Run because i can !
Vanessa Fan Fan 的個人成就
3063
898
跑齡 7 年 | 個人累積總里程(km)
個人累積獎章   76
累積人氣讚數    +1564
已繞赤道 0.0764 圈
Vanessa Fan Fan 已連續運動 4 天,繼續加油 !
* 超過60小時沒有運動則視為中斷 *