10 位MW之友 100.0 km 排名
NO.1 Tsai Gavin
100.0 km 成績 : 00:15:23
NO.2 咪咪
100.0 km 成績 : 01:33:09
NO.3 Te-fu Liao
100.0 km 成績 : 01:40:09
NO.4 yves
100.0 km 成績 : 01:44:50
NO.5 張志華
100.0 km 成績 : 01:47:23
NO.6 WPS
100.0 km 成績 : 09:39:26
NO.7 陳裕發
100.0 km 成績 : 09:47:47
NO.8 文龍
100.0 km 成績 : 10:02:00
NO.9 小賢(瞎跑團)
100.0 km 成績 : 10:19:17
NO.10 崇源
100.0 km 成績 : 10:53:37
10 位MW之友 50.0 km 排名
NO.1 Jin cheng (高雄都會長跑)
50.0 km 成績 : 03:58:31
NO.2 li001
50.0 km 成績 : 04:12:16
NO.3 謝宗晉
50.0 km 成績 : 04:20:47
NO.4 林小吟
50.0 km 成績 : 04:24:53
NO.5 王清源
50.0 km 成績 : 04:30:55
NO.6 林全宏
50.0 km 成績 : 04:35:12
NO.7 劉忠正
50.0 km 成績 : 04:36:49
NO.8 泳鴿
50.0 km 成績 : 04:53:08
NO.9 林基正
50.0 km 成績 : 04:53:13
NO.10 阮文正
50.0 km 成績 : 04:55:39
HOT! 2020/01/05(日)
高雄大學100KM超級馬拉松繞圈賽
高雄市楠梓區高雄大學
組別
100.0 km
50.0 km
最新參加人數
48

組別

100.0 km

50.0 km

報名費用

2300元

1400元賽事介紹 : (前往官方網站)

官方網站: Link
開始報名 : 2019/06/06 00:00
截止報名 : 2019/10/20 23:59

歷年評價 : 20204.3

55 位馬拉松世界之友評分
4.3
20
33
2
0
0
完成賽事的馬拉松之友 !