10 位MW之友 43.0 km 排名
NO.1 徐智謀
43.0 km 成績 : 03:24:49
NO.2 洪國淵
43.0 km 成績 : 03:26:23
NO.3 Jon Li 阿雄
43.0 km 成績 : 03:26:29
NO.4 張裕東
43.0 km 成績 : 03:28:00
NO.5 Tiger Chen《動魂》
43.0 km 成績 : 03:34:30
NO.6 超正直
43.0 km 成績 : 03:36:09
NO.7 施天晴
43.0 km 成績 : 03:36:35
NO.8 Kevin德治
43.0 km 成績 : 03:45:10
NO.9 林奕杰
43.0 km 成績 : 03:45:38
NO.10 Renny
43.0 km 成績 : 03:52:30
10 位MW之友 28.0 km 排名
NO.1 YAO
28.0 km 成績 : 00:34:53
NO.2 Tony
28.0 km 成績 : 02:07:52
NO.3 Lobo
28.0 km 成績 : 02:08:00
NO.4 蔡德甫
28.0 km 成績 : 02:08:54
NO.5 耀輝
28.0 km 成績 : 02:11:35
NO.6 Alvin Chun
28.0 km 成績 : 02:14:37
NO.7 劉榮洲 LUKE
28.0 km 成績 : 02:17:02
NO.8 黃明發
28.0 km 成績 : 02:19:07
NO.9 Cheng-Wei Peng
28.0 km 成績 : 02:21:09
NO.10 蘇俊宇
28.0 km 成績 : 02:21:57
10 位MW之友 16.0 km 排名
NO.1 鄧武威
16.0 km 成績 : 01:09:33
NO.2 姜博騰
16.0 km 成績 : 01:09:47
NO.3 簡郁洋
16.0 km 成績 : 01:14:21
NO.4 葉葉。kevin
16.0 km 成績 : 01:17:05
NO.5 保利隆
16.0 km 成績 : 01:17:27
NO.6 彭任瑩
16.0 km 成績 : 01:19:33
NO.7 曾靖評C.P.Tseng
16.0 km 成績 : 01:21:29
NO.8 建安
16.0 km 成績 : 01:21:33
NO.9 Hong Yi Sie
16.0 km 成績 : 01:21:37
NO.10 Winnie
16.0 km 成績 : 01:25:09
HOT! 2019/10/20(日)
第四屆新竹湖口老街馬拉松
新竹縣湖口鄉湖口老街
組別
43.0 km
28.0 km
16.0 km
15.0 km
3.0 km
最新參加人數
334

組別

43.0 km

28.0 km

16.0 km

15.0 km

3.0 km

報名費用

1200元

900元

700元

400元賽事介紹 : (前往官方網站)

官方網站: Link
開始報名 : 2019/04/01 00:00
截止報名 : 2019/07/31 23:59

歷年評價 : 20194.2

342 位馬拉松世界之友評分
4.2
100
206
32
3
1
完成賽事的馬拉松之友 !