參加 5 場比賽
PR 全馬
04:38:22
PR 半馬
02:12:46
總里程
7324.2 km
sausagepiggy
總里程
126.8 km
charge
已參加 14 場比賽
PR 半馬
01:37:00
總里程
1547.5 km
鄧福信
已參加 23 場比賽
PR 全馬
05:29:15
PR 半馬
02:01:33
總里程
2508.4 km
巫小寶
已參加 13 場比賽
PR 半馬
01:57:55
總里程
2983.3 km
啟勝(這個我不擅長)
已參加 12 場比賽
PR 全馬
05:44:44
PR 半馬
02:07:17
總里程
3091.6 km
kumomo
已參加 70 場比賽
PR 全馬
05:18:56
PR 半馬
02:21:59
總里程
2771.7 km
Casper
已參加 93 場比賽
PR 全馬
04:25:37
PR 半馬
01:55:30
總里程
3047.5 km
smke
已參加 102 場比賽
PR 全馬
03:28:42
PR 半馬
01:37:57
總里程
27959.6 km
羅匪類
已參加 36 場比賽
PR 全馬
04:25:18
PR 半馬
01:53:35
總里程
6634.4 km
Sunny Chen
已參加 2 場比賽
PR 全馬
05:21:00
總里程
9042.4 km
Phoebe Chung
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:40:57
總里程
330.2 km
曾志通
已參加 18 場比賽
PR 全馬
05:54:17
PR 半馬
02:09:00
總里程
882.3 km
Jog Boy
已參加 6 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
3279.0 km
阿幹
已參加 6 場比賽
PR 全馬
06:24:34
PR 半馬
02:32:00
總里程
4113.5 km
淑君
已參加 3 場比賽
總里程
34.6 km
你好
總里程
5436.8 km
鐘大仁
已參加 1 場比賽
總里程
1714.6 km
Grace Chen
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:24:41
總里程
674.5 km
Hua Sh
已參加 5 場比賽
總里程
1224.5 km
He-jih Tsai
已參加 26 場比賽
PR 全馬
05:06:36
PR 半馬
02:12:58
總里程
7437.7 km
Kendy
已參加 18 場比賽
PR 半馬
02:07:41
總里程
12652.7 km
樓小宏
已參加 114 場比賽
PR 全馬
03:36:16
PR 半馬
01:35:49
總里程
20835.7 km
cyc
已參加 16 場比賽
PR 全馬
04:42:54
PR 半馬
01:47:32
總里程
17166.8 km
Emily Chuang
已參加 19 場比賽
PR 全馬
06:18:00
PR 半馬
00:00:00
總里程
576.5 km
胡天仁
已參加 156 場比賽
PR 全馬
03:44:04
PR 半馬
02:11:16
總里程
13282.3 km
Chi Cheng Lee
已參加 21 場比賽
PR 全馬
05:32:54
PR 半馬
01:42:11
總里程
13593.4 km
陳政良
已參加 16 場比賽
PR 半馬
02:49:50
總里程
2032.3 km
Slow Man
已參加 46 場比賽
PR 全馬
03:35:21
總里程
16079.8 km
james
已參加 21 場比賽
PR 全馬
05:09:12
PR 半馬
00:00:00
總里程
1548.1 km
jimmybear
總里程
472.2 km
Tengo Yu
已參加 9 場比賽
PR 半馬
02:30:15
總里程
2827.3 km
蔡佩珊
已參加 108 場比賽
PR 全馬
03:36:45
PR 半馬
02:27:14
總里程
20977.6 km
Wendy Lu
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:36:49
總里程
437.8 km
owen Q
已參加 4 場比賽
PR 半馬
01:59:23
總里程
7077.6 km
SKY
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:09:24
總里程
1274.8 km
Strongtsai
總里程
6208.2 km
2127
總里程
351.1 km
陳小膺
已參加 5 場比賽
總里程
583.0 km
catsmoon
已參加 1 場比賽
總里程
442.6 km
Lulume Tsai
總里程
189.0 km
matt cheng
已參加 67 場比賽
PR 全馬
02:59:41
總里程
34652.3 km
Robin Chen
已參加 3 場比賽
總里程
796.8 km
Hilda Fish
已參加 54 場比賽
PR 全馬
04:57:14
PR 半馬
01:57:30
總里程
11671.0 km
陳哲裕
已參加 95 場比賽
PR 全馬
03:56:21
PR 半馬
01:47:26
總里程
11294.5 km
藍瑤源
總里程
4555.4 km
葛小琪
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:51:59
總里程
465.7 km
Huang CP
已參加 8 場比賽
總里程
812.8 km
Up
已參加 7 場比賽
PR 全馬
02:48:47
PR 半馬
01:19:20
總里程
16061.5 km
chen chi fang
已參加 6 場比賽
PR 全馬
03:28:48
PR 半馬
01:41:53
總里程
3163.1 km
黃盛忠
已參加 106 場比賽
PR 全馬
04:04:37
PR 半馬
01:50:07
總里程
11886.2 km
傑佛瑞,小丸
已參加 48 場比賽
PR 全馬
04:40:04
PR 半馬
01:58:57
總里程
11515.7 km
Wei Shiuan
已參加 6 場比賽
PR 全馬
05:25:55
PR 半馬
02:04:58
總里程
8901.6 km
傑森史坦森
已參加 70 場比賽
PR 全馬
04:27:12
PR 半馬
02:15:35
總里程
14375.0 km
鄭元浩
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:35:19
總里程
292.0 km
Eric
總里程
0.0 km
Fish King
總里程
45.8 km
得源
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:18:51
總里程
2921.5 km
Che-Wei Liang
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:27:30
總里程
479.4 km
Eva
已參加 20 場比賽
PR 全馬
05:59:59
PR 半馬
02:07:00
總里程
1975.9 km
Alwin Shih
總里程
1363.5 km
Rainbow Fish
已參加 1 場比賽
總里程
465.8 km
Wanni Liao
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:37:21
總里程
1099.5 km
廖祥評 (若是緣 再苦味也是甜;若無緣 藏愛在心田)
已參加 1 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
333.5 km
Dylan Chang
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:32:17
總里程
1132.4 km
潘進興
已參加 23 場比賽
PR 全馬
03:03:25
PR 半馬
01:29:39
總里程
3299.8 km
高原
已參加 1 場比賽
總里程
2074.7 km
arthurchen
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:05:30
總里程
4851.1 km
陳渼蘭
已參加 27 場比賽
PR 全馬
04:50:40
PR 半馬
01:52:30
總里程
15791.9 km
mr big
已參加 1 場比賽
PR 全馬
04:11:12
總里程
1929.6 km
蔡鈞鴻
已參加 43 場比賽
PR 全馬
02:51:47
PR 半馬
01:20:38
總里程
9292.1 km
浮雲
已參加 56 場比賽
PR 全馬
03:23:35
PR 半馬
01:34:23
總里程
22009.0 km
PCJ
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:30:00
PR 半馬
01:17:58
總里程
3205.2 km
賴俊琦
總里程
4065.0 km
Chien-nan Pan
總里程
774.0 km
KuoChan Huang
總里程
1858.6 km
staf0061
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:18:27
總里程
1992.1 km
陳富貴
已參加 9 場比賽
PR 全馬
07:06:55
PR 半馬
02:51:11
總里程
1078.9 km
莊孟煥
總里程
644.5 km
飛腿毛
已參加 5 場比賽
總里程
726.3 km
shadow (LDS超馬團)
已參加 80 場比賽
PR 全馬
05:19:05
PR 半馬
02:26:24
總里程
21251.4 km
小老虎
已參加 2 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
242.7 km
劉治琦
已參加 34 場比賽
PR 全馬
03:59:08
PR 半馬
01:48:31
總里程
1618.0 km
Wecan
已參加 38 場比賽
PR 全馬
03:24:24
PR 半馬
01:25:08
總里程
5552.7 km
一塊兩毛五
已參加 79 場比賽
PR 全馬
04:37:01
PR 半馬
01:55:34
總里程
4110.6 km
Hsien Kun Su
總里程
56.9 km
Ashihara Kazuki
已參加 4 場比賽
總里程
45.9 km
已參加 11 場比賽
總里程
1160.3 km
dadadog
已參加 4 場比賽
PR 全馬
05:00:11
PR 半馬
02:02:55
總里程
8045.3 km
Annie Tseng
總里程
538.0 km
虞小如
已參加 3 場比賽
PR 半馬
03:24:16
總里程
547.6 km
邱垂武
已參加 8 場比賽
PR 全馬
06:15:36
PR 半馬
01:56:11
總里程
4735.3 km
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:28:22
總里程
1232.5 km
章小妹
已參加 46 場比賽
PR 全馬
04:16:00
PR 半馬
02:00:25
總里程
16876.3 km
羅健瑜
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:27:26
總里程
298.5 km
Mike Li
已參加 6 場比賽
PR 全馬
05:31:24
PR 半馬
02:01:27
總里程
986.6 km
邱邱
已參加 1 場比賽
總里程
201.5 km
ant
已參加 2 場比賽
總里程
1248.9 km
stevenka
總里程
1574.4 km
快樂小方
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:01:07
PR 半馬
02:07:16
總里程
2020.9 km
Wanchi Liu
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:42:59
PR 半馬
02:09:18
總里程
5250.7 km
李雅涵Eric
已參加 34 場比賽
PR 半馬
02:03:23
總里程
6027.5 km
Yun-Wei Tseng
已參加 3 場比賽
總里程
426.2 km
曾文賢
總里程
566.7 km
Jim
已參加 33 場比賽
PR 全馬
04:49:56
PR 半馬
02:06:58
總里程
2548.9 km
Golden Chang
已參加 4 場比賽
PR 半馬
01:58:15
總里程
16644.0 km
盧于
已參加 5 場比賽
總里程
2725.0 km
caster_J
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:21:31
PR 半馬
01:55:00
總里程
18542.5 km
Pochao Lin
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:04:54
總里程
998.8 km
Eason Lai
已參加 76 場比賽
PR 全馬
03:15:35
PR 半馬
01:29:24
總里程
40264.5 km
高良
已參加 36 場比賽
PR 全馬
04:27:12
PR 半馬
01:56:40
總里程
3770.4 km
嘉義苦茶(輪仔)
已參加 1 場比賽
總里程
8573.4 km
蕭名志
已參加 8 場比賽
PR 半馬
02:35:48
總里程
620.3 km
興興伯伯
總里程
159.4 km
陳賢文
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:44:08
總里程
1881.5 km
Eric Shyu
已參加 6 場比賽
PR 全馬
04:40:52
PR 半馬
00:00:00
總里程
3932.6 km
Michelle Wu
已參加 2 場比賽
PR 半馬
03:25:46
總里程
213.7 km
Elaine Wu
已參加 36 場比賽
PR 半馬
02:02:22
總里程
2772.2 km
Hubert
已參加 3 場比賽
總里程
5040.3 km
Ao Shih Yang
已參加 2 場比賽
總里程
42.2 km
玉米
已參加 4 場比賽
總里程
475.4 km
薛武忠
已參加 57 場比賽
PR 全馬
03:47:37
PR 半馬
01:44:08
總里程
6093.7 km
tony
總里程
6761.6 km
Wan-Ling Tsai
已參加 2 場比賽
總里程
360.6 km
Natsuku Chuang
總里程
326.8 km
Jason Wu
已參加 58 場比賽
PR 全馬
03:13:49
PR 半馬
02:02:27
總里程
9366.9 km
sqchen
總里程
521.0 km
Westen
已參加 2 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
71.0 km
吳克偉
已參加 51 場比賽
PR 全馬
04:12:38
PR 半馬
01:49:09
總里程
11628.0 km
Benson Huang
已參加 56 場比賽
PR 全馬
03:53:50
PR 半馬
01:29:54
總里程
5382.4 km
Lance Yun
已參加 5 場比賽
PR 半馬
03:00:56
總里程
433.0 km
Fred Wang
已參加 26 場比賽
PR 全馬
04:49:27
PR 半馬
01:59:31
總里程
21048.9 km
Karen
總里程
17.4 km
李世民
總里程
9069.1 km
tank蘭潭跑跑部
已參加 5 場比賽
PR 全馬
04:45:45
PR 半馬
02:09:36
總里程
2054.9 km
馬克許
已參加 37 場比賽
PR 全馬
03:19:44
PR 半馬
01:48:22
總里程
16579.3 km
邵文川
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:20:39
PR 半馬
01:55:06
總里程
8319.0 km
賴金輝
已參加 6 場比賽
PR 全馬
05:03:50
PR 半馬
01:59:18
總里程
1665.8 km
PeiJuHsu
已參加 28 場比賽
PR 全馬
05:48:18
PR 半馬
02:37:38
總里程
2154.7 km
Canon
已參加 47 場比賽
PR 全馬
05:53:28
PR 半馬
02:08:00
總里程
3523.2 km
葉芠
總里程
462.6 km
Yodada
已參加 5 場比賽
總里程
2040.8 km
Gill Chiu
已參加 1 場比賽
總里程
1370.3 km
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:24:43
PR 半馬
01:59:05
總里程
4553.0 km
小玉可樂
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:47:20
總里程
632.0 km
Jenny Wu
已參加 16 場比賽
PR 半馬
02:50:49
總里程
891.1 km
tsubasa
已參加 14 場比賽
PR 全馬
05:13:42
PR 半馬
02:21:48
總里程
1610.0 km
林添意
已參加 38 場比賽
PR 全馬
03:50:02
PR 半馬
02:01:05
總里程
9461.9 km
Ivy Tsao
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:37:09
PR 半馬
02:16:10
總里程
1447.8 km
大熊
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:43:02
PR 半馬
01:37:47
總里程
20007.2 km
烘烘牧羊人(Stan)
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:53:05
PR 半馬
02:00:04
總里程
5146.9 km
kpl0923
總里程
517.7 km
蔡扣扣
總里程
490.4 km
張偉忠
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:43:19
PR 半馬
01:55:00
總里程
2213.0 km
李孟洋
總里程
3282.1 km
Meng-Chang Tsai
已參加 9 場比賽
PR 半馬
01:46:55
總里程
4096.8 km
Chris
已參加 24 場比賽
PR 半馬
01:50:40
總里程
2510.7 km
Jason WJ Huang
總里程
499.0 km
Vincent
總里程
1321.2 km
謝敏璋
已參加 131 場比賽
PR 半馬
02:09:00
總里程
16633.2 km
銀鈴 Grace
已參加 63 場比賽
PR 全馬
04:03:27
PR 半馬
01:53:47
總里程
10844.6 km
孔祥成
已參加 10 場比賽
PR 半馬
01:43:27
總里程
5382.4 km
龍仔
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:16:08
PR 半馬
01:40:57
總里程
4295.6 km
小王
已參加 1 場比賽
PR 半馬
01:54:45
總里程
3333.6 km
James Lin
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:45:28
PR 半馬
02:01:01
總里程
2268.8 km
邱淑庭
總里程
150.2 km
Maxwell
已參加 5 場比賽
總里程
8427.6 km
李錫傑
已參加 1 場比賽
總里程
357.2 km
王慶融
已參加 6 場比賽
PR 全馬
05:42:53
PR 半馬
01:56:48
總里程
899.8 km
方格子
已參加 32 場比賽
PR 全馬
04:23:18
總里程
13873.3 km
Yee Kuo
已參加 1 場比賽
總里程
586.0 km
Rilee
總里程
64.5 km
吉米江
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:13:53
總里程
1201.7 km
Louis_kuo
已參加 19 場比賽
PR 半馬
01:53:24
總里程
9738.3 km
Felix Yao
已參加 12 場比賽
PR 全馬
04:29:54
PR 半馬
01:49:28
總里程
3450.2 km
王美娟
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:06:35
PR 半馬
01:45:38
總里程
7537.4 km
Sam Chen
總里程
5985.4 km
黃 籌永
已參加 1 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
172.6 km
國進(挖洞大隊)
已參加 62 場比賽
PR 全馬
03:02:48
PR 半馬
01:25:44
總里程
20613.5 km
Hsinder
已參加 14 場比賽
PR 全馬
03:59:46
PR 半馬
00:00:00
總里程
1791.2 km
TCC
已參加 5 場比賽
PR 半馬
02:05:05
總里程
1845.5 km
朱子建
已參加 71 場比賽
PR 全馬
02:59:51
PR 半馬
01:25:41
總里程
29950.6 km
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:49:10
總里程
175.1 km
張 筠筠
已參加 12 場比賽
總里程
1064.3 km
姚志成norman
已參加 42 場比賽
PR 全馬
04:44:52
PR 半馬
01:58:26
總里程
4509.3 km
小陳 雄大
總里程
2571.3 km
簡瑞賢
總里程
483.6 km
簡瑞宗
總里程
134.2 km
周民哲
已參加 3 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
453.8 km
鄭永昇
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:14:28
總里程
2635.5 km
藍福鼻
已參加 2 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
421.7 km
阿蔡
總里程
268.6 km
姜紀辰
已參加 9 場比賽
PR 半馬
02:05:07
總里程
4440.4 km
ASISA_BIKE~~~(ㄚ勇仔)
已參加 3 場比賽
總里程
4843.5 km
江阿形
已參加 39 場比賽
PR 全馬
03:23:13
PR 半馬
01:28:13
總里程
6188.0 km
周聯福(培英慢跑)
已參加 40 場比賽
PR 全馬
03:46:13
PR 半馬
01:41:38
總里程
20922.2 km
Baiyan Lai
已參加 5 場比賽
PR 半馬
01:49:09
總里程
654.8 km
大黃
已參加 12 場比賽
PR 半馬
00:00:00
總里程
1237.4 km
軒賜
已參加 36 場比賽
PR 全馬
03:21:44
PR 半馬
01:34:52
總里程
9546.7 km
全全
已參加 21 場比賽
PR 全馬
03:24:22
PR 半馬
01:32:02
總里程
944.7 km
Ronald Yang
已參加 4 場比賽
總里程
11470.5 km
彭哥
已參加 37 場比賽
PR 全馬
04:16:11
PR 半馬
01:52:09
總里程
28805.7 km
Tingwei Liao
已參加 15 場比賽
PR 全馬
05:30:00
PR 半馬
01:59:20
總里程
2775.3 km
Sundance Lee
總里程
105.4 km
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:15:42
總里程
2134.3 km
自在Run男
已參加 9 場比賽
PR 半馬
01:52:51
總里程
12341.2 km
鄭維姬
已參加 20 場比賽
PR 半馬
02:26:39
總里程
1786.0 km
Ho-cheng Yao
已參加 74 場比賽
PR 全馬
03:29:26
PR 半馬
01:43:31
總里程
18164.8 km
Bruce hung
總里程
168.7 km
秋の季節
已參加 37 場比賽
PR 全馬
04:11:40
PR 半馬
01:48:47
總里程
3540.3 km
毛孝慧
已參加 29 場比賽
PR 全馬
04:37:36
PR 半馬
01:55:38
總里程
11279.0 km
CFC
總里程
17631.3 km
Nico Huang
已參加 12 場比賽
PR 半馬
02:35:23
總里程
312.5 km
Shihming Tsai
已參加 1 場比賽
總里程
126.7 km
許立鵬
已參加 1 場比賽
總里程
1792.9 km
ming529
總里程
4045.6 km
余東樑
已參加 46 場比賽
PR 全馬
04:23:41
PR 半馬
01:48:24
總里程
6246.8 km
章小章
總里程
1556.7 km
米其如
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:33:15
總里程
593.7 km
Sara Wu
已參加 1 場比賽
總里程
179.1 km
Weiyen Tseng
已參加 101 場比賽
PR 全馬
03:43:05
總里程
6567.1 km
Ed Oyang
已參加 3 場比賽
總里程
961.3 km
林俊儒
已參加 2 場比賽
PR 半馬
02:03:48
總里程
1378.1 km
阿邦
已參加 2 場比賽
總里程
39.9 km
蔡建勳(大坪)
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:24:09
總里程
1732.8 km
su hern shyang
已參加 16 場比賽
PR 全馬
05:30:07
PR 半馬
02:05:29
總里程
1393.7 km
kwak
已參加 29 場比賽
PR 全馬
03:29:43
PR 半馬
01:34:10
總里程
18284.1 km
城市武士
已參加 35 場比賽
PR 全馬
05:05:21
PR 半馬
02:10:09
總里程
4889.1 km
Runrunrun
已參加 7 場比賽
PR 半馬
02:14:29
總里程
1628.2 km
Karen
總里程
7055.3 km
Tina Tung
總里程
274.4 km
鄭坤成
總里程
889.3 km
李哲翊
已參加 2 場比賽
總里程
404.2 km
周阿邦
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:23:10
總里程
4908.8 km
lihung_lee
已參加 21 場比賽
PR 全馬
04:47:36
PR 半馬
02:02:44
總里程
5419.7 km
Clark Chang
總里程
2078.8 km
Wade
總里程
1935.2 km
大頭鳴
已參加 56 場比賽
PR 全馬
03:57:46
PR 半馬
01:49:56
總里程
12091.0 km
Vincent Chian
已參加 12 場比賽
PR 半馬
02:36:00
總里程
1087.8 km
邱彥
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:30:21
總里程
3345.2 km
橘子
總里程
161.4 km
飛飛
已參加 62 場比賽
PR 全馬
04:22:03
PR 半馬
01:59:08
總里程
18927.6 km
黃鉛銘
已參加 2 場比賽
總里程
119.2 km
閃耀琴之森
已參加 34 場比賽
PR 全馬
04:56:20
PR 半馬
01:52:01
總里程
2672.9 km
吳坤洲
已參加 8 場比賽
PR 半馬
01:51:12
總里程
1028.9 km
Tzu Chiang
總里程
678.6 km
阿象
已參加 1 場比賽
總里程
74.4 km
顆顆
總里程
4951.6 km
joechu
已參加 9 場比賽
PR 全馬
06:01:59
PR 半馬
02:14:04
總里程
1311.0 km
Clin Chang
已參加 13 場比賽
PR 半馬
02:06:13
總里程
2053.9 km
Hsinmingchen
已參加 25 場比賽
PR 半馬
02:25:51
總里程
3443.7 km
Wayne
總里程
467.8 km
Luffy Kuo
已參加 10 場比賽
PR 全馬
04:34:00
PR 半馬
01:49:00
總里程
927.4 km
Simon P. James
已參加 4 場比賽
PR 全馬
06:38:28
總里程
2451.5 km
賴文清
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:55:00
總里程
389.0 km
阿仁
已參加 14 場比賽
PR 全馬
04:55:41
PR 半馬
01:54:28
總里程
3152.2 km
Pluszero Jean
已參加 19 場比賽
PR 半馬
02:08:03
總里程
8474.0 km
Kate Wang
已參加 11 場比賽
PR 半馬
02:11:18
總里程
635.2 km
鄭姊
總里程
2009.2 km
熊大(排灣長跑)
已參加 44 場比賽
PR 全馬
03:39:15
總里程
8500.9 km
Lee
已參加 91 場比賽
PR 全馬
03:19:18
PR 半馬
01:39:28
總里程
36191.5 km
余豐任
已參加 121 場比賽
PR 全馬
03:09:55
PR 半馬
01:56:22
總里程
17957.0 km
渾球
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:17:40
總里程
3554.0 km
Hsu hui
已參加 15 場比賽
PR 全馬
03:21:24
PR 半馬
01:40:07
總里程
6158.7 km
王聖淵
已參加 3 場比賽
PR 全馬
05:09:48
PR 半馬
02:00:42
總里程
6335.6 km
S.Chen.Smile
總里程
4.5 km
Chung Chung
已參加 68 場比賽
PR 全馬
03:56:10
PR 半馬
02:28:18
總里程
24464.7 km
Tenkasky
已參加 25 場比賽
PR 全馬
06:18:22
PR 半馬
02:18:36
總里程
2798.3 km
陳毅夫
總里程
1612.7 km
Eric Tai
已參加 7 場比賽
PR 全馬
05:10:42
PR 半馬
01:52:16
總里程
4095.9 km
Star Lin
已參加 15 場比賽
PR 全馬
04:29:04
PR 半馬
01:51:09
總里程
4342.8 km
豆豆咪
已參加 17 場比賽
PR 全馬
06:09:55
PR 半馬
02:33:41
總里程
2541.3 km
Weis Lin
總里程
0.0 km
Jj
總里程
382.5 km
PONY LO
已參加 50 場比賽
PR 全馬
03:17:52
PR 半馬
01:29:36
總里程
8247.2 km
阿♥偉
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:23:39
總里程
1898.2 km
Chris
已參加 1 場比賽
PR 全馬
06:10:00
總里程
667.0 km
米老樹
總里程
50.6 km
Musun Lin
已參加 213 場比賽
PR 全馬
03:21:32
PR 半馬
01:34:16
總里程
28264.8 km
林強
已參加 4 場比賽
PR 全馬
04:30:29
PR 半馬
02:46:53
總里程
3176.5 km
陳阿信
已參加 1 場比賽
總里程
879.0 km
JamesP
已參加 4 場比賽
PR 半馬
01:59:43
總里程
1260.7 km
李明書
已參加 150 場比賽
PR 全馬
03:15:33
PR 半馬
01:32:18
總里程
22518.3 km
黃紹倫
已參加 2 場比賽
總里程
230.8 km
兆元
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:11:46
PR 半馬
02:09:00
總里程
1162.6 km
河馬
已參加 20 場比賽
PR 全馬
04:28:21
PR 半馬
01:36:38
總里程
15881.7 km
Guanbing Wu
已參加 53 場比賽
PR 全馬
03:41:13
PR 半馬
01:39:54
總里程
21276.0 km
謝順丞
總里程
0.0 km
aiwa
已參加 28 場比賽
PR 全馬
03:36:51
總里程
38355.8 km
瘦瘦超
總里程
480.6 km
WK Tsai
總里程
8645.4 km
陳能福(泰山慢跑)
總里程
130.6 km
李金洲
已參加 1 場比賽
總里程
5692.6 km
王信雄
總里程
832.2 km
Peter Cheng
已參加 31 場比賽
PR 全馬
03:20:08
PR 半馬
01:30:48
總里程
4260.0 km
shiho
已參加 1 場比賽
總里程
279.5 km
Ꭿи८Һɿ
總里程
1697.7 km
賴賴
總里程
127.8 km
高復平 ( Eason )
總里程
0.0 km
Joe Liu
總里程
2027.1 km
士瀚
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:28:57
總里程
2210.7 km
sariel Lin
已參加 25 場比賽
PR 全馬
05:59:33
PR 半馬
01:44:43
總里程
2874.2 km
蔡依陵
總里程
2.1 km
Kou Li
已參加 24 場比賽
PR 全馬
04:58:45
總里程
816.7 km
陳銘源
已參加 11 場比賽
PR 全馬
05:32:14
PR 半馬
01:49:45
總里程
7730.2 km
Vincent Lee
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:18:07
總里程
1003.2 km
伯利恆之星
總里程
1152.8 km
allenlin386
總里程
1735.6 km
誌洋
總里程
1415.8 km
Chia-chun Chen
總里程
8.9 km
劉錦林
總里程
0.0 km
Kerry Ten
已參加 42 場比賽
PR 全馬
03:42:57
PR 半馬
01:50:47
總里程
9856.8 km
Maggie Lie
總里程
0.0 km
Allen Li
總里程
210.9 km
林金鞍
已參加 68 場比賽
PR 全馬
04:21:06
PR 半馬
01:55:01
總里程
8712.5 km
Ben
總里程
597.6 km
Ella Lin
總里程
65.0 km
andy
已參加 10 場比賽
PR 半馬
02:49:22
總里程
1568.2 km
健人就是腳勤
已參加 1 場比賽
總里程
382.4 km
jamie0705
總里程
0.0 km
q163168
總里程
1487.2 km
宗欣
已參加 1 場比賽
總里程
1577.5 km
CCS
總里程
72.9 km
kenseen
總里程
113.0 km
Wan Ling Hsieh
已參加 3 場比賽
PR 半馬
03:04:37
總里程
158.6 km
wh.chen
總里程
152.0 km
jassie
總里程
239.1 km
祿勛
已參加 20 場比賽
PR 全馬
05:07:05
PR 半馬
01:59:47
總里程
1798.1 km
郭俊佑
已參加 6 場比賽
PR 半馬
02:11:37
總里程
2879.2 km
ivy 郁晴❤️
總里程
251.8 km
柯泉瑋
已參加 4 場比賽
PR 半馬
02:03:41
總里程
594.5 km
enjoy
總里程
59.7 km
Wei
已參加 37 場比賽
總里程
11776.3 km
Ken
已參加 8 場比賽
PR 全馬
05:17:06
PR 半馬
02:15:27
總里程
2648.9 km
313221
總里程
393.8 km
Tobyzzz
總里程
332.8 km
*_*(阿西)
總里程
1729.6 km
簡瑞宗
已參加 67 場比賽
PR 全馬
03:59:41
PR 半馬
01:52:00
總里程
13254.6 km
吳宏隆
已參加 23 場比賽
PR 全馬
04:52:24
PR 半馬
02:02:58
總里程
4466.5 km
雁雁
已參加 40 場比賽
PR 全馬
05:11:05
PR 半馬
02:05:14
總里程
7287.7 km
Amg Chen
總里程
0.0 km
鄭安鈞
已參加 101 場比賽
PR 全馬
03:23:33
PR 半馬
01:40:10
總里程
24279.1 km
Fifi
總里程
61.3 km
Liz Hsu 徐歪歪
已參加 17 場比賽
PR 半馬
02:50:15
總里程
1513.7 km
邵郁嵐
總里程
6203.7 km
古盛昌
已參加 9 場比賽
PR 全馬
00:44:15
PR 半馬
02:50:23
總里程
273.2 km
Ying Ting Liu
總里程
26.3 km
劉誠
已參加 7 場比賽
PR 全馬
03:42:52
PR 半馬
01:39:57
總里程
14999.3 km
Pason Chen
已參加 58 場比賽
PR 全馬
03:56:06
PR 半馬
01:46:19
總里程
14847.4 km
吳崇安(Vic)
已參加 12 場比賽
PR 全馬
03:48:50
PR 半馬
02:18:42
總里程
9826.0 km
薩克
已參加 3 場比賽
PR 半馬
02:12:39
總里程
668.4 km
Zen Chou
已參加 7 場比賽
PR 半馬
01:53:29
總里程
8851.9 km
Kimimaro
已參加 1 場比賽
PR 半馬
02:09:16
總里程
589.3 km
hydra lin
已參加 30 場比賽
PR 全馬
04:22:01
PR 半馬
01:39:50
總里程
9032.9 km
Yumi Yeh
總里程
838.2 km
林青弘
已參加 3 場比賽
PR 全馬
03:58:49
總里程
1162.8 km
JosephWu
總里程
0.0 km
林重賢
總里程
41.9 km
小郭
已參加 3 場比賽
總里程
1081.4 km
蔡中興
已參加 59 場比賽
PR 全馬
03:56:09
總里程
6280.2 km
Nick
已參加 8 場比賽
PR 全馬
04:52:35
總里程
3894.9 km
Cho hung
已參加 1 場比賽
總里程
3032.0 km
Chinglin Cheng(鄭清林)
已參加 22 場比賽
PR 全馬
03:47:55
PR 半馬
01:55:41
總里程
14910.0 km
劉錦林
總里程
272.7 km
郭中峰👣
已參加 22 場比賽
PR 全馬
03:54:23
PR 半馬
01:22:33
總里程
6551.2 km